Notícies:Red ADL Valencia

Ajudes per a la formació en relació amb el transport per carretera per a l'any 2023

07 Mar 2023
Ajuda per a la formació en relació amb el transport per carretera.

Beneficiaris: Associacions professionals de transportistes o d'empreses d'activitats auxiliars i complementàries del transport per carretera definides en l'article 1 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels Transports Terrestres, amb implantació, almenys, en tres Comunitats Autònomes i, en els mateixos termes, associacions professionals de treballadors. Altres entitats sense ànim de lucre, públiques o privades, amb vinculació acreditada al sector del transport terrestre.

Objecte. Ajuda per a la formació en relació amb el transport per carretera.

Bases reguladores. L'Ordre FOM/3591/2008, de 27 de novembre (BOE d'11 de desembre), modificada per l'Ordre FOM/2423/2013, de 18 de desembre (BOE de 26 de desembre) i l'Ordre FOM/64/2017, de 30 de gener (BOE de 2 de febrer) va aprovar les bases reguladores d'aquestes ajudes.

Quantia. Quantia màxima: 3.858.000 euros 

La sol·licitud ha de realitzar-se a través de la seu electrònica del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (https://sede.mitma.gob.es/sede_electronica/lang_castellano/)

Termini de presentació de sol·licituds. Des del 8 de març i fins al 7 d'abril de 2023.

Els interessats podran remetre qualsevol consulta o aclariment a la bústia: notifcur@mitma.es

+Info