Notícies:Red ADL Valencia

AYORA. 2024. Ajudes per al foment de l'emprenedoria local AYORA EMPRÉN

20 Mar 2024
Donar suport a la creació i consolidació d'empreses en el municipi d'Ayora, amb la consegüent generació d'ocupació, mitjançant el finançament parcial de les despeses de posada en marxa o inversió d'estes

Objecte. Establir les normes per les quals han de regir-se la sol·licitud i concessió d'ajudes dirigides a les persones físiques o jurídiques que emprenguen una activitat en el municipi d'Ayora o que ja l'exercisquen amb anterioritat i realitzen millores en els negocis existents, entre l'1 de gener de 2024 i el 30 de novembre de 2024

Estes ajudes dirigides a emprenedors locals, es desglossen en dos programes.

 • El Programa de Creació d'Empreses per a la instal·lació de noves empreses o autònoms que vagen a exercir la seua activitat en el municipi i
 • el Programa de Millora d'Empreses per a l'adequació i modernització d'empreses ja existents.

Estes, al seu torn, contemplen unes ajudes diferenciades per a persones joves de fins a 30 anys.

Beneficiaris d'esta subvenció les persones físiques o jurídiques, així com les comunitats de béns, societats civils i altres entitats econòmiques legalment constituïdes que inicien la seua activitat en el terme municipal d'Ayora o que ja existint en el terme municipal d'Ayora realitzen una millora o inversió en l'empresa, que reunisquen els següents requisits:

 • Que l'activitat econòmica siga desenvolupada per una persona autònoma, microempresa o petita o mitjana empresa.
 • Que el domicili social estiga situat a Ayora o, que en cas que el domicili social no estiga situat a Ayora, disposen d'un establiment o sucursal en la qual exercisquen activitat dins del terme municipal d'Ayora.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Ayora. La condició de no ser deutor de la Hisenda Municipal es verificarà d'ofici.
 • Estar al corrent en obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
 • No estar incurs en cap de les circumstàncies que impedixen obtindre la condició de persona beneficiària assenyalades en l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Sotmetre's a les actuacions de comprovació per part de l'òrgan instructor de l'Ajuntament de de Ayora, aportant quanta informació o documentació li siga requerida per al compliment d'estes ajudes.
 • Haver realitzat una inversió mínima de 500 euros (IVA no inclòs) en despeses considerades com a subvencionables.
 • En el cas de de el Programa de Creació d'Empreses, haver iniciat l'activitat en el període comprés entre l'1 de gener de 2024 i el 30 de novembre de 2024
 • En el cas de les ajudes dirigides a persones joves de fins a 30 anys, les persones que les sol·liciten hauran d'acreditar que tenen com a màxim 30 anys

Crèdit La quantia total destinada a atendre estes subvencions ascendix a:

 • 40.000 euros, per a les ajudes dirigides a persones majors de 30 anys.
 • 58.000 euros, per a les ajudes dirigides a persones de fins a 30 anys.

La quantia de l'ajuda serà:

Programa de Creació d'Empreses:

 • Per a persones majors de 30 anys: màxim 1.000 euros per empresa/autònom, en funció de les despeses justificades pel sol·licitant, realitzant-se una despesa mínima de 500 euros, considerant-se subvencionable la base imposable de la despesa (import sense IVA).
 • Per a persones de fins a 30 anys: màxim 3.500 euros per empresa/autònom, en funció de les despeses justificades pel sol·licitant, realitzant-se una despesa mínima de 500 euros, considerant-se subvencionable la base imposable de la despesa (import sense IVA).

Programa de Millora:

 • Per a persones majors de 30 anys: màxim 1.000 euros per empresa/autònom, en funció de les despeses justificades pel sol·licitant, realitzant-se una despesa mínima de 500 euros, considerant-se subvencionable la base imposable de la despesa (import sense IVA).
 • Per a persones de fins a 30 anys: màxim 1.500 euros per empresa/autònom, en funció de les despeses justificades pel sol·licitant, realitzant-se una despesa mínima de 500 euros, considerant-se subvencionable la base imposable de la despesa (import sense IVA).

Despeses subvencionables. Podran ser objecte d'ajuda els següents conceptes:

1. - Programa de Creació d'Empreses:

 • Despeses de constitució i primer establiment: despeses necessàries per a la constitució i inici de la nova activitat. S'inclouen despeses de notaria, cost de permisos, projectes, I+D etc. Despeses inicials d'assessorament o gestió (fins a 150€ màx.).
 • Instal·lacions: S'inclouen les despeses d'obra o condicionament de locals i edificis en els quals es desenvolupa la nova activitat, així com unitats complexes que intervenen en el procés productiu: obres especials (cambres frigorífiques, instal·lacions fixes d'aire condicionat,…), depòsits, etc.
 • Reforma de l'espai existent amb la finalitat de millorar la competitivitat.
 • Millores d'accessibilitat atesa la normativa en vigor.
 • Maquinària, utillatge, mobiliari:es consideraran subvencionables les inversions que suposen una millora en equipament per al local en el qual es realitza la nova activitat.
 • Pàgines web, plataformes de venda en línia, equips per al procés de la informació i aplicacions informàtiques : Implantació de la venda en línia segura o la seua integració en una plataforma en línia de comerç electrònic. En estos casos es consideraran subvencionables, les aplicacions informàtiques i les despeses derivades de la creació d'una pàgina web, sempre que estiga vinculada al desenvolupament de la nova activitat.
 • Adquisició de vehicles de transport per a l'inici de l'activitat o realització d'inversions en l'adaptació de vehicles com a botiga, o en la instal·lació d'equip de fred per al transport i la venda de productes d'alimentació, complint en este cas amb la normativa vigent en matèria mediambiental.

2. - Programa de Millora d'Empreses:

 • Instal·lacions: S'inclouen les despeses d'obra o condicionament de locals i edificis, així com unitats complexes que intervenen en el procés productiu: obres especials (cambres frigorífiques, instal·lacions fixes d'aire condicionat,…), depòsits, etc.
 • Reforma de l'espai existent amb la finalitat de millorar la competitivitat.
 • Millores d'accessibilitat atesa la normativa en vigor.
 • Maquinària, utillatge, mobiliari:es consideraran subvencionables les inversions en equipament per a la millora del local ja existent en el qual es realitza l'activitat.
 • Pàgines web, plataformes de venda en línia, equips per al procés de la informació i aplicacions informàtiques: Implantació de la venda en línia segura o la seua integració en una plataforma en línia de comerç electrònic. En estos casos es consideraran subvencionables les aplicacions informàtiques i les despeses derivades de la creació d'una pàgina web, sempre que estiga vinculada al desenvolupament de l'activitat.
 • Adquisició de vehicles de transport per a l'exercici de l'activitat o realització d'inversions en l'adaptació de vehicles com a botiga, o en la instal·lació d'equip de fred per al transport i la venda de productes d'alimentació, complint en este cas amb la normativa vigent en matèria mediambiental.

Seran subvencionables les actuacions realitzades entre l'1 gener de 2024 i el 30 de novembre de 2024, si estan directament relacionades amb l'activitat objecte de subvenció i ajuden a incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat de la pime.

Sol·licituds. Es presentaran en el Tauler d'edictes Electrònic de l'Ajuntament d'Ayora (https://ayora.sedelectronica.es/info.0)

El termini de presentació s'iniciarà al dia 21 de març i fins al 30 de novembre de 2024.

+Info