Notícies:Projecte Xarxa AODL

Ajudes a la inversió en instal·lacions de producció d'energia tèrmica a partir de fonts d'energia renovable en la Comunitat Valenciana

16 oct 2020
Foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables, mitjançant la posada en marxa d'instal·lacions de generació d'energia tèrmica amb fonts d'energia renovable en el marc del que s'estableix en l'Ordre TED/765/2020, de 3 d'agost de 2020

Beneficiaris:

  1. Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades que complisquen amb els requisits establits en l'article 6 i les obligacions recollides en l'article 7 de les bases reguladores.
  2. Les empreses de serveis energètics, amb la definició més àmplia possible de les organitzacions que aporten aquest tipus de serveis.
  3. Les comunitats d'energies renovables o comunitats energètiques, quan complisquen amb les condicions establides en el criteri d'avaluació de "Comunitat energètica renovable, altres modalitats de comunitats energètiques, incloses les comunitats ciutadanes d'energia i altres projectes amb mecanismes de participació ciutadana" establit en l'Annex I d'aquesta Convocatòria.

Finalitat: Foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables, mitjançant la posada en marxa d'instal·lacions de generació d'energia tèrmica amb fonts d'energia renovable en el marc del que s'estableix en l'Ordre *TED/ 765/2020, de 3 d'agost de 2020, que contribuïsquen a la integració de les energies renovables en el sistema energètic, en l'adequació de les diferents tecnologies entre si i amb sistemes nous de gestió de la demanda.

Bases reguladores: Ordre TED/765/2020, de 3 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, d'ajudes a la inversió en instal·lacions de generació d'energia tèrmica amb fonts d'energia renovable, susceptibles de ser cofinançades amb fons de la Unió Europea.

Import: La dotació pressupostària en aquesta convocatòria és 7.414.487 euros.

Termini de presentació de sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 19 d'octubre i finalitzarà a les 12.00 hores del 21 de desembre de 2020.

Altres dades:

  1. Podran ser objecte d'ajuda els projectes d'inversió en instal·lacions de producció d'energia tèrmica amb fonts d'energia renovable i en instal·lacions de producció de gasos renovables, inclosos en la disposició cinquena de la Convocatòria.
  2. La resolució de concessió de l'ajuda especificarà l'import de l'ajuda total concedida, expressat en €, que no podrà superar el límit de 15 milions d'euros per empresa per projecte, en virtut del que s'estableix en els apartats 1.s i 2 de l'article 4 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny 2014.
  3. Els projectes seleccionats en aquesta convocatòria són susceptibles de ser cofinançades amb Fons de la Unió Europea, tant procedents de Fons Comunitaris FEDER, inclosos en l'Eix 4 d'Economia Baixa en Carboni, del Programa Operatiu *Plurirregional d'Espanya (POPE) per al període 2014-2020, com d'altres instruments dirigits a donar suport a la recuperació econòmica. El compliment d'aquestes normes serà verificat pel IDAE com a Organisme Intermedi designat responsable de la gestió de l'Objectiu Temàtic 4 "Economia Baixa en Carboni" dins del Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya.
  4. Les sol·licituds per a l'obtenció de les ajudes es dirigiran al IDAE, i estaran disponibles per al seu emplenament i presentació en el Portal d'Ajudes allotjat en la seu electrònica del IDAE (https://www.idae.es), on es disposaran els mitjans electrònics d'ajuda necessaris.

+Info