Notícies:Red ADL Valencia

Beques IVACE Exterior 2022, en matèries relacionades amb la internacionalització de les empreses dirigides a persones amb titulació universitària

21 jun 2022
Es convoquen les beques IVACE Exterior 2022, en matèries relacionades amb la internacionalització de les empreses dirigides a persones amb titulació universitària, i es convoquen les entitats de destinació col·laboradores en el desenvolupament d’aquestes

Beneficiaris Persones físiques menors de 30 anys, nacionals d'un estat membre de la Unió Europea i nascuts o residents en la Comunitat Valenciana, inscrits en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, en possessió d'una titulació universitària de grau superior, amb domini parlat i escrit de l'idioma anglés, així com del d'alguna de les llengües de la Comunitat Valenciana en cas que no posseïsquen la nacionalitat espanyola, que no hagen gaudit de beques anteriors relacionades amb la internacionalització de l'empresa, no tinguen limitació alguna incompatible amb el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca, no tinguen antecedents penals, es troben al corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social i no incórreguen en cap de les causes de prohibició per a ser beneficiari de l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Entitats de destí:

a) Organismes de promoció de la internacionalització: institucions oficials, organismes multilaterals, bancs multilaterals de desenvolupament, Cambres de Comerç, Oficines Econòmiques i Comercials d'Espanya en l'exterior, Xarxa EEN (Enterprise Europe Network), Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea, i entitats europees, entre altres.

b) Empreses amb domicili social en la Comunitat Valenciana que compten amb filials o sucursals a l'estranger.

c) Empreses adjudicatàries de l'IVACE per a la prestació del servei d'assessorament internacional a les empreses de la Comunitat Valenciana, que així ho sol·liciten

Finalitat Dotar a les empreses i organismes de la Comunitat Valenciana de personal qualificat i especialitzat en comerç exterior mitjançant la formació i especialització professional de joves amb titulació universitària, així com mitjançant la realització de pràctiques sobre els diferents aspectes que afecten el procés d'internacionalització de les empreses valencianes.

El programa formatiu s'executarà amb l'objectiu final de capacitar en matèria d'internacionalització empresarial a les persones beneficiàries de les beques. Una persona designada com a tutora per l'entitat de destí realitzarà el seguiment i avaluació i es responsabilitzarà de la formació de la persona becada.

Juntament amb la formació pràctica en qualsevol dels destins adjudicats, es desenvoluparà una formació teòrica consistent en la realització de dos cursos:

– Un Curs sobre Màrqueting digital orientat a la internacionalització. No serà necessari desenvolupar aquest curs els qui acrediten haver realitzat i superat amb èxit un curs de més de 80 hores en la mateixa temàtica.

– Un Curs Superior d'Internacionalització de l'Empresa, de 220 hores de duració, l'objectiu de la qual serà proporcionar a la persona beneficiària de la beca una visió global de l'activitat empresarial internacional i de l'entorn institucional involucrat en la promoció exterior i internacionalització de les empreses de la Comunitat Valenciana.

El curs abastarà, almenys, les següents matèries:

 • Entorn internacional
 • Mercat Únic Europeu
 • Institucions europees
 • Màrqueting internacional
 • Finances internacionals
 • Logística
 • Dret internacional
 • Sensibilització ambiental, i economia circular.
 • Igualtat d'oportunitats i paritat, clau per a la rendibilitat de l'empresa internacional.

No hauran de realitzar aquest curs els qui acrediten haver realitzat i superat amb èxit una formació (grau, màster o curs) que supere 220 hores de formació en gestió de comerç internacional o d'internacionalització empresarial. La no superació de tots dos cursos podrà suposar el reintegrament total o parcial de la dotació econòmica percebuda, així com la no obtenció del certificat d'aprofitament de la beca.

En cas de renúncia, si aquesta es produeix després d'haver completat almenys un 60% de la formació teòrica i pràctica, es considerarà aquesta formació com realitzada en el percentatge corresponent.

Bases reguladores Ordre 16/2016, de 12 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, sobre concessió de beques per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) en matèria d'internacionalització, publicada en DOGV número 7878, de 21 de setembre de 2016, i les seues modificacions posteriors.

Dotació pressupostària

 • Amb càrrec al pressupost de l'IVACE per als exercicis 2022, 2023 i 2024, dins de la línia pressupostària S8029000, «Formació dirigida a l'especialització professional en Internacionalització», per un import de 2.080.000 € amb càrrec al capítol VII i de 156.000 € amb càrrec al capítol II.
 • Aquesta línia és susceptible de ser finançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu Plus (FSE+); addicionalment, i també amb càrrec a la línia S8029000, encara que en aquest cas amb finançament exclusiu de la Generalitat, una dotació de 70.000 € per a la bossa d'incorporació a destí i retorn de les persones becades.
 • Aquestes dotacions pressupostàries estan condicionades a l'aprovació de les respectives lleis de pressupostos de la Generalitat per a 2023 i 2024. La dotació pressupostària en 2022 és de 8.000 € amb càrrec al capítol II.

