Notícies:Projecte Xarxa AODL

Ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernització d'infraestructures en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, per als exercicis 2018 i 2019.

26 feb 2018
El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 5/03/2018 i finalitzarà el 6/04/2018 a les 24 hores.

 

Objecte del tràmit

Subvencions per a projectes d'inversió per a millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en els polígons industrials, àrees empresarials i enclavaments tecnològics i parcs científics.

Les bases reguladores de la present convocatòria són les aprovades per l'ORDRE 22/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'industrialització, i en la seua posterior modificació (ORDRE 6/2017, de 7 de març, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball); en les bases esmentades, s'estableixen les condicions de les ajudes pel que fa a allò que no preveu aquesta convocatòria.

 

Qui pot sol·licitar-ho?

Entitats locals de la CV pertanyents a les comarques del Camp de Morvedre, el Camp de Túria, la Ribera Alta, la Ribera Baixa, l'Horta Nord, l'Horta Oest, l'Horta Sud València, La Serranía, El Rincón de Ademuz, la Costera, La Hoya de Buñol, La Plana de Utiel-Requena, la Canal de Navarrés, El Valle de Ayora, l'Alcalatén, El Alto Mijares, El Alto Palància, el Baix Vinalopó, l'Alacantí, l'Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, la Marina Alta, la Marina Baixa, la Plana Alta, la Plana Baixa.

 

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100 % dels costos considerats com a subvencionables amb les limitacions següents:

 • - En els polígons industrials amb una superfície de menys de 25.000 m2, la limitació s'estableix en 3 €/m2.
 • - En els polígons industrials amb una superfície major de 25.000 m2, la limitació s'estableix en 2 €/m2.


En tot cas, el límit màxim d'ajuda serà de 1.000.000 € per polígon, àrea industrial o enclavament tecnològic.

 

Quan s'ha de sol·licitar?

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 5/03/2018 i finalitzarà el 6/04/2018 a les 24 hores.

 

On s'ha d'anar?

Presencial:

La tramitació del procediment serà telemàtica. La presentació telemàtica requerirà que el sol·licitant dispose de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la llista de confiança de prestadors de servicis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. 
La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic d'IVACE accessible a través de la seua pàgina web.

Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'acompanye amb la documentació que, d'acord amb aquesta convocatòria siga exigible, es requerirà el sol·licitant perquè en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la recepció del requeriment esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb l'advertència que, si no fera, es considerarà que desisteix de la seua sol·licitud, amb una resolució prèvia dictada en els termes que preveu la legislació administrativa. 

Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es considerarà realitzat el tràmit de la notificació.

La presentació de la sol·licitud portarà implícita l'acceptació de les bases, inclòs el que disposa aquesta convocatòria.

Per internet:

Tramitar amb certificat electrònic.

 

Què s'ha de presentar?

1. Sol·licitud i memòria tècnica del projecte. La sol·licitud i la memòria tècnica s'han d'adequar als models normalitzats disponibles en la pàgina web: http://www.ivace.es/index.php?lang=ca. En la sol·licitud de l'ajuda s'inclouen les declaracions responsables relatives a les obligacions dels beneficiaris de les ajudes.

2. Resta de documentació complementària, descrita en l'article 6.3 de la convocatòria, que haurà d'acompanyar la sol·licitud i la memòria tècnica. Aquesta documentació ha de presentar-se utilitzant també els mitjans telemàtics proporcionats per l'IVACE.

3. Així mateix, i als efectes d'acreditar els criteris assenyalats en l'apartat a de l'article 7 de la convocatòria, s'ha d'aportar un certificat de l'ajuntament acreditatiu de l'ocupació, l'antiguitat del polígon, l'àrea industrial i/o l'enclavament tecnològic i el certificat del total d'empreses instal·lades amb activitat.

4. Certificat expedit pel secretari/ària o l'interventor/a de l'ajuntament en què es faça constar que la corporació municipal sol·licitant disposa del finançament necessari per a realitzar l'actuació la subvenció de la qual sol·licite; en cas que no siga possible acreditar aquesta situació en el moment de la sol·licitud, s'expedirà un certificat pel secretari/ària de l'ajuntament de resolució de l'alcaldia que acredite el compromís de l'ajuntament a tramitar la corresponent modificació pressupostària als efectes d'incloure en el pressupost la/les partida/ides que reflectisquen el finançament objecte de la convocatòria i de la seua acreditació fefaent als quinze dies comptats des de la recepció de la notificació de concessió, si és el cas.

5. Certificat expedit pel secretari/ària o interventor/a de l'acreditació legal del signant de la sol·licitud. 

6. Certificat d'acord del ple de l'ajuntament en relació amb la participació en la present convocatòria.

7. Certificat expedit pel secretari/ària o interventor/a de compliment de rendició de comptes de l'ajuntament respectiu davant de la Sindicatura de Comptes.

