Notícies:Projecte Xarxa AODL

Ajudes per a informatització-automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 i C3/V1

29 jun 2020
Termini de presentació de sol•licituds des de 30/06/2020 fins a 30/10/2020

 

El DOGV num 8845/29.06.2020 ha publicat la RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen ajudes per a la informatització-automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 i C3/V1 susceptibles de ser cofinançades per la Unió Europea a través del Programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Beneficiàries

Podran sol•licitar les ajudes convocades, les Administracions competents en matèria de gestió de residus segons estableix la legislació en la matèria, de cadascuna de les 13 àrees de gestió, A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2, C3-V1 de la Comunitat Valenciana

Línia de subvenció i import

Les ajudes convocades per la present resolució es concediran amb càrrec a la línia S8196 del capítol VII, del programa 442.50, Qualitat i educació ambiental.

Per a la tercera convocatòria de 2020 la dotació pressupostària per a la concessió d'ajudes és d'1.900.000 euros, que corresponen al 36,90% de l'import corresponent a la línia pressupostària de 2020.

L'import màxim de la subvenció individual que podrà rebre cadascun dels beneficiaris serà de 600.000 €.

Actuacions subvencionables

1. Inversió, instal•lació i implantació d'un sistema integrat de control i informatització d'accessos i entrades de residus en els ecoparcs fixos, automàtics i/o mòbils, que podrà constar, entre altres, dels següents elements:

a) Unitats de control d'accés fixes, a manera de lector de targeta magnètica o superior, o sistema equivalent amb una línia de comunicació externa per a control de balances de pesatge.
b) Unitats de control d'accés portàtils, a manera de lector de targeta magnètica o superior, o sistema equivalent d'identificació d'usuaris, amb una línia de comunicació externa per a control de balances de pesatge.
c) Unitats de targetes de control d'accessos, amb tecnologia de banda magnètica o superior. d) Ordinador central per a empresa gestora. e) Ordinador central per a consorci i equips complementaris necessaris per al desenvolupament del sistema integrat de control i informatització.
f) Adequacions en instal•lació equipaments elèctrics, autosuficiència energètica mitjançant plaques solars, bateries auxiliars i similars.
g) Unitats de control mòbils, que hauran de disposar, com a mínim, d'una bàscula de pesatge de fins a 40 kg i un equip informàtic per als ecoparcs xicotets. En ecoparcs mòbils podran estar integrades en la carrosseria del mateix i disposaran de bàscula de comprovació.
h) Equip portàtil per a imprimir i programar targetes, programat i amb equipament.
i) Unitats de bàscules de pesatge superiors a 100 kg. degudament informatitzades.

2. Adquisició d'ecoparcs automàtics, mòbils o autònoms amb plaques solars superior a 20 m³ de capacitat total, gran, amb capacitat de segregació d'almenys 40 tipologies de residus.

3. Adquisició d'ecoparcs automàtics, mòbils o autònoms amb plaques solars, inferior a 20 m³ de capacitat total, xicotet, amb capacitat de segregació d'almenys 30 tipologies de residus.

4. Adquisició d'ecoparcs automàtics, mòbils i per a zones rurals, ordenador i bàscula o sistemes d'identificació i pesatge equivalents.

5. Adquisició d'equips informatitzats per a contenidors i equips de recollida de residus orgànics, fracció reste, tèxtils, envasos lleugers, vidre i cartó, compatibles amb la gestió integral d'ecoparcs

Presentació de sol•licituds

El termini per a la presentació de la sol•licitud serà de 4 mesos, comptats des de l'endemà al de la publicació de la present convocatòria en el DOGV.

Únicament podran presentar-se sol•licituds de subvenció de forma telemàtica i es formalitzaran segons els models que figuren en els models oficials recollits en la seu electrònica de la Generalitat http://www.gva.es/es/proc18953