Notícies:Projecte Xarxa AODL

CHESTE. Ordenança municipal de subvencions

08 ene 2021
Regular, amb caràcter general, el règim i procediment aplicable per a l'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de Cheste, a favor de particulars, entitats i col·lectius ciutadans, amb destinació a la realització de projectes o activitats que tinguen per objecte el foment d'accions d'utilitat pública o interés social o de promoció d'una finalitat pública.
La present Ordenança se subjecta a quant disposa la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i la seua normativa de desenvolupament, en particular el Reglament de la Llei 38/2003, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, així com al que s'estableix en la normativa de règim local.
 
Les normes contingudes en la mateixa es desenvoluparan a través de l'aprovació de les corresponents Convocatòries que establisquen les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions específiques reguladores de les diferents modalitats de subvencions, amb el contingut mínim previst en l'apartat 3r del referit article 17 de la Llei General de Subvencions i tenint en compte les determinacions generals contingudes en la present Ordenança.

+Info