Notícies:Red ADL Valencia

Ajudes per a integració sociolaboral de persones treballadores en situació d'exclusió social en empreses d'inserció, mitjançant el finançament d'ajudes a les promotores de les empreses d'inserció, i en empreses ordinàries de treball

14 ene 2022

 

El DOGV num 9256/14.012022 ha publicat la RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen les subvencions públiques destinades a la integració sociolaboral de persones treballadores en situació o risc d'exclusió social en empreses d'inserció, mitjançant el finançament d'ajudes a les promotores de les empreses d'inserció, i en empreses ordinàries de treball per a 2022

Beneficiaris

 • Per a les ajudes regulades en el títol III de l'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores, les entitats promotores de les empreses d'inserció que presten serveis al personal en situació o risc d'exclusió social contractat en les empreses d'inserció. –
 • Per a les ajudes regulades en el títol IV de l'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores, les empreses ordinàries que desenvolupen la seua activitat en la Comunitat Valenciana i contracten persones que hagen realitzat el seu itinerari en les empreses d'inserció a què fa referència l'apartat anterior

Les entitats beneficiàries hauran de reunir els requisits generals establits en l'article 5 de l'ordre de bases reguladores, i els requisits específics de cada programa dels articles 44 i 48, així com complir les obligacions generals de l'article 6 de l'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores.

Finançament

Per a l'exercici 2022, les ajudes convocades es finançaran amb càrrec al subprograma 322.51 «Foment d'Ocupació», del Servei Valencià d'Ocupació i Formació per un import global màxim de 100.000 € finançats amb fons del Servei d'Ocupació Pública Estatal (d'ara en avant, SEPE), amb càrrec al capítol 4, línia S2240, segons el detall d'imports que a continuació s'especifica:

a) Les ajudes per al programa regulat en el títol III de les bases reguladores, destinades a les entitats promotores de les empreses d'inserció, per a finançar els costos salarials i de Seguretat Social derivades de la contractació de personal tècnic de suport sociolaboral que preste serveis en empreses d'inserció, es finançaran per un import global de 50.000 €.
b) Les ajudes per al programa regulat en el títol IV de les bases reguladores, destinades a les empreses ordinàries que contracten a personal en exclusió social o en risc de patir-la, es finançaran per un import global de 50.000 €.


Presentació de les sol·licituds

 1. Per a ajudes a les empreses promotores de les empreses d'inserció, regulades en el títol III de les bases reguladores, que presten serveis mitjançant el desenvolupament d'itineraris individualitzats d'inserció al personal en situació o risc d'exclusió social contractat en empreses d'inserció, hauran de presentar-se en els següents terminis:
  • a) Primer termini: del dia 1 al dia 15 de març de 2022, tots dos inclusivament, es presentaran les sol·licituds d'ajudes per a finançar parcialment els costos salarials del personal corresponent als mesos de gener a juny, inclosa la paga extra de juny.
  • b) Segon termini: del dia 1 al dia 15 de setembre de 2022, tots dos inclusivament, es presentaran les sol·licituds d'ajudes per a finançar parcialment els costos salarials del personal, corresponent als mesos de juliol a desembre, inclosa la paga extra de desembre.
 2. Per a les ajudes a les empreses ordinàries regulades en el títol IV de les bases reguladores, destinades a la inserció sociolaboral de persones procedents d'una empresa d'inserció, una vegada finalitzat el seu itinerari d'inserció en aquesta:
  • a) Les sol·licituds d'ajudes per contractacions, pròrrogues o transformació de contractes temporals en indefinits produïdes en l'exercici 2022, abans de la publicació de l'extracte de la present resolució en el DOGV, així com les corresponents a manteniments de llocs creats o transformats al novembre i desembre de 2021, hauran de presentar-se en el termini màxim d'un mes a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el DOGV.
  • b) Les sol·licituds d'ajudes per noves contractacions o transformació de contractes temporals en indefinits, produïdes amb posterioritat al termini establit en l'apartat anterior, hauran de presentar-se en el termini d'un mes des de la seua subscripció, amb data límit el 31 d'octubre de 2022.
  • c) Les sol·licituds d'ajudes per noves contractacions o transformació de contractes temporals en indefinits, produïdes durant els mesos de novembre i desembre de 2022, podran presentar-se en els terminis establits en la convocatòria d'ajudes per a l'exercici 2023.

Termini de presentació del compte justificatiu de la despesa

 1. La justificació de l'ajuda regulada en el títol III de l'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores, es presentarà:
  • a) Del 10 al 31 de juliol de 2022: la documentació justificativa establida en l'article 13 de la present resolució, corresponent a la despesa del primer semestre de l'any, inclosa la paga extra de juny, excepte el model 190. Quan hagen sigut subscrits contractes amb el personal de suport sociolaboral amb posterioritat a la sol·licitud, i no hagen sigut aportada inicialment la documentació establida en l'article 7 de la present resolució, es presentarà la mateixa juntament amb la documentació justificativa abans descrita.
  • b) De l'1 al 20 de febrer de 2023, la documentació justificativa establida en l'article 13 de la present resolució, corresponent a la despesa del segon semestre de l'any, inclosa la paga extra de desembre, així com el model 190.
 2. La documentació justificativa de les ajudes regulades en el títol IV de l'ordre reguladora de bases, es presentarà juntament amb la sol·licitud d'ajudes.