Notícies:Red ADL Valencia

Bases reguladores del programa d’ajudes per a l’establiment d’incentius a la reducció de la jornada laboral a quatre dies o trenta-dues hores setmanals i a la millora de la productivitat en les empreses valencianes

30 jun 2022
Bases reguladores del programa d’ajudes per a l’establiment d’incentius a la reducció de la jornada laboral a quatre dies o trenta-dues hores setmanals i a la millora de la productivitat en les empreses valencianes

Objecte i àmbit L'objecte d'aquesta ordre és aprovar les bases que regiran la concessió de les subvencions destinades a l'increment de la productivitat en les empreses i a pal·liar els costos de les empreses ocasionats a conseqüència de l'adopció de mesures de racionalització de la jornada laboral.

Finançament

1. Els crèdits disponibles inicials per a atendre les subvencions que es convoquen segons el que s'estableix en la present ordre seran els contemplats en la Llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici anual corresponent.

2. En la resolució de convocatòria es donarà publicitat als crèdits pressupostaris disponibles per a cada exercici. Donat el caràcter pluriennal dels projectes subvencionables, en cada convocatòria anual s'establiran tant els crèdits disponibles per a nous projectes subvencionables com per a aquells que estiguen en el segon i tercer any de vigència d'aquest.

3. Les convocatòries podran fixar, a més de la quantia total màxima dels crèdits disponibles, una quantia addicional, a conseqüència de l'augment pressupostari derivat d'una generació, ampliació o incorporació de crèdit, i en aquest cas, la quantia del crèdit addicional quedarà condicionada a l'efectiva disponibilitat d'aquest, que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb caràcter previ a la resolució del procediment, sense que tal publicitat implique l'obertura d'un nou termini per a la presentació de sol·licituds.

4. Les subvencions que s'atorguen seran concedides fins al límit de les consignacions pressupostàries, d'acord amb els principis de publicitat, concurrència i objectivitat.

Empreses Beneficiàries Podran ser beneficiàries de les subvencions regulades en la present convocatòria les empreses privades, qualsevol que siga la seua forma jurídica.

Persones destinatàries finals Les persones destinatàries finals dels projectes que se subvencionen mitjançant la present convocatòria seran les persones treballadores adscrites a centres de treball situats en la Comunitat Valenciana, que a conseqüència de l'adopció de mesures de racionalització de la jornada laboral adoptades per l'empresa en la qual presten serveis, vegen reduïda la seua jornada laboral ordinària a temps complet en almenys el 20 per cent, sense reducció de les retribucions salarials que legal o convencionalment li resulten d'aplicació si haguera mantingut el 100% de la duració prèvia de la jornada.

També seran destinatàries finals aquelles persones que estiguen desenvolupant una jornada ordinària setmanal inferior a les quaranta hores setmanals i, a conseqüència de l'adopció de mesures de racionalització de la jornada, reduïsquen la seua jornada a trenta-dues hores setmanals, sense reducció de les retribucions salarials que legal o convencionalment li resulten d'aplicació si haguera mantingut el 100% de la duració prèvia de la jornada.

Requisits dels projectes subvencionables Els projectes de reducció de la jornada laboral i increment de la productivitat hauran de complir els següents requisits:

1. Compromís empresarial de reducció de la jornada laboral ordinària a temps complet aplicable al centre de treball que haurà de consistir en una reducció mínima del 20 per cent de la jornada en còmput setmanal, quan la jornada ordinària siga equivalent a quaranta hores setmanals. Si en el moment de sol·licitud de l'ajuda l'empresa té implantada una jornada en còmput setmanal inferior a les quaranta hores, el compromís empresarial serà de reducció a trenta-dues hores setmanals.

2. El compromís empresarial de la reducció de la jornada ordinària establida en el punt anterior afectarà, com a mínim, al següent nombre de persones treballadores, en funció del volum de la plantilla:

– Empreses de menys de 10 persones treballadores: obligatòriament el 30% de les persones treballadores. En qualsevol cas, el mínim de persones treballadores afectades per la reducció de jornada en l'empresa o centre de treball ha de ser de, almenys, dues persones treballadores.

– Empreses d'entre 10 i 49 persones treballadores: obligatòriament el 30% de les persones treballadores. En qualsevol cas, el mínim de persones treballadores afectades per la reducció de jornada en l'empresa o centre de treball ha de ser de, almenys, tres persones treballadores.

