Notícies:Red ADL Valencia

Ajudes per a l'elaboració de projectes pilot de plans d'acció local de l'Agenda Urbana Espanyola

13 sep 2021
Elaboració de projectes pilot de Plans d'Acció local de l'Agenda Urbana Espanyola que garantisquen, en un termini raonablement curt, la seua alineació amb els objectius, la metodologia de treball i l'enfocament transversal, estratègic i integrat proposats per aquella.

Les finalitats d'aquests projectes consisteixen en:

a) Dotar al procés d'implementació de l'Agenda Urbana Espanyola de Plans d'Acció a escala local que permeten aterrar de manera efectiva i en aquests territoris els objectius de sostenibilitat social, econòmica i mediambiental en les seues polítiques específiques de desenvolupament urbà.

b) Poder servir de model i guia, com a experiències pilot, perquè altres Entitats Locals interessades puguen elaborar els seus propis Plans d'Acció amb certeses i eficàcia, en terminis raonablement curts.

c) Disposar d'un planter de projectes i actuacions concretes que puguen ser abordades materialment i que visibilitzen el potencial de l'Agenda Urbana Espanyola per a treballar en les àrees urbanes de qualsevol municipi, independentment de la grandària, de manera transversal i integrada, amb visió estratègica i a través d'un model de governança que garantisca la més àmplia participació, amb independència de l'horitzó temporal previst, de les fonts de finançament disponibles i de la confluència d'actors diferents.

Beneficiaris d'aquestes ajudes:

a) Les Entitats Locals, entenent per tals els Municipis, amb independència de la seua grandària i població, i les Diputacions Provincials, els Capítols i *Consells Insulars.

b) Les agrupacions d'Entitats Locals que, amb un número mínim de dos, estiguen constituïdes conforme a l'article 11.3 de la Llei General de Subvencions i en l'article 67 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, i acorden elaborar un mateix Pla d'Acció que tinga com a objecte la defensa d'interessos territorials, culturals, socials, mediambientals o econòmics comuns que permeten identificar-les com a àrees funcionals amb característiques homogènies, formen part o no d'una mateixa província o Comunitat Autònoma.

Quantia de les ajudes.

1. La quantia de les ajudes consistirà en una quantitat fixa per beneficiari identificat de conformitat amb les bases d'aquesta convocatòria, tenint en compte els diferents llindars de població segons les xifres oficials del Padró referides a 1 de gener de 2020 i publicades per l'INE. Tot això atesos els següents trams:

  1. Menys de 5.000 habitants: 50.000 euros.
  2. Entre 5.001 i 20.000 habitants: 100.000 euros.
  3. Entre 20.001 i 50.000 habitants: 150.000 euros.
  4. Entre 50.001 i 100.000 habitants: 200.000 euros.
  5. Entre 100.001 i 300.000 habitants: 250.000 euros.
  6. Més de 300.001 habitants: 300.000 euros.
  7. Les Diputacions Provincials, Capítols i *Consells Insulars, i les agrupacions d'Entitats Locals s'assimilaran al tram que corresponga en funció de la població que resulte beneficiada pel Pla d'Acció proposat.

2. S'atorgaran ajudes fins a un màxim de 20 projectes pilot per a cadascun dels trams 1 a 5 referits en l'apartat anterior, i fins a un màxim de 10 projectes en el cas dels municipis amb més de 300.001 habitants i altres 10 per a projectes de Diputacions Provincials, Capítols i *Consells insulars i agrupacions d'Entitats Locals.

Despeses subvencionables.

1. Aquells que resulten estrictament necessaris per a la consecució de l'objecte d'aquesta convocatòria, amb les garanties de qualitat que requereix la mateixa i de conformitat amb els requisits de la metodologia que requereix la pròpia Agenda Urbana, així com aquells altres que responguen de manera indubtable a la naturalesa de l'activitat i es realitzen amb anterioritat a la finalització del termini previst per a l'aprovació definitiva del Pla d'Acció local de l'Agenda Urbana Espanyola, o que s'hagen realitzat a partir de l'1 de març de 2020.

2. En cap cas el cost d'adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior al valor de mercat.

3. Serà despesa directament subvencionable el realitzat per part del peticionari amb les següents finalitats:

a) El disseny, elaboració i/o redacció, edició i maquetació del Pla d'Acció o de qualsevol de les seues parts: diagnòstic, identificació de plans i/o projectes existents, alineació del diagnòstic amb els projectes, plans o actuacions que es recullen com a accions del Pla, sistema d'indicadors de seguiment i avaluació, etc.

b) El procés de participació necessari per a l'elaboració i desenvolupament del Pla d'Acció.

c) L'elaboració de metodologies aplicades als procediments de monitoratge, seguiment i avaluació del Pla d'Acció que, recullen, com a mínim, els proposats per la *AUE.

d) L'establiment, creació o desenvolupament d'Observatoris d'indicadors urbans.

e) El pla de comunicació del Pla d'Acció, mitjançant pàgines web, xarxes socials, etc.

f) Els derivats d'activitats de difusió del projecte i de socialització de resultats.

g) Els derivats de la formació i capacitació tant al personal de l'entitat local, com a la *ciudanía mitjançant la convocatòria de cursos, jornades o tallers de difusió del contingut del Pla d'Acció local i del seu procés d'elaboració.

h) Les despeses ocasionades a conseqüència de viatges, allotjament i dietes, motivats per reunions de treball o de formació i capacitació per a l'elaboració del Pla d'Acció local. L'import màxim subvencionable per a aquesta mena de despeses no podrà superar un 8% del total del cost del projecte.

i) De conformitat amb la normativa de personal de cada entitat local, les retribucions de caràcter extraordinari que es consideren oportunes quan els treballs relacionats en les lletres anteriors es realitzen pel personal propi de l'Entitat Local com a funcions addicionals, justificades com a cofinançament.

j) L'assessorament i/o l'assistència tècnica externa que demande la realització de qualssevol de les finalitats establides en les lletres a) a g), ambdues inclusivament.

Presentació de sol·licituds des del 14 de setembre fins al 13 d'octubre de 2021.

+Info