Notícies:Red ADL Valencia

BURJASSOT. Bases del programa a emprenedors i emprenedores que inicien la seua activitat empresarial durant l'exercici 2022

23 sep 2022
Bases del programa a emprenedors i emprenedores que inicien la seua activitat empresarial durant l'exercici 2022
Objecte: secundar i fomentar la creació d'activitat empresarial independent en el marc de les accions dirigides al suport a l'emprenedor/a a través de la concessió d'una ajuda per part de l'Ajuntament de Burjassot.
 
Finalitat: l'impuls i suport a la posada en marxa d'iniciatives empresarials dins de l'àmbit territorial de Burjassot que suposen un efecte incentivador de l'activitat econòmica d'aquest. Aquesta ajuda consisteix en la concessió d'una ajuda a fons perdut destinada a sufragar part del cost que suposa a un autònom/a, l'inici de l'activitat empresarial.
 
Conceptes subvencionables:
  • Programes informàtics.
  • Programari informàtic.
  • Despeses d'acompliment de l'activitat comercial.
  • Publicitat posada en marxa projecte empresarial: disseny d'identitat corporativa, naming, branding, etc.
  • Lloguers afectes a l'activitat.
Beneficiaris d'aquestes ajudes podran ser:
a) Els treballadors/as autònoms/as empadronats/as que exercisquen activitat comercial en el municipi de Burjassot.
b) Els treballadors/as autònoms/as que, sense estar empadronats/as a Burjassot, sol·liciten una llicència d'obertura d'un local radicat en el municipi de Burjassot.
c) Cooperatives de nova creació, el domicili social de la qual es trobe a Burjassot
 
Requisits:
a) Iniciar una activitat autònoma en el municipi de Burjassot a partir del 01/01/2022. A aquest efecte es considerarà com a data d'inici la que conste en el cens d'obligats tributaris ( *mod. 036 o 037).
b) Trobar-se d'alta en el cens d'obligats tributaris i en el RETA o equivalent amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud.
c) No haver figurat en el RETA en els sis mesos anteriors a l'inici de l'activitat.
d) Acreditar que estan al corrent de les obligacions en la Seguretat Social, hisenda i davant l'Ajuntament de Burjassot
e) Acreditar de no ser deutor de reintegrament de subvencions.
f) Acreditar de no estar immers en cap causa de prohibició per a obtindre la condició de beneficiari de subvencions de les previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
 
Dotació: L'Ajuntament de Burjassot, destinarà per a l'any 2022, un total de 6.000 euros
 
Tipus d'ajudes. Pagament únic de 500 euros per a aquells/as emprenedors/as que tramiten o hagen tramitat la llicència d'obertura a l'Ajuntament de Burjassot des del dia 1 de Gener de 2022 fins al termini de finalització de la convocatòria.
 
Sol·licitud anirà dirigida al Alcalde-President, i es presentarà a través de mitjans electrònics en el Registre d'entrada a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Burjassot, de conformitat amb el que es disposa en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 
Termini de presentació de sol·licituds: Del 26 de setembre al 17 d'octubre de 2022.