Notícies:Red ADL Valencia

Ajudes dirigides a projectes empresarials generadors d'ocupació, que promoguen el desenvolupament alternatiu de les zones de transició justa. 2023

07 Mar 2023
Promoure la localització de projectes d'inversió empresarial en les zones afectades pel tancament d'explotacions de carbó, de centrals tèrmiques de carbó i centrals nuclears, així com el seu entorn, amb la fi última de generar activitats econòmiques alternatives en aquestes zones

Beneficiaris. Podran accedir a la condició de beneficiari les persones físiques o jurídiques privades amb personalitat jurídica, així com les agrupacions integrades per elles, les comunitats de béns i els treballadors autònoms que vagen a escometre els projectes d'inversió empresarial generadors d'ocupació que fonamenten la concessió de l'ajuda.

Objecte i finalitat. Les ajudes tindran com a finalitat promoure la localització de projectes d'inversió empresarial en les zones afectades pel tancament d'explotacions de carbó, de centrals tèrmiques de carbó i centrals nuclears, així com el seu entorn, amb la fi última de generar activitats econòmiques alternatives en aquestes zones, amb la consegüent generació de nous llocs de treball i el manteniment dels ja existents per a incentivar el desenvolupament d'aquestes zones, considerant la seua condició de regions desfavorides.

Bases reguladores. Ordre TED/1240/2022, de 14 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes dirigides a projectes empresarials generadors d'ocupació, que promoguen el desenvolupament alternatiu de les zones de transició justa, per al període 2022-2027.

Import. Aquestes ajudes tindran una quantia màxima estimada de 40.000.000,00 euros. Per uns imports màxims de 6.000.000,00 euros per a l'exercici 2023, de 9.000.000,00 euros per a l'exercici 2024, de 12.500.000,00 euros per a l'exercici 2025 i de 12.500.000,00 euros per a l'exercici 2026.

Les sol·licituds hauran de ser dirigides a la Presidència de l'Institut per a la Transició Justa, O.A. i seran presentades en la seu electrònica de l'Institut (https://sede.transicionjusta.gob.es).

Termini de presentació de sol·licituds. Serà des del 8 de març i fins al 7 de maig de 2023.

+Info