– Empreses de 50 o més persones treballadores: obligatòriament el 20% de les persones treballadores.

3. Compromís empresarial que la reducció de la jornada laboral ordinària realitzada en els termes assenyalats anteriorment, en cap cas afectarà les retribucions salarials que legal o convencionalment li resulten d'aplicació si s'haguera mantingut el 100% de la duració ordinària de la jornada. En conseqüència, durant el temps de reducció de la jornada, l'empresa haurà de mantindre en idèntics termes i imports les bases de cotització que resultarien aplicables si es mantinguera el 100% de la jornada ordinària de treball en còmput anual.

4. Elaborar un «Pla de Reducció de la Jornada Laboral i Millora de la Productivitat» conforme a les directrius/models que s'establisquen en cada convocatòria anual d'ajudes, que haurà d'indicar les mesures organitzatives o formatives que es preveuen implementar per a optimitzar el temps de treball. Aquest haurà de recollir una sèrie d'indicadors (incloent l'evolució de la productivitat del treball en l'empresa) que seran avaluats de manera periòdica.

5. Subscriure un acord amb la representació legal de les persones treballadores sobre l'aplicació del programa previst. En cas de no existir representació legal de les persones treballadores en l'empresa, l'acord haurà d'aconseguir-se amb les organitzacions sindicals més representatives o representatives del sector d'activitat al qual pertanga l'empresa. L'acord haurà d'establir la constitució d'una Comissió de Seguiment del programa que semestralment, almenys, haurà de revisar la informació sobre l'evolució d'aquest.

6. Compromís empresarial de col·laboració amb la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball en l'avaluació i seguiment del programa. Per a aquest últim objecte, les empreses autoritzaran la cessió de dades i estadístiques anonimitzades a efectes exclusius de l'estudi científic dels resultats del programa per part d'universitats i centres d'investigació.

7. Qualsevol que siga el nombre de persones treballadores de l'empresa, haurà d'acreditar que l'empresa compta amb un Pla d'Igualtat registrat per l'Autoritat Laboral, conforme al que es disposa en l'RD 901/2020 de 13 d'octubre.

Quantia de la subvenció i compatibilitat

1. En cadascun dels tres anys de duració màxima del Programa, s'estableixen les següents quantitats d'ajudes a les empreses per cada persona treballadora que veja reduïda la seua jornada laboral:

a) Primer any complet d'aplicació del programa: subvenció de 5.492,19 euros per cada persona treballadora incorporada al Pla de reducció de la jornada laboral.

b) Segon any complet d'aplicació del programa: subvenció de 2.746,10 euros per cada persona treballadora que, incorporada al Pla, mantinga reduïda la seua jornada laboral.

c) Tercer any complet d'aplicació del programa: subvenció de 1.373,05 euros per cada persona treballadora que, incorporada al Pla, mantinga reduïda la seua jornada laboral.

2. Tenint en compte la duració màxima del programa (3 anys), l'import total màxim de la subvenció que podrà percebre l'empresa beneficiària serà, per cada treballador/a adscrit al pla de 9.611,34 euros.

3. S'estableix com a import màxim de la quantia a percebre per una mateixa empresa en la quantitat de 200.000 € en el còmput total de la duració del Pla establit a tres anys.

Distribució del pressupost

1. El pressupost global del programa es distribuirà en tres trams que es correspondran amb diferents intervals segons el nombre de persones treballadores que ocupe l'empresa amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud de participació en el programa:

a) Per a les empreses de fins a 10 persones treballadores es reservarà el 25% del pressupost.

b) Per a les empreses de fins a 49 persones treballadores es reservarà el 25% del pressupost.

c) Per a les empreses de 50 o més persones treballadores es reservarà el 50% del pressupost.

2. La distribució de fons s'actualitzarà automàticament en cas que s'amplie el pressupost disponible inicialment.

Sol·licituds i termini de presentació Les sol·licituds per a l'obtenció de les subvencions regulades en aquestes bases, juntament amb la documentació requerida, es presentaran exclusivament de manera telemàtica, de conformitat amb el que es disposa en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (d'ara en avant, LPAC), d'acord amb els models oficials disponibles en la Seu Electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), mitjançant el procediment que figurarà publicat i disponible en la mateixa Seu Electrònica de la Generalitat.

+Info