Notícies:Red ADL Valencia

Bases reguladores per a la concessió d'ajudes dirigides a fomentar l'ecosistema d'emprenedoria de la Comunitat Valenciana

01 Mar 2024
Bases reguladores de les ajudes, en forma de subvenció, dirigides a fomentar l'ecosistema d'emprenedoria de la Comunitat Valenciana

ÍNDEX

Preàmbul

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte de les ajudes

La present orde té per objecte establir les bases reguladores de les ajudes, en forma de subvenció, dirigides a fomentar l'ecosistema d'emprenedoria de la Comunitat Valenciana, a través de dos modalitats de subvencions desenvolupades en els capítols següents del títol II:

a) Capítol I. Subvencions per a persones emprenedores i pimes en suport a l'inici i consolidació del seu projecte empresarial.

b) Capítol II. Subvencions per a activitats no econòmiques, desenvolupades per entitats de l'ecosistema d'emprenedoria de la Comunitat Valenciana, que fomenten, impulsen i promocionen la cultura emprenedora.

Article 2. Marc normatiu

Article 3. Obligacions generals dels beneficiaris

Article 4. Compatibilitat amb altres ajudes

Article 5. Subcontractació

Títol II. Modalitats d'ajudes

Capítol I. Subvencions per a persones emprenedores i pimes en suport a l'inici i consolidació del seu projecte empresarial

Article 6. Actuacions subvencionables i criteris de valoració

1. Esta modalitat d'ajudes té per objecte donar suport als projectes empresarials de persones emprenedores i pimes de la Comunitat Valenciana, i aniran destinades a sufragar les despeses corrents derivades de l'inici i de la consolidació del seu projecte empresarial. Les ajudes no podran destinar-se a inversions ni a adquisicions patrimonials.

2. Els projectes es prioritzaran atenent els criteris especificats a continuació i a la ponderació que s'especifica sobre un total de 100 punts, en la forma que es concreten en les respectives convocatòries:

a) Descripció de la persona emprenedora o pime sol·licitant i coneixement del mercat (màxim 10 punts). Es podran considerar criteris com la claredat en la descripció de la persona emprenedora o pime, estructura, coneixement previ de l'activitat vinculada al projecte o el seu coneixement del mercat en relació amb el projecte.

b) Motivació, viabilitat i descripció del projecte empresarial (màxim 60 punts). Es podran considerar criteris com la motivació que origina el projecte, costos necessaris per a posar en marxa o desenvolupar l'activitat, finançament, adequació dels recursos destinats a l'execució del projecte, grau d'escalabilitat, claredat i detall en la descripció del projecte.

c) Contribució a la millora de la competitivitat (màxim 20 punts). Es podran considerar factors com l'impacte empresarial, avantatge competitiu en el mercat, projecció del producte final, diversificació o l'obertura a nous mercats o clients i grau d'originalitat o innovació del projecte.

d) Projecte sostenible amb el medi ambient (màxim 5 punts). Es podran considerar criteris com la justificació que, com a resultat del projecte empresarial, es produirà una reducció del consum de matèries primeres, la implantació de l'economia circular, la millora de l'eficiència energètica, la reducció de residus o contaminants o de la petjada de carboni.

e) Contribució a la solució de problemes socials (màxim 5 punts). Es podran considerar factors com:

i. Que siguen projectes amb expectativa de generació d'ocupació estable o que demostren estabilitat en les seues plantilles.

ii. Que el projecte tinga repercussió en municipis amb el risc de despoblació.

iii. Que el projecte empresarial fomente l'ocupació de persones amb discapacitat o diversitat funcional, l'atenció a la tercera edat o que fomente la conciliació de la vida personal, laboral i familiar.

iv. Que el projecte fomente la integració laboral de persones amb dificultats d'accés al mercat de treball, especialment, de persones

joves extutelades per l'administració o que hagen estat subjectes a mesures judicials dos anys abans de l'edat laboral.

