Notícies:Red ADL Valencia

Ajudes a transportistes autònoms per carretera que abandonen l'activitat 2023

07 Mar 2023
Ajuda per a l'abandó de l'activitat de transport per carretera.

Beneficiaris: Transportistes autònoms per carretera.

En primer lloc, es donarà preferència als qui se'ls haja declarat incapacitat permanent absoluta, total o gran invalidesa per a l'acompliment de la professió habitual de transportista; quant als altres beneficiaris s'elaborarà una relació de possibles beneficiaris per ordre descendent d'edat. Les ajudes s'atorgaran als que ocupen els primers llocs en la relació de beneficiaris així elaborada.

Objecte. Ajuda per a l'abandó de l'activitat de transport per carretera.

Bases reguladores. Les bases reguladores d'aquestes ajudes estan recollides en l'Ordre *FOM/ 3218/2009, de 17 de novembre (BOE 30 de novembre), modificada per l'Ordre *FOM/2835/2012, de 17 novembre (BOE 1 de gener de 2013) i per l'Ordre *FOM/64/2017, de 30 de gener (BOE de 2 de febrer).

Quantia. Quantia màxima: 9.750.000 € distribuïts entre un import màxim de 9.600.000 € repartits entre els beneficiaris resultants recollits en la Resolució d'atorgament, i un import màxim de 150.000 € per a pagar els potencials recursos estimatoris interposats contra aquesta Resolució.

La sol·licitud ha de realitzar-se a través de la seu electrònica del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (https://sede.mitma.gob.es/sede_electronica/lang_castellano/)

Termini de presentació de sol·licituds. des del 8 de març i fins al 7 d'abril de 2023

Per a qualsevol consulta o aclariment poden remetre-la a la bústia: abandono.sgaitt@mitma.es 

+Info