Notícies:Projecte Xarxa AODL

ALAQUÀS_ Subvencions destinades a l'activació del xicotet comerç local exercida a través de les associacions de comerciants 2020

29 jul 2020
Termini presentació sol·licituds des del 15/08/2020 fins a 15/09/2020

 

El BOP núm. 144/29.07.2020 ha publicat l'Edicte de l'Ajuntament d'Alaquàs sobre extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de 16 de juliol de 2020, pel qual es convoquen subvencions destinades a l'activació del xicotet comerç local exercida a través de les associacions del sector

Beneficiari@s i activitats subvencionables

Associacions de comerciants que desenvolupen la seua activitat en el municipi d'Alaquàs i realitzen les següents activitats subvencionables durant l'any natural 2020:

a) Accions de comunicació, publicitat i imatge de l'associació.
b) Campanyes de fidelització de les persones consumidores.
c) Accions de dinamització i animació comercial.
d) Campanyes de promoció comercial.
e) Programes formatius especialitzats relacionats amb l'activitat comercial.
f) Cursos de formació en prevenció de riscos laborals enfront del coronavirus per a establiments comercials i de serveis.
g) Activitats encaminades a potenciar la transformació digital: portals web, eines per a la millora de la comunicació interna, per al foment de la venda on-line, desenvolupament de programari específic, administració electrònica, etc.

Finançament i quantia de les ajudes

L'import màxim destinat a atendre les subvencions d'aquesta convocatòria és de 24.000€ i s'aplicarà amb càrrec a la partida 43000/48000 del pressupost municipal de despeses per a l'exercici 2020.

El procediment de concessió de les ajudes es tramitarà en règim de concurrència competitiva entre totes les sol•licituds presentades que complisquen els requisits d'admissió.

L'import de la subvenció per a cada sol•licitud serà el resultat de multiplicar el valor econòmic de cada punt pel total de punts que obtinga cadascuna de les sol•licituds.

El valor econòmic de cada punt serà l'import global destinat a la present convocatòria dividit pel nombre total de punts obtinguts per la suma de totes les sol•licituds.

En tot cas, l'import així calculat representarà com a màxim el 50% del pressupost de les activitats presentades.

Presentació sol•licituds

La instància es presentarà en el Registre General de l'Ajuntament d'Alaquàs

El termini de presentació d'instàncies serà del 15 agost al 15 setembre 2020

+Info>>>>