 

Com sol·licitar-ho?

Presentació de la sol·licitud i documentació.

Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'acompanye amb la documentació que, d'acord amb aquesta convocatòria siga exigible, es requerirà el sol·licitant perquè en el termini de 10 dies hàbils, des de l'endemà de la recepció del requeriment, esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb l'advertència que, si no ho fera, es considerarà que desisteix de la seua sol·licitud, després d'una resolució dictada en els termes que preveu la legislació administrativa. 

Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es considerarà realitzat el tràmit de la notificació.

La presentació de la sol·licitud portarà implícita l'acceptació de les bases, inclòs el que disposa aquesta convocatòria.

En el cas que, per qualsevol circumstància, un mateix sol·licitant presentara diferents sol·licituds per a un mateix polígon, àrea industrial o enclavament tecnològic, es considerarà vàlida l'última registrada dins del termini, excepte declaració en contra del sol·licitant.

Es delega en la persona que ocupe la direcció general de l'IVACE la resolució de les incidències produïdes amb anterioritat a la concessió, en especial les referides a desistiments, canvis de sol·licitant i canvis de projecte. 

La presidència de l'IVACE serà l'òrgan competent per a dictar les resolucions d'aprovació o denegació de les ajudes corresponents a la present convocatòria.

 

Informació complementària

REQUISITS GENERALS DELS PROJECTES

Les ajudes podran ser per a projectes i/o actuacions de caràcter anual (executables en l'exercici 2018), o de caràcter plurianual (executables en el 2018 i el 2019); en aquest últim cas, es podrà sol·licitar l'ajuda, sempre que almenys el 45 % del pressupost subvencionable del projecte i/o l'actuació es realitze l'any 2018.

 • · El pressupost subvencionable del projecte haurà de ser igual o superior a 50.000 €. 
 • · Els projectes no podran haver-se iniciat abans de la presentació de la sol·licitud d'ajuda i la seua finalització no podrà excedir el dia 31 de desembre de 2018 o 31 de desembre de 2019 per als projecte plurianuals.
 • · Cada ajuntament podrà presentar una única sol·licitud de millora per cada polígon, àrea industrial o enclavament tecnològic que tinga en el seu municipi (p. ex. si té 3 polígons, ha de presentar 3 sol·licituds).


LES ACTUACIONS SUSCEPTIBLES D'OBTINDRE SUPORT podran ser les següents:

 • · Obra civil que permeta la implantació de Fibra òptica i altres serveis.
 • · Vigilància a través de CTTV connectat a la Policia Local.
 • · Transport públic. Actuacions que milloren la mobilitat urbana: carril bici.
 • · Transport públic. Actuacions que milloren la mobilitat urbana: passarel·les de vianants
 • · Ampliació o creació de depuradora.
 • · Millora de la imatge del polígon: tant de la façana vegetal com les de les indústries per mitjà d'un programa d'ajudes municipal. Regeneració paisatgística i ambiental.
 • · Millora enllumenat públic, per mitjà de mesures d'eficiència energètica o energies renovables.
 • · Generació d'energia renovable per a tot el polígon.
 • · Serveis contra incendis.
 • · Implantació d'Ecoparc o de sistemes de gestió de residus (en especial els perillosos).
 • · Millora de zones verdes i implantació d'aquestes, i sobre el viari de zones/recorreguts biosaludables.
 • · Creació d'eina web amb informació del polígon industrial accessible a IVACE.
 • · Millora viària (més aparcaments, més vials, vials mes amplis, nous accessos) així com operacions de remodelació que comporten les anteriors.
 • · Senyalització/identificació de carrers.
 • · Senyalització horitzontal i vertical de trànsit.
 • · Millora del sanejament separatiu de les aigües residuals.
 • · Millora en el subministrament d'aigua, bruta i potable, i augment de cabal i pressió.
 • · Dotar de subministrament de gas a alta i baixa pressió.


El projecte podrà contindre una o diverses de les anteriors actuacions susceptibles de rebre suport.


COSTOS SUBVENCIONABLES

Es consideren subvencionables els costos d'inversió en actius materials i immaterials vinculats al projecte presentat a l'IVACE que s'indiquen a continuació:

 • a) Cost d'execució de les obres i/o instal·lacions.
 • b) Cost dels béns i equips.
 • c) Cost de redacció de projectes d'obra i/o instal·lació, d'estudis de seguretat i salut i de direcció d'obra, sempre que es contracten externament.

En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació.

 

Enllaços

Web IVACE

Vegeu l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre (bases reguladores)

Vegeu la modificació de l'Ordre de bases reguladores

Vegeu la Resolució de 9 de febrer de 2018


Per a més informació sobre els tràmits i requisits, feu clic en: GVA.es