Notícies:Projecte Xarxa AODL

ALFAFAR_ PLA RESISTIR_ Convocatòria ajudes parèntesi per a autònoms i microempreses amb un màxim de 10 treballadors per als sectors més afectats per la pandèmia

23 feb 2021
Presentació sol•licituds 23/02/2021 al 24/03/2021

 

El BOP num 36/23.02.2021 ha publicat l'Anunci de l'Ajuntament d'Alfafar sobre convocatòria de subvencions per a la convocatòria d'ajudes “Parèntesis”

Beneficiaris

Les persones treballadores per compte propi o autònoms i microempreses amb un màxim de 10 treballadors que duguen a terme alguna de les activitats incloses en l'Annex I, de les bases i que complisquen els següents requisits:

 • Que figuren d'alta en la matrícula municipal de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) d'aquest municipi a data 31 de desembre de 2020 en un o diversos dels epígrafs als quals es refereix l'Annex I.
 • Que figuren en el llistat d'exempts de l'IAE d'aquest municipi per aplicació dels requisits legals vigents per a això sempre que figuren d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors a data 31 de desembre de 2020. 
 • Que el domicili fiscal es trobe en el municipi d'Alfafar.
 • Que com a mínim es trobaren en funcionament a data 31 de desembre de 2020.
 • Que no es troben incurses en cap de les circumstàncies arreplegades en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, que estiguen al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

Despeses subvencionables.

Despeses corrents en els quals efectivament hagen incorregut les persones beneficiàries, que s'hagen abonat efectivament, que responguen de manera indubtable al manteniment de la seua activitat empresarial, professional o comercial i que resulten estrictament necessaris, tals com

 • Despeses en concepte d'arrendament del local comercial
 • Les compres de mercaderies i aprovisionaments
 • Despeses en subministraments d'energia elèctrica, aigua, gas i comunicacions
 • Despeses de reparacions i conservació, peces, recanvis i consumibles d'oficina, serveis de professionals independents (assessories, gestories, informàtics i anàlegs), equips de protecció individual, primes d'assegurances, publicitat i propaganda vinculats directament a l'activitat comercial.
 • Despeses de personal en sous, salaris i quotes a la seguretat social de l'empresari individual o les quotes a càrrec de l'empresa (quota patronal).
 • Despeses d'interessos d'hipoteques vinculades a l'establiment comercial
 • Altres despeses corrents vinculades a l'activitat

S'admetran les despeses realitzades i efectivament pagats en el període comprès entre el 01 d'abril de 2020 i la data d'inici del termini de presentació de les sol·licituds.

Finançament i quantia de les ajudes

La quantia total de les subvencions a concedir ascendeix a un import pressupostari total de 567.328 € previst a tal fi en la partida pressupostària 10,439.00479.00 del vigent pressupost consignat a aquest efecte.

La quantia destinada a atendre aquestes subvencions, finançades un 15% amb càrrec al Pressupost Municipal per a l'exercici 2021 i la resta amb aportacions amb caràcter de transferència realitzades per la Generalitat (62,5%) i la Diputació Provincial de València (22,5%).

 • Una quantitat màxima de 2.000 € per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 treballadors.
 • Una quantitat addicional resultant de multiplicar 200€ per cada treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d'aquestes microempreses i autònoms

En el cas que les sol•licituds aprovades de persones beneficiàries no aconseguisca la quantia total presupuestada destinarà aquest excedent a la concessió de les sol•licituds a les persones treballadores per compte propi o autònoms i microempreses amb un màxim de 10 treballadors amb activitats econòmiques diferents de les enumerades en l'Annex I, condicionada a la declaració de disponibilitat del crèdit, i sempre que es complisquen els requisits, arreplegats en la base 3a apartat primer i, a més, hagen reduït la facturació corresponent l'any 2020, almenys, un 30 per cent, respecte a la facturació de l'any 2019.

Presentació sol•licituds

Per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alfafar en imprès normalitzat de sol•licitud que estarà disponible en la web municipal www.alfafar.es

El termini de sol•licitud d'aquestes ajudes serà de 30 dies naturals a comptar des de la publicació de les presents bases i convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Descarrega dossier informatiu>>>