Notícies:Red ADL Valencia

ALBORACHE_ Publica les Bases de la convocatòria d'ajudes per als sectors més afectats per la pandèmia AJUDES PARÈNTESIS-PLA RESISTIR

23 feb 2021
Per a regular la concessió directa d'ajudes econòmiques a autònoms/as i microempreses que desenvolupen la seua activitat en els sectors que s'han vist més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia originada per la *COVID-19

 

El BOP num 36/23.02.2021 Edicte de l'Ajuntament d'Alborache sobre bases reguladores del Pla Resistir-Ajudes Parèntesis.

Beneficiaris:

Persones físiques i jurídiques que reunisquen la condició d'autònom/a i microempreses que duguen a terme alguna de les activitats incloses en l'Annex I, sempre que reunisquen els següents requisits:

 • Que l'activitat econòmica siga desenvolupada per un/a autònom/a o una microempresa que no tinga més de 10 treballadors/as en la seua plantilla, que estiguen donats d'alta en el règim de la seguretat social o en la mútua professional corresponent i que en l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) a data 31 de desembre de 2020.
 • Que figure d'alta en la matrícula municipal de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) o en algun o alguns dels epígrafs de CNAE d'aquest municipi a data 31 de desembre de 2020 en un o diversos dels epígrafs als quals es refereix l'Annex I i II del Decret llei 1/2021.
 • Que figuren en el llistat d'exemptes de l'IAE d'aquest municipi per aplicació dels requisits legals vigents sempre que figuren d'alta en el cens d'empresaris, professionals i retenidors.
 • Que el domicili fiscal es trobe en el municipi d'Alboraig.
 • Que es trobe en funcionament en data 31 de desembre de 2020.
 • Que no es troben incurses en cap de les circumstàncies arreplegades en l'article 13.2 i 13.3 de la LGS, i en particular, que estiguen al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la AEAT i amb la Tresoreria general de la Seguretat social (TGSS). Podrà acreditar-se mitjançant una declaració responsable de la persona beneficiària.
 • No tenir deute pendent de qualsevol naturalesa el període de la qual de termini de pagament voluntari haja vençut amb l'Ajuntament d'Alborache.

Despeses subvencionables

Despeses corrents en els quals efectivament hagen incorregut els/as beneficiaris/as, que s'hagen abonat , que responguen de manera indubtable al manteniment de la seua activitat empresarial, professional o comercial i que resulten estrictament necessaris, tals com:

 1. Despeses en concepte d'arrendament de local comercial
 2. Les compres de mercaderies i aprovisionament.
 3. Despeses en subministraments d'energia elèctrica, aigua, gas i comunicacions vinculats al local comercial on es desenvolupa l'activitat.
 4. Despeses de reparacions i conservació, peces, recanvis i consumibles d'oficien, serveis de professionals independents, equips de protecció individual, primes d'assegurances, publicitat i propaganda vinculats directament a l'activitat.
 5. Despeses de personal en sous, salaris i quotes de la Seguretat social de l'empresari individual o les quotes a càrrec de l'empresa (quota patronal)
 6. Despeses d'interessos d'hipoteques vinculades a l'establiment comercial.
 7. Altres despeses corrents vinculades a l'activitat.

Les despeses s'acreditaran mitjançant factures i altres documents de valor probatori equivalents amb validesa en el tràfic mercantil.

Finançament i quantia de les ajudes

Les ajudes contemplades en la present convocatòria ascendeixen a 24.655 euros, dels quals 15.409,375 euros es corresponen amb l'aportació de la Generalitat Valenciana, 5.547,375€ a la de la Diputació de València i 3.698,25 € a l'aportació de la Corporació municipal, i es finançaran amb càrrec a l'aplicació pressupostària de l'estat de despeses 430.47901 del vigent pressupost municipal.

 • Una quantitat fixa de 2.000 € per cada autònom/a o empresa amb un màxim de 10 treballadors/as. Les ajudes seran de 2.000 per empresa amb independència que la forma jurídica amb la qual desenvolupa l'activitat siga empresari/ària individual o societari/a.
 • Una quantitat fixa de 200 € per treballador/a o autònom/a col•laborador/a, afiliat/dóna a la Seguretat Social, a data 31 de desembre de 2020 d'aquestes empreses i autònoms/as.

En el cas que les sol•licituds aprovades no aconseguisquen la quantia total de 24.655 euros, assignada a aquest municipi en l'Annex I del Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, de conformitat amb l'article 8.b) 4 del mateix es procedirà a destinar aquest excedent a la concessió d'ajudes a autònoms i empreses amb un màxim de 10 treballadors que figuren d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors corresponent a aquest municipi en altres activitats diferents de les enumerades en l'Annex II del Decret llei 1/2021, de 22 de gener del Consell que també s'hagen vist afectades per la pandèmia.

Presentació sol•licituds

Les sol•licituds hauran de presentar-se per via telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alborache i en el registre d'entrada de l'Ajuntament.

La participació en el present Pla d'ajudes per part de els/de les beneficiaris/as requerirà la presentació en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà en la publicació de la present Resolució en el tauler d'anuncis de la Corporació (sense perjudici de la seua publicació en el BOP

El termini màxim per a resoldre i procedir al pagament de les ajudes serà de 3 mesos, a comptar des del dia de la publicació de la present resolució/acorde.

+Info>>>>