Notícies:Projecte Xarxa AODL

AVALEM EXPERIÈNCIA. 2021. Programa de foment de la conversió a indefinit de contractes temporals de determinats col·lectius vulnerables en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana

23 feb 2021
Subvencions per a fomentar, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, la conversió a indefinit de contractes temporals de les persones ocupades de determinats col·lectius vulnerables

Beneficiaris les entitats ocupadores de naturalesa privada, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball en la Comunitat Valenciana.

Objecte la concessió de subvencions per a fomentar, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, la conversió a indefinit de contractes temporals de les persones ocupades pertanyents als col·lectius vulnerables, que figuren inscrites com a demandants d'ocupació en LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació.

Bases reguladores Ordre 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones pertanyents a col·lectius vulnerables, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 16 de juliol de 2018.

Persones destinatàries finals són les persones ocupades amb contractes de caràcter no indefinit que figuren inscrites com a demandants d'ocupació (motiu demanda: buscar ocupació) en *LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació fins al moment de la conversió a indefinit del seu contracte (no s'entendrà complit aquest requisit si la inscripció es produeix el dia de la conversió), que en el moment de la conversió a indefinit de cu contracte temporal pertanguen a algun dels següents col·lectius:

a) Persones en situació o risc d'exclusió social, acreditats pels Serveis Socials de qualsevol administració pública.

b) Persones menors de 30 anys.

c) Persones majors de 50 anys.

d) Persones amb diversitat funcional.

e) Dones.

Quantia

1. Les subvencions es finançaran per un import global màxim de 12.500.000 €

2. L'import de la subvenció serà el resultat de multiplicar el 45% del salari mínim interprofessional (incrementat en la part proporcional de la paga extra) vigent en el moment de la conversió pel nombre mínim de mesos de manteniment del contracte. Si en la persona contractada concorre addicionalment la condició de dona o de persona amb diversitat funcional, l'import s'elevarà al 50%. Si concorre la de víctima de violència sobre la dona o la de persona amb diversitat funcional severa, l'import s'elevarà al 100%.

Termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el 24 de febrer i finalitzarà el 30 d'abril de 2021.

+Info