Notícies:Projecte Xarxa AODL

ALZIRA_ Programa EMPRÉN 2020: Ajudes municipals a la creació d'empreses

15 oct 2020
El termini per a presentació de sol•licituds des de 15/10/2020 fins a 15/11/2020

 

El BOP num 197/14.10.2020 ha publicat l'Anunci de l'Ajuntament d'Alzira sobre extracte de l'acord de la Junta de Govern Local, 23 de setembre de 2020, pel qual es convoquen les subvencions del ‘Programa EMPREN: Ajudes municipals a la creació d'empreses a Alzira 2020

El programa EMPREN. AJUDA MUNICIPAL A la CREACIÓ D'EMPRESES A ALZIRA, desenvolupat per l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local IDEA de l'Ajuntament d'Alzira i té com a objectiu principal fomentar l'ocupació autònoma en el municipi.

Beneficiaris

Autònoms individuals, autònoms col·laboradors o autònoms integrats en una societat civil o mercantil, en què el 51% de les participacions socials de l'empresa queden constituïdes per autònoms.

Requisits:

a. Iniciar l'activitat a partir del 16 de novembre de l'exercici anterior i com a màxim fins al 15 de novembre del present exercici.
b. Alta inicial en el REPTA a partir de l'1 de gener del present exercici i com a màxim fins al 15 de novembre 2020 o haver iniciat l'activitat entre el 16 de novembre i el 31 de desembre de l'exercici **anterio
c. No haver estat d'alta en el RETA durant els tres anys immediatament anteriors a l'inici de l'activitat per a la qual se sol·licita l'ajuda. Excepte en el cas que mai s'haja sol·licitat aquesta ajuda municipal.
d. Estar inscrit com a aturat en l'oficina d'ocupació SERVEF, prèviament a l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.
e. Acreditar que es troben al corrent de les seues obligacions fiscals amb l'Ajuntament d'Alzira, amb les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, la validesa de la qual haurà d'estendre's fins al dia de concessió i pagament de l'ajuda
f. Mantenir l'activitat per compte propi durant un període mínim de tres anys
g. Que el lloc de realització de l'activitat es trobe en el terme municipal d'Alzira
h. Tenir concedides totes les llicències pertinents per al desenvolupament de l'activitat o a falta d'això justificar que estan sent tramitades.
i. Declaració jurada de no estar donat d'alta en cap activitat econòmica o professional, que derive de la pertinença a qualsevol règim de la Seguretat Social, així com de mutualitats professionals o similars, en els tres anys anteriors

Assignació Pressupostària i quantia de les ajudes

La despesa s'aplicarà a càrrec de la partida pressupostària Ajudes Municipals Foment de l'Ocupació 2410 47000 dotada amb 17.000 €

L'ajuda consistiria en una subvenció a fons perdut de 600 € per cada treballador autònom

Per a aquells socis treballadors o socis cooperativistes d'empreses d'economia social, incorporats a aquesta a temps parcial, almenys 20 hores setmanals, l'import de l'ajuda serà proporcional a la duració de la jornada respecte de l'ordinària en l'empresa. Excepte prova en contra, es presumirà que la jornada ordinària de l'empresa és de 40 hores setmanals.

Presentació sol·licituds

Les sol·licituds podran presentar-se de dues formes:

  • De forma telemàtica ( preferentment) Podrà realitzar-se la presentació telemàtica de les sol·licituds i per a això s'accedirà a través sede electrònica del Ajuntament d'Alzira a través del procediment habilitat a aquest efecte amb el nom de ‘Programa EMPREN’
  • De forma presencial: A través de la CLAU, Oficina d'Atenció Ciutadana del Ajuntament d'Alzira i presentant tota la documentació necessària, sol·licitant CITA PRÈVIA.(960 70 43 48)
     

La sol·licitud estarà disponible en https://www.idea-alzira.com/programa-empren i haurà d'acompanyar-se de la documentació que es relaciona

Descarrega sol·licitud>>>>>

El termini per a la presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el 15 de novembre del present exercici