Notícies:Projecte Xarxa AODL

ALBERIC_ Convocatòria Ajudes per a les persones autònomes i empreses afectades per la COVID-19.

31 jul 2020
El termini de presentació de sol•licituds és des del 03/08/2020 fins al 21/08/2020

 

El BOP núm. 146/31.07.2020 ha publicat l'Anunci de l'Ajuntament d'Alberic sobre extracte de la resolució per la qual es convoca les Ajudes per a les persones autònomes i empreses afectades per la COVID-19.

Beneficiaris

Requisits:

a) Ser persona autònoma o empresa, en tots dos casos amb igual o menys de 10 treballadors i volum de negoci anual o balanç no superior a 1 milió d'euros
b) Que l'activitat haja estat objecte de suspensió a conseqüència de les mesures establides en els articles 9 i 10 del Reial decret 465/2020, de 17 de març per a poder ser considerada dins del tipus A què fa referència l'apartat 5è d'aquestes bases, o que haja sigut una de les empreses declarades com a essencials i per tant, han estat obertes durant el temps que ha durant el confinament, però que la seua facturació ha sigut disminuïda almenys un 50% en comparació al semestre natural anterior, a les que fa referència les del tipus B de l'apartat 5è
c) Que la citada suspensió no s'haja compensat mitjançant un increment de la facturació de comerç per internet, la prestació del servei a distància o “en línia” o el lliurament a domicili.
d) Que l'activitat s'haja iniciat amb anterioritat al 14 de març de 2020
e) Que el domicili fiscal i, si escau, el local comercial es trobe en el municipi d'Alberic.
f) En el supòsit de les microempreses, constar com a societat limitada, societat autònoma, cooperativa, comunitat de béns o societat civil.
g) En el cas de comunitat de béns, l'ajuda l'haurà de sol•licitar una de les persones autònomes que formen part d'aqueixa comunitat de béns en nom d'aquesta

Crèdit pressupostari i quantia de les ajudes

La quantia destinada a atendre aquestes subvencions directes ascendeix a un import total de 150.000 euros amb càrrec al capítol IV de transferències corrents, en l'aplicació pressupostària: “231/479.00: Ajudes per a les persones autònomes i empreses afectades per la COVID-19”

El total de les ajudes, es repartiran a parts iguals entre els dos tipus d'empreses, i per a aquest motiu haurem de fer primer una distinció entre els dos tipus d'entitats beneficiaries:

A. Persones autònomes o empreses que han hagut de tancar a causa de la declaració de l'estat d'alarma : 1.000€
B. Persones autònomes o empreses que han sigut declarades essencials i han estat obertes, però la seua facturació s'ha vist reduïda en un 50% en comparació al semestre anterior en la declaració de l'estat d'alarma: 500€

A aquest import, se li afegirà també una ajuda per a fer front al 50% del rebut de la Taxa de recollida de fem de l'exercici 2020, que es farà efectiva en el moment del pagament del corresponent rebut.

Aquestes subvencions es concediran de manera directa

Presentació de les sol•licituds

Les sol•licituds es presentaran mitjançant model normalitzat habilitat a aquest efecte i disponible en la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alberic  i es realitzarà únicament per mitjans electrònics.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació en el BOP