Article 7. Beneficiaris de les ajudes

1. Podran sol·licitar les subvencions previstes en este capítol els qui complisquen els següents requisits:

a) Ser persona emprenedora, entenent com a tal a les persones físiques (empresaris individuals), o ser una pime amb personalitat jurídica pròpia, que emprendran o han emprés en els últims cinc anys una activitat econòmica o productiva que oferisca un avantatge competitiu. El període de cinc anys es computarà per al cas d'empresaris individuals, des de la data d'alta en l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) i, per al cas de pimes, des de la data d'inscripció en el Registre Mercantil de l'escriptura pública de constitució o en el registre que corresponga segons la seua naturalesa.

b) Tindre el seu domicili social en la Comunitat Valenciana.

c) Que el projecte empresarial estiga relacionat amb algun sector d'activitat en auge que oferisca oportunitats de futur com poden ser, entre altres, la mobilitat sostenible, logística, ciberseguretat, salut i benestar, medi ambient, desenvolupament sostenible, economia circular, intel·ligència artificial, esport, sector agrari i alimentari, energies renovables, eficiència energètica, servicis digitals i tecnològics. Els sectors indicats no són excloents. Les respectives convocatòries podran prioritzar algun o alguns sectors d'activitat.

2. Queden excloses les comunitats de béns i les societats civils sense personalitat jurídica.

3. A l'efecte d'estes bases s'entén per pimes les microempreses, petites i mitjanes empreses que complisquen els criteris establits en l'annex I del Reglament (UE) número 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L 187/1, 26.06.2014), amb les seues modificacions posteriors o en la norma que ho substituïsca.

4. No obstant això l'indicat en els apartats anteriors, en aplicació del Reglament de minimis, no podran obtindre la condició de beneficiàries:

a) Les empreses dedicades a la producció primària de productes de la pesca i de l'aqüicultura;

b) Les empreses dedicades a la transformació i comercialització de productes de la pesca i de l'aqüicultura, quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes adquirits o comercialitzats;

c) Les empreses dedicades a la producció primària de productes agrícoles;

d) Les empreses dedicades a la transformació i comercialització de productes agrícoles, en un dels supòsits següents:

i. Quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat d'estos productes adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades,

ii. Quan l'ajuda se supedite a la seua repercussió, total o parcial, als productors primaris.

Si una empresa opera en els sectors contemplats en les lletres a), b), c) o d), i també en un o diversos dels altres sectors inclosos en l'àmbit d'aplicació del Reglament de minimis o desenvolupa altres activitats incloses en este, es podran concedir les ajudes en relació amb estos sectors o activitats, sempre que l'empresa beneficiària puga garantir per mitjans apropiats, com la separació d'activitats o la separació de comptes, que les activitats en els sectors exclosos no es beneficien de les ajudes de minimis.

Article 8. Despeses subvencionables

1. Les ajudes previstes en este capítol es destinaran a finançar les despeses corrents que estiguen directament relacionats amb l'inici, desenvolupament i consolidació del projecte empresarial per a les quals s'hagen concedit.

2. Les respectives convocatòries determinaran els termes, percentatges i requisits de les despeses subvencionables, que podran incloure alguns o tots dels següents costos relacionats en el projecte:

a) Despeses laborals de personal propi i acomptes societaris de les cooperatives, en la mesura que s'acredite la seua participació en el projecte, amb els límits que s'establisquen en les respectives convocatòries.

b) Despeses de contractació de col·laboracions externes com a consultories, servicis professionals, assistències tècniques, servicis d'informació, difusió i promoció, i qualsevol altra despesa imprescindible per a la realització de l'activitat subvencionada.

c) Despeses d'assessoria jurídica, despeses notarials i registrals i les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat, que estiguen directament relacionats amb l'activitat subvencionada i siguen indispensables per a l'adequada preparació o execució d'esta.

d) Despeses per a l'elaboració de l'informe de revisió del compte justificatiu de la subvenció per empresa auditora externa.

e) Costos indirectes, en la part que raonadament corresponga d'acord amb principis i normes de comptabilitat generalment admeses i, en tot cas, en la mesura que corresponguen al període en què es realitza l'activitat i amb els límits que s'establisquen en les respectives convocatòries.

f) Altres despeses imprescindibles per a l'inici, desenvolupament i consolidació del projecte empresarial.

Article 9. Quantia de les ajudes

1. Les convocatòries podran establir que l'ajuda consistirà en una subvenció de fins a un màxim del 100% del total de les despeses considerades com a subvencionables amb els límits per actuació que puguen establir-se en cada convocatòria, en funció de les disponibilitats pressupostàries.

