Notícies:Red ADL Valencia

Ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització, i es procedeix a la seua convocatòria l'any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

13 sep 2021
Termini presentació sol•licituds fins a 30/09/2021

 

El BOE num 218/11.09.2021 ha publicat l'Ordre ICT/949/2021, de 10 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la línia d'ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització, i es procedeix a la seua convocatòria l'any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Té per objecte aprovar les bases reguladores de les subvencions destinades a donar suport i impulsar millores en la modernització, a través de la transformació digital i sostenible, dels canals de distribució, mercats municipals, àrees comercials, mercats de venda no sedentària i canals curts de comercialització, que escometen entitats locals

Beneficiaris

Les següents entitats locals:

 • Els municipis, representats pels seus respectius ajuntaments.
 • Les províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals, els capítols i consells insulars. c) Les comarques o altres entitats que agrupen diversos municipis, instituïdes per les comunitats autònomes de conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i els corresponents Estatuts d'Autonomia.
 • Les mancomunitats de municipis, sempre que els municipis de població superior a 100.000 habitants no representen més del seixanta per cent del total de la població de la mancomunitat.

Requisits

 • La condició de beneficiari de l'ajuda implica que assumeix, enfront de l'entitat convocant, la totalitat de drets i obligacions inherents a tal condició, derivada de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i del seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
 • Les accions que realitzen els beneficiaris hauran de complir amb l'estipulat en aquestes bases reguladores.
 • No podran ser beneficiaris de les ajudes les entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies relacionades en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
 • No podran ser beneficiaris de les ajudes les entitats que tinguen deutes per reintegrament d'ajudes o préstecs amb l'Administració, o estiguen subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una Decisió prèvia de la Comissió Europea que haja declarat una ajuda il•legal i incompatible amb el mercat comú.

Despeses subvencionables

Els potencials beneficiaris hauran de presentar una sol•licitud d'ajuda única que podrà desglossar-se en anualitats, i englobar una o diverses de les categories de despeses indicades a continuació:

 • Despeses dirigides a la transformació digital
  • Millora de l'atenció, relació i coneixement de client, i la seua fidelització, mitjançant l'ús de noves tecnologies i tècniques d'analítica avançada.
  • Inversió en la transformació digital dels mercats municipals, àrees comercials, i canals curts de comercialització per a incorporar, mantenir o millorar les funcionalitats de la venda a través de canals digitals que fomenten la omnicanalidad dels models de negoci i milloren l'experiència de compra en l'entorn digital dels clients.
  • Publicitat, comunicació i visibilitat en diferents mitjans o suports digitals mitjançant la utilització de noves tecnologies.
  • Mètriques i anàlisis sobre el mercat, la competència o el SEU.
  • Solucions en ciberseguretat.
 • Despeses referides a transformació del punt de venda
  • Digitalització de la gestió en el comerç, mitjançant l'optimització, integració o automatització d'una o diverses operacions de gestió interna del negoci, incloent des de la relació amb proveïdors fins al client final.
  • Adquisició d'eines tecnològiques per a la realització d'autodiagnòstics sobre la viabilitat del negoci, la seua potencial transmissió o relleu generacional.
  • La transformació digital del comerç ambulant i canals curts de comercialització.
  • Millores en el procés de venda que, mitjançant la incorporació de noves tecnologies, faciliten tant la recollida de comandes en l'establiment a través de fórmules omnicanal, com el procés de compra i pagament dels productes adquirits, evitant cues i aglomeracions en els establiments comercials. Se subvencionaran les despeses relacionades amb l'obra i reforma dels espais públics per a la posada en marxa d'aquests serveis, si escau.
  • Inversió en obra i reforma per a millorar les instal•lacions, la seua accessibilitat, equipaments i adequació de les zones ocupades per mercats municipals, àrees comercials i mercats no sedentaris, i les seues àrees confrontants.
 • Despeses relatives a sostenibilitat i economia circular
  • Inversions per a reduir el consum d'inputs per part del comerç i dels consumidors en els seus establiments, i la substitució d'aquests per altres alternatives més respectuoses amb el medi ambient.
  • Optimització de les operacions de distribució comercial, lliurament i devolució del producte o del residu quan siga procedent, mitjançant l'adopció de noves tecnologies i ecosistemes col•laboratius que disminuïsquen els costos i l'impacte mediambiental, prestant especial atenció a l'última milla
  • Solucions tecnològiques per a millorar l'eficiència en el consum energètic i d'altres subministraments en els establiments comercials, instauració de processos amb base tecnològica, ecoeficients o per a la correcta separació dels residus (bioresidus, paper, plàstic, vidre, etc) per al seu posterior reciclatge i valorització.
  • Instal•lació de fonts d'energia renovables i substitució per tecnologies que utilitzen gasos refrigerants fluorats d'alt potencial de calfament per altres tecnologies de nul o baix potencial de calfament atmosfèric per a la climatització dels edificis d'ús comercial.
  • Altres actuacions i solucions dirigides a incrementar la sostenibilitat, l'adaptació al canvi climàtic i l'eficiència i que impliquen un avanç cap a una economia resilient i baixa en carboni, la reducció en la generació de residus, inclòs el foment de la reutilització de productes, l'economia circular i el desaprofitament zero
 • Despeses relatives a la cadena de subministrament i traçabilitat
  • Plataformes col•laboratives productor local, pime comercial i distribuïdor que garantisquen la seua interacció i col•laboració.
  • Despeses per a impulsar la integració de proveïdors locals o de «Km 0» en les webs de comerç electrònic dels distribuïdors.
  • Inversions en noves tecnologies que permeten conèixer la traçabilitat del producte o altres característiques del mateix en tot el canal de distribució.
 • Despeses de sensibilització i formació.
  • Sensibilització i formació teòrica i pràctica d'habilitats, ús i gestió d'eines tecnològiques en el comerç, màrqueting digital, explotació i anàlisi de dades vinculades amb la venda online independentment del canal triat per a això.
  • Formació en idiomes.
  • Formació, sensibilització i campanyes per al foment d'estratègies d'economia circular, reciclatge i reutilització de productes en el model de negoci del sector comercial.
 • Altres despeses subvencionables.
  • Implantació de xarxes Wifi en zones comercials.
  • Aplicacions que faciliten informació sobre els mercats municipals, mercats ambulants i/o venda itinerant, juntament amb elements del patrimoni arquitectònic, històric o cultural pròxims al lloc o la convocatòria d'esdeveniments culturals o artístics, amb la finalitat de fomentar el turisme gastronòmic, cultural i de compres.
  • Senyalística integrada de l'oferta comercial.
  • Accions de potenciació de centres comercials oberts.

