Notícies:Red ADL Valencia

Aplicació de la condicionalitat i s'establixen els requisits legals de gestió i les bones condicions agràries i mediambientals

15 Mar 2024
Aplicació de la condicionalitat i s'establixen els requisits legals de gestió i les bones condicions agràries i mediambientals que han de complir les persones beneficiàries que reben pagaments directes i determinades primes anuals de desenvolupament rural

ÍNDEX

Preàmbul

Títol preliminar

Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

1. Esta Orde té com a objecte establir, en el territori de la Comunitat Valenciana, i en virtut del Reial decret 1049/2022 de 27 de desembre, els Requisits Legals de Gestió (RLG) i les Bones Condicions Agràries i Mediambientals (BCAM), per a l'aplicació de la condicionalitat reforçada i de la condicionalitat social, que hauran de complir en el conjunt de la seua explotació agrària, les persones beneficiàries de les següents ajudes:

a) Pagaments directes, en virtut del títol III, capitule II del Reglament (UE) número 2021/2115, del Parlament Europeu i del Consell, de 2 de desembre de 2021, pel qual s'establixen normes en relació amb l'ajuda als plans estratègics que han d'elaborar els estats membres en el marc de la política agrària comuna (plans estratègics de la PAC) finançada amb càrrec al Fons Europeu Agrícoles de Garantia (FEAGA) i al Fons Europeu agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) , i pel qual es deroguen els Reglaments 1305/2013 i 1307/2013.

b) Pagaments anuals per superfícies i animals en virtut dels articles 70,71 i 72 del Reglament (UE) 2021/2115 del parlament europeu i del Consell, de 2 de desembre de 2021.

2. La present orde s'aplica als titulars d'explotacions situades en tot o part del territori de la Comunitat Valenciana que reben pagaments conformement a algun règim d'ajuda previst en l'apartat 1 d'este article.

3. L'àmbit de compliment de la condicionalitat reforçada és el conjunt de requisits i normes, que han de complir tots els productors/as inclosos en l'apartat 1, i que es relacionen en els annexos I, II i III d'esta orde, relatius als següents àmbits:

a) El clima i medi ambient, inclosos l'aigua, el sòl i la biodiversitat dels ecosistemes.

b) Salut pública, i fitosanitat.

c) Benestar animal. Cadascun dels anteriors àmbits es componen de diversos requisits o normes sobre els quals s'efectua el control sobre la base de la relació descriptiva de fets que poden determinar incompliments i als quals se li assigna una puntuació en funció de la gravetat, abast, persistència i reiteració. No obstant això, no s'aplicarà en el cas de superfícies forestals quan no se sol·liciten ajudes de conformitat amb els articles 70 i 71 del Reglament 2021/2115 del Parlament europeu i del Consell, de 2 de desembre de 2021.

4. L'àmbit de compliment de la condicionalitat social són les disposicions relatives a ocupació, salut i seguretat dels treballadors que figuren en l'Annex III del Reial decret 1049/2022, de 27 de desembre.

5. Així mateix, este Orde regula el procediment administratiu per a sol·licitar autoritzacions excepcionals en l'àmbit de clima i medi ambient, inclosa l'aigua, el sòl i la biodiversitat dels ecosistemes.

Article 2. Marc Normatiu

Article 3. Definicions

Article 4. Obligacions de les persones beneficiàries de determinades ajudes respecte a la condicionalitat reforçada i la condicionalitat social

1. Les persones beneficiàries d'ajudes relacionades en l'article 1 de la present orde hauran de complir el conjunt de requisits i normes que es relacionen en els annexos I, II i III d'esta Orde , relatius als àmbits del clima i medi ambient, inclosos l'aigua, el sòl i la biodiversitat dels ecosistemes, la salut pública, sanitat animal i fitosanitat, el benestar animal i les normes de condicionalitat social , d'acord amb el que es disposa en l'article 12 del Reglament 2021/2115 del Parlament europeu i del Consell, de 2 de desembre o norma que ho substituïsca i en el Reial decret 1049/2022, de 27 de desembre, en els seus annexos I i II, o norma que ho substituïsca, que arrepleguen, amb caràcter bàsic, els requisits legals de gestió i les bones condicions agràries i mediambientals.

2. La condicionalitat reforçada i condicionalitat social ha de complir-se en tota l'explotació agrària així com en les instal·lacions de l'explotació, encara que per alguna part de la mateixa no es perceben ajudes, durant tot l'any natural corresponent al de presentació de la sol·licitud d'ajudes.

3. Les persones beneficiàries d'ajudes relacionades en l'article 1 de la present orde hauran de complir la condicionalitat social, en els termes establits en el Títol II del Reial decret 1049/2022, de 27 de desembre o norma que ho substituïsca

Títol I Control de Condicionalitat

Article 5. Coordinació dels controls de condicionalitat

Article 6. Pla de control de condicionalitat

2. El Pla haurà d'incloure els següents apartats:

– Grandària de la mostra a controlar.