2. En tot cas, el límit màxim de l'ajuda total de minimis concedida a una única empresa no podrà ser superior a 300.000 euros durant qualsevol període de tres anys, conforme els límits i condicions previstos en el Reglament (UE) núm. 2023/2831 de la Comissió, de 13 de desembre de 2023, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis

3. En el cas de fusions o adquisicions d'empreses, totes les ajudes de minimis concedides anteriorment a qualsevol de les empreses que es fusionen es tindran en compte per a determinar si la concessió d'una nova ajuda de minimis a la nova empresa o a l'empresa adquirent supera el límit màxim de 300.000 euros en qualsevol període de tres anys

Capítol II. Subvencions per a activitats no econòmiques, desenvolupades per entitats de l'ecosistema d'emprenedoria de la Comunitat Valenciana, que fomenten, impulsen i promocionen la cultura emprenedora

Article 10. Actuacions subvencionables i criteris de valoració

1. Les subvencions incloses en el present capítol tindran per objecte la realització d'alguna o algunes de les següents activitats:

a) Projectes de formació i mentorització a joves universitaris i, en general, a persones emprenedores portadores d'una idea de negoci.

b) Activitats d'acompanyament, incubació i acceleració de projectes empresarials. Inclou el seguiment del pla de negoci, el seu impuls i realització d'accions dirigides a agilitzar els projectes de les persones emprenedores.

c) Activitats d'informació, sensibilització i difusió que fomenten, promocionen i donen visibilitat a l'emprenedoria valenciana, generant oportunitats de negoci a les persones emprenedores.

Les respectives convocatòries podran seleccionar, detallar o prioritzar aquelles activitats que es consideren subvencionables per a impulsar l'emprenedoria en la Comunitat Valenciana.

2. Les ajudes aniran destinades a sufragar les despeses corrents derivades de l'activitat objecte de la subvenció. Les ajudes no podran destinar-se a inversions ni a adquisicions patrimonials.

En la realització de les actuacions subvencionables els beneficiaris hauran de respectar els principis d'igualtat, transparència, objectivitat i publicitat.

3. Els projectes es prioritzaran atenent els criteris especificats a continuació i a la ponderació que s'especifica sobre un total de 100 punts, en la forma que es concreten en les respectives convocatòries:

a) Descripció de l'entitat, capacitats i experiència (màxim 15 punts). Es podran considerar factors com la claredat en la descripció de l'entitat i de les seues activitats i la trajectòria, experiència i resultats en l'activitat a subvencionar en els últims cinc anys.

b) Qualitat, viabilitat i sostenibilitat del projecte (màxim 50 punts). Es podran considerar factors com la claredat i el detall en la descripció del projecte, la col·laboració amb altres entitats, l'adequació i capacitat dels recursos destinats al projecte, la viabilitat econòmica, el detall dels plans de treball i de difusió de les actuacions i la sostenibilitat dels resultats a aconseguir amb les actuacions.

c) Contribució del projecte a la promoció, reforç i visibilització de la cultura emprenedora valenciana (màxim 30 punts). Es podran considerar factors com la rellevància i repercussió de les activitats previstes a l'ecosistema de l'emprenedoria, incidència i previsió de sistemes objectius d'avaluació de resultats amb indicació de resultats tangibles, la sostenibilitat i escalabilitat dels resultats per a ecosistema de l'emprenedoria.

d) Contribució de criteris de caràcter social, ambiental i ètic de l'entitat (màxim 5 punts). Es podran considerar, entre altres, criteris com:

i. Que l'entitat tinga dones en els òrgans de direcció.

ii. Que l'entitat acredite aplicar per a la plantilla mesures concretes de corresponsabilitat i conciliació de la vida personal, laboral i familiar, que superen el que s'establix legalment.

iii. Que l'entitat es comprometa a aplicar mesures de vigilància i gestió ambiental durant l'execució de les activitats.

