Notícies:Red ADL Valencia

Ajudes per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part del Camí de Santiago

13 ene 2022
Ajudes per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part del Camí de Santiago, integrades en la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents per al seu impuls i consolidació, cap a un model basat en la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica i territorial

Objecte i finalitat de les ajudes. Concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a projectes que permeten avançar en la transformació i modernització de les entitats locals que formen part del Camí de Santiago cap a un model de destinació turística intel·ligent basat en la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica i territorial, en el marc de de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya (d'ara en avant, Pla de Recuperació) i amb el Pla Turístic Nacional *Xacobeo 2021-2022.

Àmbit territorial. Serà aplicable en tot el territori nacional sempre que els projectes presentats estiguen relacionats amb el camí de Sant Jaume en les seues diferents rutes.

a) Camí Francés: Ruta habitual dels pelegrins europeus des de l'Edat mitjana que té el seu començament a Espanya en *Roncesvalles-*Valcarlos (Navarra) i en *SomportCanfranc (Aragó). Documentada etapa per etapa des del segle XII, protegida per l'Estat com a conjunt històric des de 1962 i inclosa en la llista de Patrimoni Mundial per UNESCO en 1993.  

b) Camins delimitats pel Consell *Jacobeo: Camí de la Costa (Camí del Nord), Camí Primitiu, Camí de l'Interior Basc-De La Rioja, Camí *Liebaniego, Camí Catalanoaragonés.

c) Altres camins: Camí Mossàrab per la via de la Plata, Camí d'Hivern, Camí de Llevant, Camí Mossàrab, Camí de Madrid, Camí Anglés, Camí de *Fisterra-Muxía, Ruta de la Mar de *Arousa i Riu *Ulla; Camí de Mallorca i el Camí Canari

Beneficiaris.

1. Les agrupacions d'entitats locals que s'ajusten al règim previst en l'article 67 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i a l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, que estiguen situades en l'àmbit territorial determinat en l'article 3, i estiguen compostes pel número mínim i màxim de participants previstos en l'apartat següent.

2. Les agrupacions d'entitats locals seran aquelles compostes per un mínim de 3 entitats i un màxim de 8 que pertanguen a la mateixa ruta del Camí de Santiago.  

Etiquetatge Digital, tipus de projectes, i termini d'execució.

1. Seran susceptibles de ser objecte d'ajudes del programa els projectes dirigits a la realització d'activitats entorn del Camí de Santiago, impulsant el sector turístic mitjançant la innovació digital contribuint així al compliment de l'etiquetatge digital de la mesura C14.I2 del Pla de Recuperació.

2. El pressupost dels projectes subvencionats serà d'entre 500.000 euros i 1 milió d'euros.

3. Els projectes subvencionats tindran per objecte alguna de les següents actuacions:

a) Plans estratègics en relació amb la transformació digital.

b) Modernització i transformació digital en la gestió del destí:

1r Dotació d'infraestructura tecnològica per a la connectivitat del destí:

i. Implantació de fibra òptica.

ii. Disponibilitat de xarxes Wi-Fi.

iii. Xarxes Wi-Max.

iv. Connectivitat en internet (IoT, IoS i IoP).

v. Informació disponible sobre connectivitat Wi-Fi.

vi. Connectivitat en punts d'interés i atractius turístics.

vii. Cobertura mòbil (4G i 5G).

2n Tractament de Dades:

i. Implantació de sensors i sistemes de captura de dades.

ii. Implantació de solucions programari, com per exemple la posada a la disposició de dades en format obert, així com el seu ús automatitzat.

iii. Tractament massiu de dades i intel·ligència artificial.

iv. Selecció d'indicadors, protocols de mesurament i disseny de quadres de comandament.

