Notícies:Projecte Xarxa AODL

L'Ajuntament de València aprova el Reglament dels Centre de dia municipals d'inserció sociolaboral de menors

14 ene 2021
Sorgeixen en situacions de necessitat sociofamiliar per a donar suport, proporcionant serveis d'oci, cultura, activitats ocupacionals, rehabilitadores i formatives que potencien el desenvolupament personal i la integració social de la persona menor d'edat, afavorint així processos de normalització i autonomia personal

 

El DOGV núm.8/14.01.2021 ha publicat l'Anunci de l'Excel•lentíssim Ajuntament de València sobre aprovació definitiva del reglament dels centres de dia municipals d'inserció sociolaboral de menors.

El reglament presenta el següent índex:

I. Preàmbul
II. Disposicions generals

Article 1. Definició i titularitat.
Article 2. Persones beneficiàries.
Article 3. Missió i visió.
Article 4. Principis i valors.
Article 5. Drets i deures
III. Organització i funcionament intern.
Article 6. Equip professional.
Article 7. Òrgans de govern.
Article 8. Òrgans de participació.
Article 9. Pla Anual d'Actuacions.
Article 10. Pla de Desenvolupament Individualitzat.
Article 11. Activitats i serveis.
Article 12. Calendari i horari.
Article 13. Coordinació i distribució de competències.

IV. Adquisició i pèrdua de la condició de persona usuària
Article 14. Requisits i criteris d'admissió. .
A. Procés general d'admissió i baixa
Article 15. Procediment de sol•licitud.
Article 16. Procediment d'ingrés.
Article 17. Recursos.
Article 18. Pèrdua de la condició de persona usuària.
B. Procés específic amb menors en risc, desemparament o mesura judicial
Article 19. Requisits i procediment d'adjudicació de plaça.
V. Convivència i mesures educatives
Article 20. Convivència.
Article 21. Tipologia de faltes.
Article 22. Règim de mesures educatives.
Article 23. Aplicació de mesures educatives correctores.
Article 24. Procediment sancionador per proposta d'expulsió.
Article 25. Responsabilitat per danys.
Disposició Final

El centre de dia d'inserció sociolaboral de menors és un recurs destinat a atendre persones menors d'edat mitjançant serveis complementaris de suport i suport familiar, contribuint a pal•liar manques i millorar processos d'integració social, familiar i laboral.

La titularitat del centre de dia d'inserció sociolaboral de menors correspon a l'Ajuntament de València, depenent orgànicament de la Regidoria de Serveis Socials.

Comptarà amb un Pla Pla Anual d'Actuacions i un Pla de Desenvolupament Individualitzat. El contingut del pla s'elaborarà durant el mes d'inici del curs anual i tindrà en compte l'edat, condicions i necessitats de les persones usuàries del centre de dia, garantint una adequada distribució i coordinació de les activitats i una vegada la persona menor d'edat haja sigut donada d'alta definitiva en el centre de dia, l'equip educatiu consensuarà i elaborarà un pla de desenvolupament individualitzat de caràcter integral

El centre de dia d'inserció sociolaboral de menors acollirà menors fins a 18 anys d'edat que estiguen en risc, desemparament o en conflicte amb la llei i la situació personal de la qual, familiar, ocupacional i social requerisca de suport psicosocial, educatiu i d'adquisició d'aprenentatges i coneixements bàsics d'oficis manuals o com a compliment del contingut d'una mesura judicial. Els requisits per a sol•licitar plaça són:

  • a. Ser menor d'edat, amb 16 o 17 anys. També podran ser admesos menors de 14 o 15 anys amb història d'absentisme crònic, de la qual hi haja constància en virtut de la remissió prèvia als serveis socials municipals de la Fulla de Notificació de possible situació de desprotecció des de l'àmbit educatiu. En aquest cas, en trobar-se en edat d'escolarització obligatòria, haurà de constar així mateix matrícula en un centre educatiu reglat i s'haurà de posar en coneixement de la Fiscalia de Menors.
  • b. Tant les persones sol•licitants com les persones menors beneficiàries han d'estar empadronades i han de residir en el municipi de València. Es podrà exceptuar del compliment d'aquest requisit segons el que s'estableix en l'article 19. Seran criteris d'admissió, a valorar pel responsable del centre
  • c. Que la persona menor d'edat no present malaltia o trastorns de conducta que puguen alterar la convivència en el centre, que siguen incompatibles o que dificulten significativament la seua participació autònoma en els tallers i activitats, especialment quan manquen del seguiment i tractament pertinents des de l'atenció sanitària.
  • d. Existència de plaça vacant disponible en el moment de la sol•licitud. A fi de garantir la paritat home/dona en l'accés al recurs, en l'assignació de places vacants es procurarà equilibrar el percentatge, de manera que el nombre de dones usuàries del centre no siga inferior al 30% del total de places

Les activitats a desenvolupar en el centre de dia d'inserció sociolaboral de menors abastaran les següents actuacions:

a) Atenció específica a menors adolescents en risc mitjançant un projecte d'intervenció individual.
b) Suport i orientació terapèutica en conflictes personals i familiars que perjudiquen les persones usuàries a nivell relacional i afectiu
c) Activitats d'informació i reflexió sobre temes d'interès per a les famílies relacionats amb l'educació, el procés de l'adolescència i l'afrontament de les dificultats amb els seus fills i filles.
d) Orientació educativa i laboral mitjançant tutories individuals i grupals per a analitzar les capacitats i interessos dels menors i les menors i realitzar un itinerari educatiu i formatiu personalitzat.
e) Tallers formatius sobre coneixements acadèmics bàsics a fi de reprendre la formació reglada.
f) Tallers ocupacionals de formació laboral inicial per a adquirir hàbits i actituds de treball i coneixements tècnics bàsics d'un ofici.
g) Tallers d'activitats grupals en les quals adquirir conceptes i habilitats que afavorisquen els processos de creixement personal i socialització.
h) Activitats d'oci i temps lliure que promoguen hàbits saludables i valors culturals i que fomenten la convivència des del respecte i la igualtat

El procediment d'ingrés consta de:

  1. Entrevista de recepció
  2. Resolució d'alta provisional
  3. Període de prova d'un mes a comptar des del primer dia d'assistència
  4. Resolució alta definitiva

Les activitats es realitzaran en dies laborables, de dilluns a divendres, considerant-se com a període vacacional el mes d'agost.

El període diari d'obertura del centre serà, com a mínim, de set hores en horari de matins i vesprades, de dilluns a dijous; distribuint la resta d'hores fins al total fixat pel conveni col•lectiu corresponent, d'acord amb la programació i les necessitats derivades de les activitats i serveis complementaris, a consideració de l'Ajuntament de València.