Notícies:Red ADL Valencia

ALZIRA_ Formaplus Ajuda municipal a la inserció laboral a Alzira 2021

13 oct 2021
Termini de presentació del 13/10/2021 al 30/11/2021

 

El BOP num 197/11.10.2021 ha publicat l'Anunci de l'Ajuntament d'Alzira sobre convocatòria del Programa “Formaplus Ajuda municipal a la inserció laboral a Alzira 2021”

El programa “FORMAPLUS”. PROGRAMA DE SUPORT A la INSERCIÓ LABORAL A ALZIRA, elaborat per l'Agència de Desenvolupament Local «IDEA» de l'Ajuntament d'Alzira, té com a objectiu principal potenciar la inserció laboral dels participants en els programes formatius promoguts per aquesta entitat:

a) Cursos de formació professional per a l'ocupació.
b) Tallers d'Ocupació i escoles d'Ocupació.
c) Viatge a l'ocupabilitat.
d) Qualsevol altre tipus de formació gestionada des d'IDEA que des del Servei de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus es considere convenient incloure en la present convocatòria

Beneficiaris

 • Les empreses, qualsevol que siga la seua forma jurídica.
 • Les persones físiques.
 • Les entitats privades sense ànim de lucre.

Requisits:

 • Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions fiscals amb l'Ajuntament d'Alzira i de les seues obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
 • No haver sigut exclòs de l'accés als beneficiaris derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació per a la comissió d'infraccions molt greus, de conformitat amb el previst en l'article 46.2 del Reial decret legislatiu 5/2000 (BOE 08.08.2000), sobre infraccions i Sancions en l'Ordre Social.
 • Estar inscrites com a persones o entitats ocupacionals en els règims de la Seguretat Social en els quals existisca afiliació de treballadors per compte d'un altre.
 • No haver sigut sancionat com a responsable directe o solidari, durant els últims cinc anys, mitjançant resolució ferma administrativa, per una infracció tipificada com molt greu en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
 • No haver realitzat extincions de contractes de treball per causes disciplinàries o objectives declarades improcedents per sentència judicial ferma, o en virtut d'acomiadament col•lectiu, en els 12 mesos anteriors a la sol•licitud de l'ajuda.
 • No ser culpable en les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiari, segons el que es disposa en l'article 13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions.
 • Comunicar l'obtenció d'ajudes pel mateix concepte, procedents de qualsevol Administració o Ens Públics.

Dotació i quantia de l'ajuda

La despesa s'aplicarà amb càrrec a la partida pressupostària Ajudes Municipals Foment de l'Ocupació 2410 47000, conforme al pressupost de l'Ajuntament d'Alzira del 2021.

Ajudes

 • Una ajuda per contracte temporal i a jornada completa de 300 € sempre que tinga una duració d'almenys un mes.
 • Una ajuda per contracte temporal i a jornada completa de 450 € sempre que tinga una duració d'almenys tres mesos. A aquest efecte s'acceptarà la concertació de dos contractes consecutius d'una duració mínima d'un mes del mateix treballador.
 • Una ajuda per contracte temporal i a jornada completa de 750 € sempre que tinga una duració d'almenys sis mesos. A aquest efecte s'acceptarà la concertació de dos contractes consecutius d'una duració mínima de tres mesos del mateix treballador.
 • Una ajuda per contracte temporal i a jornada completa de 1200 € sempre que tinga una duració d'almenys un any. A aquest efecte s'acceptarà la concertació de dos contractes consecutius d'una durada mínima de sis mesos del mateix treballador.
 • Una ajuda per contracte indefinit directe i a jornada completa de 2000 €.

En el cas de conversió de contractes temporals subvencionats en indefinits l'import de l'ajuda serà el d'aplicar la diferència entre la subvenció percebuda i els 2000 € per contractació indefinida.

Si aquestes contractacions foren a temps parcial, podran ser objecte de subvenció sempre que el contracte tinga almenys una duració de dotze hores setmanals, amb reducció proporcional de l'ajuda prevista.

En el cas que es realitze un contracte de formació, la subvenció serà del 50% de les quanties anteriors.

Amb caràcter excepcional, amb la finalitat d'afavorir la contractació dels participants de cursos que més han patit la present situació sanitària, les quanties anteriors s'incrementaren un 10% en el cas que la contractació es formalitze amb una alumne i/o alumna de cursos que han continuat el calendari lectiu durant l'estat d'alarma.

Presentació sol•licituds

El termini de presentació de sol•licituds comprendrà des de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província fins al 30 de novembre del present exercici.

La presentació podrà realitzar-se:

 1. De forma telemàtica: Podrà realitzar-se la presentació telemàtica de les sol•licituds i per això s'accedirà a través de: www.alzira.es, seleccionant Portal de la Ciutadania, apartada “Ocupació i Formació”.
 2. De forma presencial: En la CLAU-Oficina d'Atenció Ciutadana o en qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Una vegada resolts favorablement els expedients s'efectuarà un pagament únic, mitjançant el lliurament de la targeta electrònica “TARGETA D'ALZIRA”, per l'import de l'ajuda concedida, la qual podrà fer-se efectiva en qualsevol dels comerços d'Alzira adherits a aquest sistema de pagament.