3r Plataformes TIC:

i. Projectes d'implantació d'aplicacions que faciliten la interoperabilitat entre Administracions Públiques.

ii. Plataformes telemàtiques de coordinació intraregional. L'objectiu d'aquest apartat és aconseguir el desenvolupament de productes d'informació que puguen ser distribuïts a través d'Internet.

iii. Plataformes per a permetre la conservació i intervenció en patrimoni cultural: Monitoratge de l'estat de conservació promovent la conservació preventiva, control en temps real de l'eficiència energètica en instal·lacions, edificacions i infraestructures, sistemes de seguretat, control d'aforaments en els espais patrimonials, certificacions de seguretat dels espais patrimonials a través de tecnologies basades en cadena de blocs, il·luminació de monuments i escenografies digitals.

iv. Plataformes d'ajuda a millorar l'experiència del pelegrí com poden ser: Control d'afluència en temps real de pelegrins al llarg del Camí, caracterització dels perfils del pelegrí per a l'oferta de serveis, promoció d'activitats culturals, o informació en temps real d'esdeveniments.

v. Plataformes de comercialització i màrqueting del destí.

vi. Plataformes de quadres de comandament i sistemes d'indicadors per a la gestió turística.

4t Implantació d'una oficina turística intel·ligent.

5é Desenvolupament de sistemes, eines i aplicacions basades en tecnologies del llenguatge i lingüística computacional.

6é Implementació d'eines que permeten la digitalització de les empreses turístiques i de valor per al turisme (comerç, restauració, agències de viatge).

7é «Implementació d'eines tecnològiques per a ampliar la «petjada econòmica del Camí de Santiago» en destins i empreses turístiques situades en zones allunyades de la ruta principal»

8é Generació d'eines dirigides al sector empresarial i al sector públic.

9é Implantar solucions digitals basades en la plataforma d'intel·ligència turística, amb *transaccionalidad digital que comporten:

i. Eines d'automatització de màrqueting digital

ii. Generació i gestió de continguts digitals.

iii. Gestió de l'experiència immersiva turística.

iv. Conserges i Assistents virtuals. *Chatbot.

v. Dinamització del destí mitjançant la ludificació, realitat augmentada.

c) Actuació en Qualitat:

1. Incentivar la implantació de sistemes de qualitat i seguretat turística en el destí (SICTED, Normes UNEIX, Q de qualitat turística, SAFE entre altres).

2. Canales d'interacció: portals d'acord amb la norma UNEIX 178503 de semàntica aplicada al DTI, que permeten la generació i gestió de continguts digitals i la integració dels mitjans socials i integració amb webs de tercers mitjançant API.

3. Aplicacions mòbils seguint les indicacions de la norma UNEIX 178502.

4. Altres solucions digitals per a la gestió del sistema integral de DTI conforme a la norma UNEIX 178501 i UNEIX 178502 (podent així crear un sistema en línia de l'Òrgan instructor o l'entitat col·laboradora del DTI que ajude a conéixer l'avanç en els 5 eixos del DTI conforme als plans operatius o d'acció establits i el pla director del DTI).

5. Solucions per a connectar els allotjaments digitals, intel·ligents i connectats a plataformes tecnològiques del DTI, que seguisquen normes UNEIX.

d) Actuacions en matèria de formació i emprenedoria:

1r Formació i capacitació de personal de l'Administració en tecnologies habilitadores digitals, per exemple: ciberseguretat, Intel·ligència artificial, connectivitat i infraestructures i economia i analítica de dades.

2n Promoure la transformació digital de les empreses del destí.

3r Eines per a la capacitació per a la transformació digital.

4t Incorporació d'eines que promouen l'accessibilitat en la senyalització, orientació i guiat.

e) Altres actuacions amb potencial impacte positiu en el Camí i en l'experiència pelegrina: des del punt de vista de la millora i adequació d'infraestructures físiques i entorn natural, la millora dels serveis al pelegrí i actuacions en matèria de conscienciació i formació.

4. El termini per a realitzar les actuacions a desenvolupar es determinarà en cada convocatòria i no podrà ser superior a dos anys a comptar des de la data de publicació en el BOE de l'extracte de la convocatòria de cada any llevat que s'amplie aquest termini fins al límit previst en l'article 24.3. 

Intensitat de l'Ajuda. La intensitat d'ajuda serà del 100% dels costos finançables.

Les sol·licituds seran presentades en el registre electrònic del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme (https://sede.serviciosmin.gob.es/registroelectronico). 

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes des de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el «Boletín Oficial del Estado».

+Info