Notícies:Red ADL Valencia

ALZIRA_Programa “Alzira 12 mesos 12 empreses” per a empreses que es promocionaren en 2022

28 sep 2021
Presentació de sol•licituds des de 29/09/2021 fins al 15/11/2021

 

El BOP num 188/28.17.2021 ha publicat l’Anunci de l'Ajuntament d’Alzira sobre extracte de l’acord de la Junta de Govern Local de 8 de setembre de 2021, pel qual es convoca el programa «Alzira: 12 mesos 12 empreses» per a les empreses que es promocionaran en l’exercici 2022

Beneficiaris

Noves empreses d'Alzira, independentment de la seua forma jurídica, que hagen iniciat la seua activitat en els cinc últims anys, computant des del 15 de novembre de 2016 fins al 15 de novembre de 2021, prioritàriament, empreses amb un component innovador i amb vocació de perdurabilitat.

Quantia de la subvenció i dotació pressupostària

L'ajuda consistirà en el llançament i promoció de l'empresa seleccionada durant 1 mes de l'any 2022 (el que se li va assignar, després si es fes la selecció) amb un cost aproximat de 300 €/mes.

Les empreses seleccionades seran beneficiaries dels següents recursos:

a. Creació de material audiovisual.
b. Difusió en mitjans de comunicació.
c. Participació en jornades.
d. Formació en Màrqueting digital.
e. Reforç d'un **Coach Digital
f. Participació en la Fira comercial #**AlziraOberta.

Es concediran 12 ajudes, una per cada mes de l'any 2022. La despesa s'aplicarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària corresponent habilitada en el Pressupost Municipal 2022, (2410 2269 Alzira 12 mesos 12 empreses), amb una dotació de 15.000€

Presentació sol•licituds

El termini de presentació de sol•licituds serà fins al 15 de novembre de 2021, des de l'endemà en la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Les sol•licituds s'hauran de presentar preferentment de forma telemàtica, en la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alzira, https://sedeelectronica.alzira.es/, a través del tràmit habilitat a aquest efecte amb el nom de ‘Alzira 12 mesos 12 empreses’.

La selecció els participants faran una exposició de la seua empresa, a través d'un “Elevator Pitch” i ajudar-se de material multimèdia per a la presentació del projecte.

La duració màxima de la presentació serà de 5 minuts.

A l'hora d'avaluar els projectes, la comissió valorarà els projectes presentats sobre la base dels següents criteris.

  • Caràcter innovador i/o diferenciador del projecte en l'àmbit local i/o necessitat que satisfà.
  • Oportunitat i viabilitat empresarial del projecte.
  • Qualitat i claredat en l'exposició de la idea.
  • Que les característiques del candidat i la seua capacitat tècnica i empresarial s'ajusten als objectius de les presents bases.
  • Coneixement del mercat i de la competència.
  • Potencial del creixement de l'empresa.
  • Producció sostenible o ecològica de l'empresa.
  • Producció artesana.
  • Es valoraran aspectes com la sostenibilitat, el respecte al medi ambient, l'ús de les noves tecnologies i la creació de llocs de treball
  •