Notícies:Projecte Xarxa AODL

ALBERIC_PLA RESISTIR Convocatòria Ajudes Parèntesis

23 feb 2021
Presentació de sol•licituds del 24/02/2021 al 16/03/2021

 

El BOP num 36/23.02.2021 ha publicado l'Anunci de l'Ajuntament d'Alberic sobre extracte de la resolució de data 12 de febrer de 2021, per la qual es convoquen les ajudes Parèntesi, incloses en el Pla Resistir, aprovat mitjançant el Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell.

Beneficiaris

Persones físiques i jurídiques que reunisquen la condició d'autònoms o microempreses que duguen a terme alguna de les activitats incloses en l'Annex I sempre que complisquen els següents requisits:

 • Que l'activitat econòmica siga desenvolupada per un autònom/a o una microempresa que no tinguen més de 10 treballadors/as en la seua plantilla que estiguen donats d'alta en el règim de la seguretat social o en la mútua professional corresponent i en l'Agència Estatal d'Administració Tributària a data 31 de desembre de 2020.
 • Que figuren d'alta en la matrícula municipal de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) d'aquest municipi a data 31/12/2020 en un o diversos dels epígrafs als quals es refereix l'annex II del Decret llei 1/2021.
 •  Que figuren en el llistat d'exempts de l'IAE d'aquest municipi per aplicació dels requisits legals vigents per a això sempre que figuren d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors.
 • Que el domicili fiscal es trobe en el municipi d'Alberic.
 • Que es troben en funcionament en data de 31/12/2020.
 •  Que no es troben incurses en cap de les circumstàncies arreplegades en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, que estiguen al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT), amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i amb la Hisenda Local.
 • No tenir deute pendent de qualsevol naturalesa el període de la qual de termini de pagament voluntari haja vençut amb l'Ajuntament d'Alberic,
 • No haver sigut sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions, segons la Llei General de Subvencions o la Llei General Tributària.

Despeses subvencionables

Despeses corrents en els quals efectivament hagen incorregut els beneficiaris, així com els justificants de pagament de les despeses justificades, als quals han hagut de fer front des de l'1 d'abril de 2020 fins al moment de la sol•licitud. Es considerarà despesa corrent:

 • Lloguers i rentings
 • Subministraments: llum, telèfon, aigua, gas, Internet, Wifi…
 • Subministraments neteja, gel hidroalcohólic,…
 • Primes de Segurs
 • Serveis de professionals independents: gestors, consultors…
 • Despeses de publicitat
 • Reparacions i manteniment
 • Material d'oficina
 • Despeses de desplaçaments i manutenció
 • Quotes efectivament pagades en concepte de cotització com a treballador per compte propi en el Règim Especial de Treballadors Autònoms
 • Quotes de Seguretat Social a càrrec de l'empresa pels seus treballadors/as efectivament pagada
 • Les compres de mercaderies i aprovisionaments

Les despeses s'acreditaran mitjançant factures i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el trànsit mercantil

Finançament i quantia de les ajudes

La quantia màxima destinada a atendre aquestes subvencions ascendeix a 251.690 €, dels quals el 62,5% del cost total (157.306,25 €) és sufragat per la Generalitat Valenciana. El 22,5% del cost total (56.630,25€) és finançat per l'Excel•lentíssima Diputació de València i el restant 15% (37.753,50€) és aportat per l'Ajuntament d'Alberic

El total de les ajudes, es repartiran entre els autònoms i microempreses amb igual o menys de 10 treballadors, anteriorment relacionats.

 • Una quantitat màxima de 2.000€ per cada autònom o microempresa.
 • Aquesta quantia s'incrementarà en 200,00 € per cada treballador/a en plantilla que tinguera contractat l'autònom/a o la microempresa a 31 de desembre de 2020, amb un màxim de 10.

En el cas que les sol•licituds aprovades no arriben a la quantia total de 251.690 € euros, assignada a aquest municipi en l'Annex I del Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, de conformitat amb l'article 8.b) 4 del mateix es procedirà a incrementar les ajudes aprovades de manera proporcional fins a arribar a l'import concedit per la Generalitat Valenciana, sense perjudici del límit establit en els apartats anteriors.

En el cas que les sol•licituds aprovades superen la quantia total de 251.690’00 € euros, assignada a aquest municipi en l'Annex I del Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, es minoraran els imports concedits prorratejant aquests imports equitativament entre les sol•licituds presentades i atorgades.

Presentació sol•licituds

Les sol•licituds, que aniran acompanyades de la documentació i informació requerides, es presentaran mitjançant model normalitzat habilitat a aquest efecte i disponible en la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alberic i es realitzarà únicament per mitjans electrònics.

El termini per a la presentació de sol•licituds s'iniciarà amb motiu de la publicació de l'anunci de la subvenció en el Butlletí Oficial de la Província, sent la seua duració de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la seua publicació

+Info>>>>