Notícies:Red ADL Valencia

Bases reguladores per a la concessió d'ajudes a la prevenció de riscos i seguretat minera en l'àmbit d'una mineria autòctona i sostenible

20 nov 2020
Impulsar el desenvolupament de projectes relatius a seguretat minera, en els seus vessants d'inversió material i formació, que realitzen les empreses i entitats sense ànim de lucre, respectivament

Podran ser objecte d'ajuda, els projectes que es realitzen en el territori espanyol i que estiguen dirigits a les àrees de:

a) Inversions materials en seguretat minera. Inclou els projectes dirigits a millorar la seguretat i salut en explotacions, establiments de benefici i túnels o galeries en fase d'excavació i sosteniment, d'acord amb el contingut inclòs en la taula 1 de l'annex I d'aquesta Ordre.

b) Actuacions de formació en seguretat minera, destinades a la formació presencial del personal de les entitats a les quals siga aplicable el Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera, d'acord amb el contingut inclòs en la taula 3 de l'annex II d'aquesta Ordre

Beneficiaris: les petites i mitjanes empreses privades i les institucions sense ànim de lucre.

Les empreses hauran de ser titulars de l'aprofitament del domini miner objecte del projecte en qualsevol de les formes contemplades en la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de Mines o de l'autorització de l'autoritat minera del projecte d'execució per als túnels o galeries en fase d'excavació i sosteniment.

En qualsevol cas, tindran la condició de beneficiari les següents entitats:

  • Les associacions empresarials que representen majoritàriament a empreses del sector miner. A més, han de poder demostrar a instàncies de l'Administració, la representació efectiva de les empreses del sector a les quals diuen representar, podent ser sol·licitat el llistat d'empreses a les quals es representa.
  • Les organitzacions sindicals que ostenten la representació majoritària a nivell nacional en el sector de la mineria.
  • Les cambres oficials mineres.
  • Els col·legis professionals dels Enginyers de Mines, Enginyers Tècnics de Mines i Geòlegs.
  • Els Centres tecnològics d'àmbit nacional l'activitat principal del qual es desenvolupe en el sector de la mineria.

Règim, requisits, classe i quantia de les subvencions.

1. Per a les inversions materials, podran acollir-se només les petites i mitjanes empreses i la seua quantia es fixarà en un percentatge de la inversió subvencionable aprovada. En el cas d'actuacions de formació, només podran acollir-se les institucions sense ànim de lucre i la inversió subvencionable aprovada anirà vinculada a les hores lectives aprovades i a la realització de cursos complets dels presentats en el projecte.

2. Les activitats o projectes d'ajuda de cadascuna de les àrees objecte de subvenció s'inclouen en l'annex I, en el cas de les inversions materials, i en l'annex II, per a les actuacions de formació.

3. Els projectes objecte d'aquesta ordre, podran ser subvencionats conformement a les següents condicions:

a) Inversions materials. la intensitat de l'ajuda no haurà d'excedir:

1r Del 20 per cent dels costos subvencionables en el cas de les petites empreses, i també de les microempreses.

2n Del 10 per cent dels costos subvencionables en el cas de les mitjanes empreses.

b) Actuacions de formació. La intensitat de l'ajuda serà de fins al cent per cent del cost de la inversió subvencionable aprovada, vinculada a les hores lectives aprovades i a la realització de cursos complets dels presentats en el projecte.

4. La quantia màxima d'ajuda atorgada a un projecte serà fixada per la Comissió d'avaluació tècnica de les ajudes, per a cadascuna de les línies d'ajuda en funció de les sol·licituds presentades a fi que el nombre de projectes subvencionats per línia siga el màxim. En tot cas, per a les ajudes als projectes d'activitats de formació tindran una limitació màxima de 65.000 euros per sol·licitud

5. La quantia mínima de l'ajuda atorgada per a la línia d'inversions materials i la línia de formació serà de dotze mil euros (12.000 €) i quatre mil euros (4.000 €), respectivament.

6. A més, en la línia de formació s'estableixen els següents límits:

– El nombre màxim d'hores subvencionable per curs serà de 8 hores per curs, havent de ser els cursos de, almenys, 3 hores.

– El cost màxim admissible, per treballador i hora, per a aquesta mena d'actuacions, així com el cost total per treballador serà fixat en cada convocatòria anual; en cap cas el cost total per treballador podrà ser superior a 350 euros.

Seran subvencionables els següents costos:

Projectes d'inversions materials en seguretat minera:
– Adquisició de maquinària i béns d'equip.
– Obra civil.
– Instal·lacions.
– Actuacions sobre l'explotació (galeries, pistes, accessos, bancs, bermes, talussos, etc.).
– Altres despeses per a la millora de les condicions de salut i seguretat minera de les instal·lacions i/o les explotacions.
Actuacions de formació en seguretat minera:
– Cost del personal docent.
– Cost del personal no docent, pertanyent o no a l'entitat sol·licitant, que haja participat en el projecte realitzant alguna de les següents tasques: difusió del curs, selecció d'alumnes, organització del curs, seguiment del desenvolupament del curs, avaluació del curs o elaboració de la memòria justificativa.
– Despeses de desplaçament, allotjament i manutenció del personal docent.
– Altres despeses corrents (material didàctic, lloguer de sales).
– Costos indirectes generals que per la seua naturalesa no poden ser directament imputats al projecte per no poder individualitzar-se, com ara consum elèctric, aigua, gas, material d'oficina, etc. Quan siga procedent, usos de sala per a la impartició de l'activitat formativa, despeses d'informe de compte justificatiu emés per auditor i despeses de constitució d'aval bancari, fins a un import equivalent al 8 per cent dels altres costos subvencionables indicats anteriorment.

Tramitació electrònica. la tramitació electrònica serà obligatòria en totes les fases del procediment. Les sol·licituds, comunicacions i altra documentació exigible relativa als projectes que concórreguen a aquestes subvencions, seran presentades en el Portal d'Ajudes conjunt del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i altres departaments ministerials (http://www.mincotur.gob.es/portalayudas/paginas/index.aspx), o en altres adreces electròniques que s'habiliten a aquest efecte.

Convocatòria i termini de presentació de sol·licituds. La convocatòria es realitzarà anualment mitjançant resolució de la persona titular de la Secretaria d'Estat d'Energia. El termini de presentació de les sol·licituds i documentació annexa serà d'un mes, comptat des de l'endemà a la publicació de l'extracte de la corresponent convocatòria d'ajudes en el «Boletín Oficial del Estado.

+Info