El beneficiari podrà subcontractar fins al 100 per cent del projecte.

En els projectes que es presenten a aquesta convocatòria podran finançar-se despeses reportades i pagades entre l'1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2022. La realització del projecte presentat per al seu finançament haurà d'estar finalitzat en aquesta data

Criteris d'avaluació de les sol•licituds.

L'avaluació es realitzarà exclusivament sobre la informació aportada pel sol•licitant en la fase d'admissió de sol•licituds per tractar-se de procediments de concessió en règim de concurrència competitiva.
Aquests criteris estan desglossats en l'article 16

Pressupost i límits de les ajudes a concedir

El pressupost assignat a la present convocatòria ascendeix a 66.446.861,52 euros amb càrrec a la partida pressupostària 20.50.430A.76301.

Aquesta convocatòria està finançada pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió europea, establit pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s'estableix un Instrument de Recuperació de la Unió Europea per a donar suport a la recuperació després de la crisi de la COVID-19, i regulat segons Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021

L'import del finançament a concedir segons aquestes bases reguladores serà d'un mínim del 60 per cent i un màxim del 100 per cent sobre el pressupost del projecte que haja sigut considerat finançable, podent ser cofinançat fins a un 40 per cent.

La inversió mínima a realitzar dependrà del nombre d'habitants que els beneficiaris resultants de la revisió del Padró municipal vigent en el moment de presentar la sol•licitud:

 • Municipis de més de 300.000 habitants: inversió mínima d'1.000.000,00 d'euros.
 • Municipis de 100.000 i 300.000 habitants: inversió mínima de 500.000,00 euros.
 • Municipis de menys de 100.000 habitants: inversió mínima de 200.000,00 euros

Presentació sol•licituds

Les candidatures podran ser presentades des de l'endemà a la data de publicació d'aquest extracte de l'ordre de convocatòria en el «Boletín Oficial del Estado» fins al dia 30 de setembre de 2021, inclusivament. La sol•licitud es realitzarà de manera electrònica a través de la seu electrònica del ministeri, a través del següent link: https://sede.serviciosmin.gob.es/es-https:/ /sede.serviciosmin.gob.es/registroelectronico

El pagament de la subvenció es realitzarà amb caràcter anticipat pel 100 per cent de l'ajuda concedida, tramitant-se d'ofici per l'òrgan instructor, després de la notificació de la concessió de la subvenció.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment serà de sis mesos comptats des de la data de publicació de la corresponent convocatòria.

S'estableix un termini de tres mesos des de la finalització de les actuacions subvencionades, d'acord amb el cronograma presentat en la sol•licitud, per a presentar la justificació de les despeses realitzades i, en tot cas, abans del 31 de març de 2023.