Notícies:Red ADL Valencia

Bases reguladores per a la concessió directa de subvencions per a la repoblació de les explotacions en cas de buidatge sanitari en oví i caprí per mesures d'emergència davant pigota ovina i caprina.

08 Mar 2023
Bases reguladores per a la concessió directa de subvencions per a la repoblació de les explotacions en cas de buidatge sanitari en oví i caprí per mesures d'emergència davant pigota ovina i caprina.

Objecte Establir les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions destinades a la repoblació de les explotacions d'oví i caprí de reproducció per a producció de llet, reproducció per a producció de carn o reproducció mixta en cas de buidatge sanitari a conseqüència de sospita o confirmació de pigota ovina i caprina.

Beneficiaris. Els titulars d'explotacions ramaderes d'oví i caprí de reproducció per a producció de llet, reproducció per a producció de carn o reproducció mixta en les quals s'haja procedit al buidatge sanitari, i que hagen efectuat la repoblació de l'explotació, que complisquen, almenys, els següents requisits:

a) Comprometre's a mantindre tant l'explotació com, almenys, el nombre d'animals de les espècies ovina i caprina objecte de l'ajuda durant un període mínim de temps de dos anys, excepte en supòsits excepcionals determinats per l'autoritat competent, o de força major, inclòs per motius de sanitat animal.

b) No haver procedit a la repoblació fins transcorregut un període mínim determinat per la comunitat autònoma, i al fet que els animals de repoblació hagen provingut d'explotacions qualificades sanitàriament com a lliures d'infecció per B.abortus, B, melitensis i B. suis sense vacunació.

c) No tindre l'explotació ramadera la consideració d'empreses en crisis, o tindre-la a causa de les pèrdues o danys causats per la declaració de la malaltia i el buidatge sanitari consegüent.

d) Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

e) Estar les explotacions ramaderes inscrites en estat d'alta en el registre d'explotacions ramaderes, així com disposar del corresponent llibre de registre degudament actualitzat.  

f) Complir els requisits per a la consideració de PIME d'acord amb l'annex 1 del Reglament (UE) 2022/2472 de la Comissió, de 14 de desembre de 2022. En el cas d'explotacions en les quals la titularitat siga de les cooperatives agroalimentàries, cooperatives de treball associat a fi d'explotació agropecuària i cooperatives d'explotació comunitària de la terra, de les societats agràries de transformació i de les explotacions en règim de titularitat compartida inscrites conforme s'estableix en la Llei 35/2011, de 4 d'octubre, sobre titularitat compartida de les explotacions agràries, el criteri PIME s'aplicarà a cadascuna de les seues persones sòcies.

g) No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior.

h) Complir els requisits previstos en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

i) Declaració responsable que la necessitat del buidatge no va ser causada deliberadament o per la negligència del beneficiari.

j) No haver sigut sancionat en matèria de sanitat, identificació o benestar animal.

Quantia de les subvencions. La quantia màxima de l'ajuda serà la resultant de restar al cost total d'adquisició o arrendament amb opció de compra dels animals, les quanties percebudes en concepte d'indemnitzacions pel sacrifici obligatori dels animals.

El import màxim per explotació serà de 500.000 euros. En el cas d'explotacions en les quals la titularitat siga de les cooperatives agroalimentàries, cooperatives de treball associat a fi d'explotació agropecuària i cooperatives d'explotació comunitària de la terra, de les societats agràries de transformació i de les explotacions en règim de titularitat compartida inscrites conforme s'estableix en la Llei 35/2011, de 4 d'octubre, aquest límit s'aplicarà individualment a cadascuna de les persones sòcies.

Activitat subvencionable. La compra o l'arrendament amb opció de compra, d'animals de les espècies ovina o caprina, per a la repoblació de l'explotació, pel nombre total d'animals de recria i reproductors que hagen sigut sacrificats obligatòriament.

Presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds per a obtindre l'ajuda es dirigiran a l'òrgan competent de la comunitat autònoma en la qual radique l'explotació que va ser, o ha sigut, objecte de repoblació, a través del Registre General Electrònic, mitjançant qualsevol dels registres i mitjans electrònics previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, inclòs per a les persones físiques, en concórrer en els sol·licitants les condicions previstes en l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Les sol·licituds es podran presentar anualment en els terminis establits per les comunitats autònomes en les seues respectives convocatòries

+Info