Notícies:Red ADL Valencia

CATARROJA_Aprovació definitiva de l'Ordenança General de Subvencions

07 abr 2021
Després de la modificació aprovada per ple el mes de desembre passat

 

El BOP num 64/07.04.2021 ha publicat l'Edicte de l'Ajuntament de Catarroja sobre aprovació definitiva de l'ordenança general de subvencions

Pel que es considera definitivament aprovat l'acord de modificació de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Catarroja, el text íntegre del qual és el següent:

  • Suprimir l'última frase de l'article 4 de l'Ordenança General de Subvencions, quedant el citat article redactat en els següents termes: ‘Article 4t. Excepcions al règim de concurrència competitiva Quan, per raó de la naturalesa de l'activitat a subvencionar o de les característiques de les persones o entitats que hagen d'executar aquella activitat, no siga possible promoure la concurrència competitiva, les subvencions s'atorgaran mitjançant acord motivat pel Ple de l'Ajuntament, en el qual es faran constar les raons que justifiquen l'excepció de la convocatòria en règim de concurrència competitiva, així com la forma en què haurà de ser justificada l'aplicació dels fons rebuts.

També s'exceptuen les subvencions nominatives previstes en el pressupost de la corporació municipal i les ajudes institucionals en cas de situacions catastròfiques. En tot cas es tramitarà el corresponent expedient’.

  • Suprimir la disposició addicional segona relativa a la possibilitat de suspensió del límit del 25% del pressupost que pot ser destinat a la concessió de subvencions directes quan concórreguen situacions excepcionals i sobrevingudes que suposen alteracions greus de la normalitat.

Text Bases>>>>