Notícies:Projecte Xarxa AODL

Bases reguladores de les ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014- 2020.

09 feb 2018
Suport i foment de projectes pilot i el desenvolupament de nous productes, tècniques, processos i tecnologies, vinculats al sector agrari i alimentari.


El sector agrari de la Comunitat Valenciana suporta una estructura productiva caracteritzada per explotacions xicotetes, fragmentades i amb unitats productives geogràficament disperses. Aquestes explotacions tenen una capacitat escassa d’adaptació en situacions econòmicament adverses com les derivades del context econòmic general actual, per la qual cosa, les experiències innovadores derivades de projectes pilot poden tindre un efecte exemplificador o poden fer aportacions noves al sector que no podria obtindre d’una altra manera.

Des d’un punt de vista europeu es vol potenciar una economia circular amb l’objectiu de reduir l’ús de recursos, millorar els rendiments econòmics i identificar noves oportunitats de creixement i creació d’ocupació a partir de la reducció, reutilització i reciclatge, i aconseguir que els residus passen a ser recursos. El sector agrari, de manera intrínseca, té la capacitat d’interioritzar aquesta manera d’entendre l’economia i els seus vincles amb el medi ambient, la reutilització de tot el que s’obté de l’explotació i el seu entorn, com ara residus vegetals de diversos orígens mitjançant el compostatge dels residus esmentats.


Objectiu de l’ajuda:

L’objectiu de les subvencions previstes en aquesta ordre és el suport i el foment de projectes pilot i el desenvolupament de nous productes, tècniques, processos i tecnologies, vinculats al sector agrari i alimentari, derivats de plantejaments de cooperació d’equips d’innovació, definits en la base reguladora tercera d’aquesta ordre.

Les ajudes recollides en aquesta ordre tenen com a finalitat:

a) Reforçar els llaços entre l’agricultura, la producció d’aliments i la silvicultura, la investigació, la innovació i aconseguir una gestió i uns resultats mediambientals millors.

b) Millorar els resultats econòmics de totes les explotacions i facilitar-ne la reestructuració i modernització, en particular, a fi d’incrementar la seua participació i orientació cap al mercat, així com la diversificació agrícola.

c) Millorar la competitivitat dels productors primaris i integrar-los millor en la cadena agroalimentària mitjançant règims de qualitat, afegir valor als productes agrícoles, promocionar-los en mercats locals i en circuits de distribució curts, en agrupacions o en organitzacions de productors i organitzacions interprofessionals.

d) Donar suport a iniciatives per a la innovació o la resolució de dificultats en projectes pilot i en matèria de desenvolupament de nous productes, tècniques, processos i tecnologies, vinculades al sector agrari i agroalimentari.

e) Donar cobertura a les necessitats i inquietuds empresarials per a abordar nous reptes tecnològics, comercials i mediambientals així com aprofitar sinergies entre els diversos agents implicats.

f) A causa de la necessitat d’impulsar la diversificació de l’activitat agrària i estimular-ne el desenvolupament local, també es pretén afavorir la conservació de l’entorn amb pràctiques agràries sostenibles.

Concretament, les ajudes han de prioritzar projectes de cooperació relacionats amb:

a) Experiències innovadores i sostenibles entre productors i centres d’investigació amb cultius adaptats al canvi climàtic i produïts amb models agroecològics (plantes aromàtiques i medicinals, fruits secs, varietats autòctones, cultius tallafocs, i altres).

b) Valoració de restes vegetals en experiències d’agrocompostatge o altres com la valorització energètica.

c) Foment de la ramaderia extensiva i d’iniciatives com ara escoles de pastors.

d) Experiències de transformació agroalimentària innovadores, especialment vinculades a figures de qualitat diferenciada i de producció ecològica.

e) Experiències de centrals de compra innovadores, especialment vinculades a figures de qualitat diferenciada i de producció ecològica (espais específics dins de mercats majoristes, portals virtuals de venda, xarxes de productors-consumidors, etc.).

Les ajudes recollides en aquesta ordre desenvolupen l’operació 16.2.1, Ajuda a projectes pilot (en els termes previstos per l’article 35.2.a del Reglament (UE) número 1305/2013 i per al desenvolupament de nous productes, tècniques, processos i tecnologies, en els termes previstos per l’article 35.2.b del Reglament (UE) número 1305/2013, de la submesura 16.2, Suport per a projectes pilot i per al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies, de la mesura 16, Cooperació, del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (d’ara en avant PDR-CV 2014-2020), prevista en l’article 35 del capítol I, Mesures, del títol III, Ajuda al desenvolupament rural, del Reglament (UE) número 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, com ja s’ha indicat anteriorment.