Article 11. Beneficiaris de les ajudes

1. Podran sol·licitar les subvencions previstes en este capítol les entitats o agrupacions d'estes, associacions, fundacions i altres estructures associatives sense ànim de lucre que realitzen activitats vinculades al foment de l'ecosistema emprenedor de la Comunitat Valenciana, amb personalitat jurídica pròpia, que tinguen seu o domicili social en la Comunitat Valenciana.

S'inclouen expressament com a entitats beneficiàries les universitats públiques i privades.

2. Queden excloses les comunitats de béns i les societats civils sense personalitat jurídica, així com les administracions públiques i el seu sector públic.

Article 12. Despeses subvencionables

1. Les respectives convocatòries determinaran els termes, percentatges i requisits de les despeses subvencionables, que podran incloure alguns o tots dels següents costos:

a) Despeses laborals de personal propi de les entitats beneficiàries emprat en centres de treball de la Comunitat Valenciana, en la mesura que s'acredite la seua participació en el projecte, i amb els límits que s'establisquen en les respectives convocatòries.

b) Despeses de contractació de col·laboracions externes com a consultories, servicis professionals, assistències tècniques i servicis d'informació, difusió i promoció.

c) Despeses per a l'elaboració de l'informe de revisió del compte justificatiu de la subvenció per empresa auditora externa.

d) Costos indirectes, en la part que raonadament corresponga d'acord amb principis i normes de comptabilitat generalment admeses i, en tot cas, en la mesura que corresponguen al període en què es realitza l'activitat i amb els límits que s'establisquen en les respectives convocatòries.

e) Altres despeses imprescindibles per al desenvolupament de l'activitat subvencionada.

3. Les subvencions només podran cobrir aquelles despeses que de manera indubtable responguen a la naturalesa de l'activitat subvencionada i es realitzen dins del termini concedit per a l'execució d'esta.

Les despeses han de respondre a despeses reals, efectivament realitzats, pagats i justificats mitjançant factures pagades o documents comptables de valor probatori equivalent.

4. Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona directament. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda.

*Artículo13. Quantia de les ajudes

1. Les convocatòries podran establir que l'ajuda consistirà en una subvenció de fins a un màxim del 100% del total de les despeses considerades com a subvencionables amb els límits que puguen establir-se en cada convocatòria, en funció de les disponibilitats pressupostàries.

2. Les convocatòries podran establir imports màxims d'ajuda per entitat i/o projecte, i reduir el percentatge màxim de subvenció de l'apartat anterior segons el tipus de projecte o activitat, la tipologia de cost subvencionable o el tipus d'entitat beneficiària.

Títol III. Regulació dels procediments

Capítol I. Procediment de sol·licitud i concessió

Article 14. Convocatòria i procediment de concessió

Article 15. Presentació de sol·licituds

1. La presentació de les sol·licituds, declaracions responsables i la documentació annexa per a l'obtenció de les ajudes es realitzarà obligatòriament a través del tràmit telemàtic específic dissenyat per a cada modalitat d'ajudes. No obstant això, si es presentara una sol·licitud presencialment, l'administració li requerirà perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica en el termini de 10 dies. A este efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada la presentació telemàtica, per la qual cosa, si la mateixa es produïx després del termini màxim establit en la resolució de convocatòria, la sol·licitud serà inadmesa per extemporània

2. Les persones sol·licitants podran buscar el tràmit telemàtic específic en el catàleg de Servicis Públics interactius de la Generalitat a través de l'enllaç https://sede.gva.es, o accedir directament al mateix en l'apartat d'ajudes en el portal web de la conselleria amb competències en matèria d'emprenedoria.

Article 16. Esmena de sol·licituds

Article 17. Ordenació i instrucció del procediment

Article 18. Comissió de valoració

Article 19. Criteris objectius d'atorgament de la subvenció

Article 20. Resolució de concessió

Article 21. Resolució d'incidències. Supòsits i criteris de modificació de la resolució

Article 22. Minoració i reintegrament de les ajudes

Capítol II. Justificació i control

Article 23. Termini i forma de justificació de les ajudes

Article 24. Pagament de l'ajuda i règim de pagaments anticipats

Article 25. Control i verificació

Article 26. Règim sancionador

Article 27. Incidència pressupostària

Article 28. Tractament de dades de caràcter personal

Disposicions finals

Primera. Instruccions

Segona. Entrada en vigor

+Info