Notícies:Red ADL Valencia

ALBERIC_Premis “arTerrasa”

27 may 2022
Termini de presentació del 28/05/2022 al 17/06/2022

 

El BOP num 101/17.05.2022 ha publicat l'Anunci de l'Ajuntament d'Alberic sobre resolució de 18 de maig de 2022, per la qual es convoquen els premis municipals de decoració de terrasses “arTerrassa” per a l'any 2022.

Beneficiaris

Titulars d'establiments de restauració d'Alberic, que tinguen concedida llicència d'obertura i autorització d'ocupació de la via pública amb terrasses.

Els participants hauran de presentar declaració responsable sobre el compliment amb les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social i el compliment de les obligacions de reembossament de subvencions

Requisits

a. Haver formalitzat la inscripció segons es determina en els següents apartats, a través del Registre General de l'Ajuntament d'Alberic, dirigida a l'Alcaldia - Presidència.
b. Estar situat en el municipi d'Alberic, estar actiu i regularment obert.
c. Disposar obligatòriament els titulars dels establiments de restauració de llicència d'obertura i autorització d'ocupació de la via pública amb terrasses.
d. Ser major d'edat.

Normes

Els/les hostalers/as participants tindran plena llibertat quant a la temàtica, la tècnica i l'estil de les terrasses dels seus locals. Cada projecte de decoració haurà de ser original i respondre als criteris essencials de la imatge, que seran avaluats pel Jurat que es constituïsca a aquest efecte.

Els establiments hostalers que participen en el concurs s'identificaran amb un cartell que indique aquesta participació, per tant, tots ells han d'acreditar la seua condició de participants, col·locant en un lloc visible, el distintiu proporcionat per l'Ajuntament d'Alberic, com a organitzador de l'activitat.

Requisit exigible és la perdurabilitat de la decoració durant les festes de Sant Joan i Sant Pere

Dotació pressupostària i quantia de les ajudes

Aquesta convocatòria es finançarà amb l'aplicació pressupostària: 433.479.00 amb un límit de 2.000 €. S'atorgaran cinc premis, consistents en targetes electròniques 'Targeta d'Alberic', per les quantitats corresponents als premis. Podrà quedar algun dels premis deserts si el jurat així ho estima oportú.

  • Primer Premi: Premi de vuit-cents euros i diploma acreditatiu
  • Segon Premi: Premi de cinc-cents euros i diploma acreditatiu
  • Tercer Premi: Premi de tres-cents euros i diploma acreditatiu
  • Quart Premi: Premi de dos-cents euros i diploma acreditatiu

Premi Innovació i originalitat: Premi de dos-cents euros i diploma acreditatiu

El premi especial “innovació i originalitat” serà atorgat a aquella terrassa que obtinga la màxima puntuació en aquest apartat de les puntuacions del Jurat i serà compatible amb els altres premis, per la qual cosa els participants podran resultar guanyadors de dos premis. El pagament del premi s'efectuarà mitjançant l'expedició de la targeta electrònica 'Targeta d'Alberic', la qual podrà fer-se efectiva en qualsevol dels comerços d'Alberic adherits a aquest sistema de pagament. Les targetes es lliuraran en un Acte públic de lliurament de premis en el Saló de Plens de l'Ajuntament d'Alberic. L'emissió d'aquesta targeta es realitza en virtut del Conveni de Col·laboració celebrat entre l'entitat bancària Caixa Popular-Caixa Rural Coop. Cto. V. i l'Excm. Ajuntament

Resultarà premiat aquell establiment hostaler decorat que obtinga major puntuació en cadascun dels següents aspectes:

  1. La imatge comercial i presentació de productes.
  2. La Innovació i originalitat.
  3. La il·luminació.
  4. Utilització de productes propis.
  5. Diferenciació d'altres anys.
  6. Atractiu visual

En el cas que més d'un participant obtinga la mateixa puntuació, el vot de qualitat de la Presidència decidirà la terrassa guanyadora.

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà des del següent a la publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, fins al 17 de juny de 2022

Enllaç sede electrònica>>>