– Mètode de selecció de les explotacions a controlar per a cada requisit o norma.

– Criteris de risc aplicats per a la selecció de les explotacions a controlar.

– Mètodes de control utilitzats per a cada requisit o norma.

– Controls administratius.

– Requisits i normes objecte de control per monitoratge.

– Autoritat responsable dels controls sobre el terreny, per a cada requisit o norma.

– Període i mitjans materials i humans previstos per a realitzar els controls.

– Procediment de verificació de qualitat dels controls realitzats.

– Instruccions facilitades als controladors mitjançant els manuals de procediment corresponents.

Article 7. Tipus de control

1. El compliment dels requisits i normes de la condicionalitat reforçada es podrà comprovar amb els següents tipus de controls:

a) Controls administratius al 100% dels expedients, d'acord amb l'article 7 del Reial decret 1049/2022, de 27 de desembre o qualsevol norma que li substituïsca.

b) Controls sobre el terreny, amb visites «in situ» a les explotacions.

c) Controls efectuats en el marc de sistemes de control de sectorials, sempre que l'abast i l'eficàcia d'eixos controls siga equivalent als controls sobre el terreny als quals es referix l'apartat anterior.

d) Creus amb els resultats definitius dels controls de qualsevol sistema que procedisca, o d'expedients que culminen en expedients sancionadors, a este efecte de determinar si existix un incompliment en matèria de condicionalitat.

e) Revisió del Quadern d'explotació agrícola, que haurà d'estar correctament emplenat i actualitzats els registres que en ell se sol·liciten, per a cadascun dels cultius que duga a terme el titular de les ajudes, i que serà en format digital d'acord amb el que es disposa en el Reial decret 1054/2022, de 27 de desembre, pel qual s'establix i regula el sistema d'informació d'explotacions agrícoles i ramaderes i de la producció agrària o qualsevol norma que li substituïsca, així com el Registre autonòmic d'explotacions agrícoles i el Quadern digital d'explotació agrícola.

Article 8. Mostra de control

Article 9. Realització del control sobre el terreny

Article 10. Comunicació dels incompliments en altres àmbits

Article 11. Informe de control

Article 12. Procediment de l'Informe de control

Article 13. Òrgans competents

Títol II Penalitzacions

Article 14. Aplicació de penalitzacions

Article 15. Càlcul de les penalitzacions

Articule 16 Normes específiques aplicables a la BCAM 1

Títol III Procediment per a sol·licitar excepcions

Article 17. Procediment per a sol·licitar les autoritzacions excepcionals en l'àmbit de clima i medi ambient, inclosa l'aigua, el sòl i la biodiversitat dels ecosistemes.

1. Sol·licituds Podran sol·licitar-se les següents excepcions:

a) Arrancada de llenyosos en pendent.

b) Excepció a la limitació de la gestió del cultiu en cultiu llenyosos amb pendent mitjana igual o superior al 10%.

c) Eliminació o modificació de particularitats topogràfiques o elements del paisatge.

2. Termini i lloc de presentació

a) El termini de presentació de les sol·licituds d'excepció contemplats en l'apartat anterior, romandrà obert tot l'any. No obstant això, les sol·licituds presentades després de la notificació o realització d'un control sobre el terreny no seran tingudes en compte per a l'any en curs, tenint efectes la resolució corresponent per al següent any. En el cas de les sol·licituds d'excepcions a la limitació de la gestió del cultiu en cultiu llenyosos amb pendent mitjana igual o superior al 10%, estes s'hauran de realitzar obligatòriament amb caràcter anual.

b) Les sol·licituds aniran dirigides a les direccions territorials, i es presentaran preferentment, en les direccions territorials de la Conselleria competent en matèria d'agricultura o en les oficines comarcals dependents d'estes, podent-se presentar també en qualsevol dels registres previstos en la legislació reguladora del procediment administratiu comú, mitjançant el corresponent model normalitzat disponible a través de la seu electrònica de la Generalitat.

Títol IV. Protecció de dades de caràcter personal

Article 18. Protecció de dades de caràcter personal

Disposició addicional Primera. Organisme Pagador

Disposició addicional Segona. Regla de no despesa

Disposició transitòria única. Règim transitori

Disposició derogatòria única. Normes que es deroguen

Disposició final primera. Habilitació

Disposició final segona. Entrada en vigor

Annex I. Valoració àmbit de clima i medi ambient, inclosos l'aigua, el sòl i la biodiversitat dels ecosistemes

Annex II. Valoració àmbit de salut pública i fitosanitat

Annex III. Valoració àmbit de benestar animal

Annex IV. Criteris per a la valoració de la gravetat, abast i persistència (GAP)

+Info