Termini i forma de presentació de sol·licituds El termini per a la presentació de les sol·licituds començarà a partir del dia 22 de juny i finalitzarà el 29 de juliol de 2022 a les 15.00 hores. L'imprés de sol·licitud i la documentació complementària que haja d'acompanyar-la relacionada en la convocatòria haurà de presentar-se de manera electrònica a través de la web d'IVACE, dins de l'apartat Ajudes/Beques.

Altres dades

– Nombre de beques: 70.

– Duració de la beca: sempre que existisca crèdit adequat i suficient en els exercicis 2023 i 2024, tindrà una duració màxima de 12 mesos.

– Cada beca comptarà amb una dotació dinerària fixa de 13.442,28 € bruts anuals, una dotació dinerària variable en funció de la destinació assignada i una bossa de viatge a fi que la persona becada puga desplaçar-se al destí corresponent, així com una assegurança d'accident i malaltia, els imports de les taxes de visat i de les vacunes necessàries per a la permanència del destí, en el seu cas.

ANNEX I Dotació econòmica dinerària variable.

Criteris i imports Les beques IVACE EXTERIOR 2022 contemplen períodes formatius que poden desenvolupar-se tant en la Comunitat Valenciana com en l'exterior. Addicionalment a la quantitat de 13.442,28 € anuals en concepte de dotació dinerària fixa, les persones beneficiàries de les beques podran percebre una dotació dinerària variable en funció del nivell de vida del país en el qual -en el seu cas– vaja a desenvolupar la beca. Les dotacions econòmiques dineràries variables anuals seran les següents:

Destine / Dotació dinerària variable

 • BERNA 28.500 €
 • TÒQUIO 27.900 €
 • NOVA YORK 27.300 €
 • HONG KONG 25.400 €
 • LOS ANGELES 24.900 €
 • SINGAPUR 24.600 €
 • DOHA 24.300 €
 • OSLO 24.300 €
 • SIDNEY 24.300 €
 • LONDRES 24.100 €
 • PARÍS 22.600 €
 • CHICAGO 22.400 €
 • DUBAI 21.800 €
 • WASHINGTON 21.800 €
 • TEL AVIV 21.500 €
 • MIAMI 21.400 €
 • ESTOCOLM 19.700 €
 • LIÓ 19.500 €
 • PEQUÍN 18.200 €
 • COSTA D'IVORI 18.000 €
 • SEÜL 17.800 €
 • HÈLSINKI 17.600 €
 • DUBLÍN 17.400 €
 • CHENGDU 17.100 €
 • XANGAI 16.800 €
 • TAIPEI 16.500 €
 • TORONTO 15.900 €
 • BERLÍN 15.500 €
 • BOLONYA 15.000 €
 • MILÀ 15.000 €
 • BRUSSEL·LES 14.600 €
 • LA HAIA 14.600 €
 • MONTEVIDEO 14.200 €
 • MOSCOU 14.100 €
 • OTAWA 13.800 €
 • BRASÍLIA 13.400 €
 • ALGER 12.700 €
 • SAO PAULO 12.600 €
 • PANAMÀ 12.400 €
 • ROMA 12.400 €
 • MUMBAI 12.300 €
 • CASABLANCA 11.900 €
 • SANTIAGO DE XILE 11.400 €
 • DAKAR 11.300 €
 • DUSSELDORF 11.300 €
 • CIUTAT DE MÈXIC 10.600 €
 • JAKARTA 10.600 €
 • HO CHI MIN 10.400 €
 • LLIMA 10.400 €
 • ISTANBUL 10.200 €
 • JOHANNESBURG 10.200 €
 • MANILA 10.200 €
 • KUALA LUMPUR 9.900 €
 • BOGOTÀ 9.400 €
 • QUITO 9.400 €
 • LISBOA 9.200 €
 • VARSÒVIA 9.200 €
 • PRAGA 9.100 €
 • NOVA DELHI 8.700 €
 • VÍLNIUS 8.300 €
 • BUCAREST 8.100 €
 • SOFIA 8.100 €
 • ASUNCION 7.400 €
 • BUDAPEST 7.400 €

La Comissió d'Avaluació es reserva el dret a modificar o incorporar nous destins i a modificar, en el seu cas, les dotacions dineràries variables en funció del desenvolupament de la convocatòria de beques a conseqüència de factors derivats de l'entorn socioeconòmic.

ANNEX II Borsa d'incorporació a destí i torne IMPORTS PER A ANADA I VOLTA A DESTÍ ART. 5.1

L'import màxim que l'IVACE sufragarà en concepte de bossa d'incorporació a destí i retorn a les persones becades en el seu cas destinades en l'exterior, serà:

Zona geogràfica / Import en euros

 • la Xina 1.600 €
 • Resta d'Àsia 1.500 €
 • UE 450 €
 • Resta d'Europa 585 €
 • Magreb 550 €
 • Resta d'Àfrica 1.100 €
 • USA i el Canadà 1.200 €
 • Amèrica Llatina 1.300 €
 • Austràlia 1.600 €
 • l'Índia 1.300 €
 • Orient Mitjà 900 €

La Comissió d'Avaluació es reserva el dret a modificar aquestes dotacions en funció del desenvolupament de la convocatòria de beques a conseqüència de factors derivats de l'entorn socioeconòmic

Info Convocatòria

Info Extracto