Notícies:Red ADL Valencia

Bases reguladores de la concessió d'ajudes a través del Programa de Capacitats Emprenedores per a l'impuls del «Programa d'Acceleració de Startups»

03 ago 2022
Procediment de gestió de la concessió d'ajudes en espècie, dirigides a impulsar el creixement i desenvolupament de startups, conforme a les tipologies d'actuació que es descriuen en l'article 6, en el marc del Programa d'Acceleració de Startups.

Objectiu del Programa d'Acceleració de Startups. Impulsar el creixement i desenvolupament de startups, conforme a dues modalitats d'actuació:

a) Els Programes d'Acceleració de Startups Regionals són d'àmbit autonòmic i multisectorial. El seu objectiu és facilitar a startups d'una comunitat autònoma, activitats d'assessorament multisectorials orientades a fer créixer significativament els seus negocis. Se celebrarà amb anterioritat un protocol de col·laboració amb la comunitat autònoma corresponent, que permeta de manera  voluntària coordinar la gestió de les pròpies convocatòries seleccionant sectors preferents d'atenció. Aquestes activitats s'adequaran a les necessitats del territori i a la seua Estratègia Regional d'Especialització Intel·ligent (RIS3), involucrant al teixit empresarial, a la grans empreses i empreses tractores locals. Aquestes activitats d'acceleració tindran una duració estimada de 5 mesos per a cada startup beneficiària.

El Pla d'Acceleració en aquesta modalitat constarà de tres fases:

1r Programa de formació.

2n Programa d'acceleració.

3r Connexió amb el teixit empresarial local i «networking».  

b) Els Programes d'Acceleració de *Startups Sectorials són d'àmbit nacional i especialització sectorial. El seu objectiu és permetre a *startups de tot el territori nacional accedir a activitats d'assessorament especialitzat en cada sector, orientat a fer créixer significativament els seus negocis. Aquestes activitats involucraran al teixit empresarial del sector, especialment a la grans empreses i empreses tractores del sector. Aquestes activitats tindran una duració estimada de cinc mesos per cada *startup beneficiària.

El Pla d'Acceleració en aquesta modalitat constarà de tres fases:

1r Programa de formació.

2n Programa d'acceleració.

3r Connexió amb el teixit empresarial sectorial.

Empreses beneficiàries. Empreses que tinguen la condició de startup

Característiques generals de l'ajuda.

1. Les ajudes seran ajudes en espècie consistents en la recepció d'un Pla d'Acceleració consistent en activitats d'assessorament individualitzat i formació específica sobre aquells aspectes clau per a escalar significativament els negocis de les *startups, conforme als serveis previstos en aquest Pla d'Acceleració. Aquests serveis seran prestats per les entitats col·laboradores.

2. L'ajuda es concedirà mitjançant la corresponent resolució administrativa de la Fundació EOI, per les quanties que es determinen en les corresponents convocatòries.

3. A través del Programa d'Acceleració de Startups s'impulsaran:

a) Programes d'acceleració regional que comptaran amb una ubicació física, destinat a startups de diferents sectors (Programa d'Acceleració de Startups Regional). Seguint els principis marcats per l'Estratègia Espanya Nació Emprenedora, cada programa tindrà en compte les necessitats del territori, els emprenedors i el teixit empresarial de la zona d'implantació. Per cada programa es comptarà amb entitats col·laboradores, que prestaran els serveis objecte d'aquestes ajudes a les startups beneficiàries.

b) Programes d'acceleració sectorials, de cobertura nacional i que podran comptar amb ubicació física i/o virtual, centrats en els deu sectors tractors marcats per la  Estratègia Espanya Nació Emprenedora (Programa d'Acceleració de Startups Sectorial):

1r Indústria.

2n Indústries culturals i musicals.

3r Mobilitat.

4t Salut.

5é Construcció i materials.

6é Energia i transició ecològica.

7é Banca i finances.

8é Digital i telecomunicacions.

9é Agroalimentació.

10é Biotecnologia.

Per cada sector, es comptarà amb entitats col·laboradores especialitzades.

4. L'ajuda en espècie que cada *startup beneficiària rebrà comprendrà els serveis inclosos en el Pla d'Acceleració.

La sol·licitud s'emplenarà per via telemàtica mitjançant certificat digital vàlid i compatible amb la seu electrònica de la Fundació EOI a través de la qual haurà d'emplenar-se el formulari de sol·licitud i adjuntar els documents requerits. 

Termini de presentació de sol·licituds serà el que s'establisca en la corresponent convocatòria

+Info