Aquesta ordre s’ha d’aplicar a les convocatòries publicades en el marc del PDR-CV 2014-2020 per a l’operació indicada en el paràgraf anterior.

Aquestes subvencions estan cofinançades pel Fons Europeu Agrí- cola de Desenvolupament Rural (FEADER), per l’Administració general de l’Estat i per la conselleria competent en matèria d’agricultura de la Generalitat Valenciana, per mitjà dels pressupostos respectius, en els termes que preveu el PDR-CV 2014-2020.


Costos subvencionables:

Seran subvencionables:

a) Costos directes de les activitats de cooperació. Costos d’execució del projecte, incloent-hi inversions i despeses de personal.

b) Costos indirectes de les activitats de cooperació com els estudis tècnics o de redacció dels projectes, sense que aquesta partida puga superar el 10 % dels costos directes.

c) També s’inclouran les activitats de demostració quan contribuïsquen a divulgar o a transferir els èxits de projectes que tinguen els fins mencionats.

d) L’IVA en el cas que siga realment i definitivament suportat pel beneficiari i, per tant, no recuperable. Aquest aspecte s’ha d’acreditar per mitjà de la presentació de l’acord corresponent emés per l’AEAT de reconeixement d’exempció de l’IVA per a les activitats que exerceix l’entitat, així com una certificació de no haver efectuat la declaració de l’IVA en l’últim exercici (o una còpia de la liquidació de l’IVA en el cas de dur a terme tant activitats exemptes com no exemptes) i una certificació en vigor de la situació censal, emeses també per l’AEAT.

Sota aquesta operació no es donarà suport a activitats conjuntes que ja estan tenint lloc, tot i que sí que es pot donar suport a un grup cooperatiu existent per a dur a terme un projecte conjunt nou.

La durada del projecte no serà superior a cinc anys.

D’acord amb el que estableix l’apartat 2 de l’article 65 del Reglament (UE) número 1303/2013, la despesa serà subvencionable amb una contribució dels Fons Estructurals i d’Inversió Europeus (Fons EIE) si el beneficiari ha incorregut en aquest i ho ha abonat entre la data de presentació del programa a la Comissió, o a partir de l’1 de gener de 2014 si aquesta data és anterior, i el 31 de desembre de 2023. A més, la despesa només serà subvencionable amb una contribució del FEADER i del FEMP si l’ajuda pertinent s’abona de manera efectiva per l’agent de pagament entre l’1 de gener de 2014 i el 31 desembre de 2023.  

La realització de les actuacions pot ser subcontractada fins a un màxim del 50 % de l’ajuda pública total concedida.

En els altres aspectes relatius a la subcontractació, caldrà ajustar-se al que disposa l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a l’article 68 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

 

Beneficiaris:

1. Poden ser beneficiaris els operadors del sector agroalimentari, persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que conformen un equip d’innovació i presenten un projecte pilot o per al desenvolupament de nous productes, tècniques, processos i tecnologia.

2. Es considera com a equip d’innovació, als efectes d’aquesta ordre, l’agrupació de persones físiques i/o jurídiques que es constitueixen com a tal per a resoldre un problema concret o aprofitar una oportunitat determinada per mitjà de la implantació de projectes pilot o per al desenvolupament de nous productes, tècniques, processos i tecnologia.

3. Aquestes agrupacions de persones físiques i/o jurídiques han d’estar constituïdes per almenys dos integrants i almenys un d’ells ha de pertànyer a la cadena de valor dels sectors agrari i alimentari, que inclou, entre altres, agricultors (productors agraris) i les seues associacions, investigadors, assessors, empreses de transformació i comercialització de productes agraris i alimentaris, cooperatives, associacions i fundacions.

4. Totes i cada una de les persones físiques i/o jurídiques que participen en aquestes agrupacions tindran la consideració de beneficiaris, i han de complir, per tant, els requisits i condicions establits per a ells en aquesta ordre.

5. Aquestes agrupacions han de fer constar expressament en la sol· licitud d’ajuda els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, així com l’import de la subvenció sol·licitada que cada un d’ells aplicar. En tot cas, han d’anomenar un representant o apoderat únic de l’agrupació amb poders suficients per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l’agrupació.

Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: GVA.es