Notícies:Projecte Xarxa AODL

Ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible a la Comunitat Valenciana 2018.

04 abr 2018
El termini de presentació de sol·licituds d'estes ajudes serà fins al 04/05/2018

 

L’objecte d’aquesta resolució és convocar, per a l’exercici 2018, determinades ajudes, en concurrència competitiva, destinades a la promoció de l’economia sostenible a la Comunitat Valenciana, a través del finançament d’actuacions de foment i difusió de la cultura i pràctiques de les empreses socials i de l’economia del bé comú realitzades durant l’exercici 2018.
 

Sol·licitants:

Podran acollir-se a estes ajudes les entitats següents:

a) Associacions, fundacions i altres entitats i organitzacions sense ànim de lucre que tinguen entre els seus fins la promoció i foment dels principis vinculats a l'empresa social i/o de l'EBC.

b) Xicotetes i mitjanes empreses (pimes) amb personalitat jurídica pròpia que realitzen actuacions vinculades amb la implantació de la cultura i pràctica de l'empresa social i de l'EBC.

c) Centres, instituts i ens universitaris especialitzats que duguen a terme activitats d'investigació i/o formació especialitzada en matèries vinculades a l'economia sostenible, l'empresa social o l'EBC, ja tinguen personalitat jurídica pròpia, ja depenguen o es troben adscrits a una universitat.

Requeriments

1.- Amb caràcter general, les entitats sol·licitants d'estes ajudes han de reunir els requisits següents:

a) Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre públic corresponent a la data de publicació de la corresponent convocatòria. S'entendrà com a data d'inscripció la de l'assentament de presentació en el registre públic corresponent, sempre que la inscripció es produïsca dins del termini de validesa d'este asentament.

b) Tindre domicili social o establiment permanent en el territori de la Comunitat Valenciana.

c) No estar incurses en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

d) No haver sigut sancionades, mitjançant una resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions.

2.- Els centres, instituts i ens universitaris a què es referix la lletra c) de l'apartat "Interessats/Sol·licitants" d'este tràmit, han de complir els requisits per a ser considerats organismes d'investigació, tal com establix l'apartat 2.1 del Marco sobre ajudes estatals d'investigació i desenrotllament i innovació (2014/C 198/01), i d'acord amb la definició d'organisme d'investigació arreplegada en la lletra ee de l'epígraf 15 de l'apartat 1.3 de l'esmentat marc.


Quantia de l'ajuda

1.1. La quantia d'estes subvencions es determinarà proporcionalment en funció de la puntuació obtinguda per cada sol·licitud d'acord amb els criteris de valoració establits en el capítol II del títol II de l'Orde 2/2017, d'1 de febrer (per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes destinades a la promoció de l'economia sostenible) i el desglossament de puntuació establit en els annexos I, II i III de la Resolució de convocatòria 2018, i tenint en compte el que disposa l'article 9 de de l'esmentada Orde 2/2017 per a la determinació de la quantia individualitzada de la subvenció.

1.2. Les convocatòries anuals concretaran la quantia màxima d'ajuda a percebre per tipologia, entitat beneficiària i actuació subvencionable aplicables a cada convocatòria específica, sense que en cap cas puguen excedir els límits establits en el capítol I del títol II de l'esmentada Orde 2/2017 per a cada actuació.

En concret, la Resolució de convocatòria 2018 determina:
- Que les ajudes poden arribar fins al 100% dels gastos subvencionables, sense perjuí dels límits vigents per a les ajudes de minimis.
- I que les quanties màximes de les ajudes per tipologia, entitat beneficiària i actuació subvencionable són:

a) Les ajudes que es concedisquen a una mateixa entitat per a totes les activitats de formació, foment i difusió de la cultura i pràctiques de l'empresa social i de l'EBC de l'article 4.1 de l'Orde 2/2017, no podran superar la xifra de 20.000 euros, sense que l'ajuda corresponent a cada una de les actuacions subvencionables puga excedir 10.000 euros. L'import global màxim destinat en 2018 a este tipus d'ajudes és de 120.000 euros.

b) La quantia màxima que podrà percebre una pime en concepte de les ajudes per les actuacions de l'article 4.2 de l'Orde 2/2017 no podrà superar la quantia de 3.000 euros. L'import global màxim destinat en 2018 a este tipus d'ajudes és de 60.000 euros.

c) Les ajudes que es concedisquen a una mateixa entitat per a totes les activitats d'investigació i/o formació especialitzada que es referix l'article 4.3 de l'Orde 2/2017, no podran superar la xifra de 20.000 euros, sense que l'ajuda corresponent a cada una de les actuacions subvencionables puga excedir 10.000 euros. L'import global màxim destinat en 2018 a este tipus d'ajudes és de 62.000 euros.

- Si una vegada valorades i adjudicades les subvencions per a les actuacions objecte de la convocatòria 2018, no s'esgotara la quantia disponible en un d'estos tipus d'ajudes, el sobrant passarà a incrementar la quantia assignada dels altres tipus.


Gastos subvencionables: 

Per mitjà d'estes subvencions es contribuirà al finançament total o parcial dels gastos ocasionats en el desenrotllament de les actuacions subvencionables que realitzen les entitats i empreses sol·licitants, en els termes previstos, tant amb caràcter general, com per a cada tipus o modalitat d'estes ajudes, en el capítol I del títol II de l'Orde 2/2017, de bases reguladores i en el resolc cinqué de la Resolució de convocatòria 2018.

 

Impresos associats

[SOLECSOS] ANNEX I. AJUDES ECONOMIA SOSTENIBLE

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

[FIESAL] FITXA ENTITATS SENSE ÁNIM DE LUCRE

[MEMESAL] MEMÒRIA D'ACTUACIONS D'ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

[FIPYME] FITXA PIMES

[MEMPYME] MEMÒRIA D'ACTUACIONS DE PIMES

[MEMUNIV] MEMÒRIA D'ACTUACIONS DE CENTRES, INSTITUTS I ENS UNIVERSITARIS

[MINIMIS] DECLARACIÓ D'AJUDES MINIMIS

[RELGAST] RELACIÓ DE DESPESES DEL COMPTE JUSTIFICATIU

[DECLAFIN] DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS

[DECREFJ] DECLARACIÓ RESPONSABLE. A PRESENTAR AMB LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ (Art. 34.5 de la Llei 38/2003)

Llistat de normativa

Vegeu Llei 38/2003, de 17 de novembre

Vegeu el Reglament (UE) Nº1407/2013

Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer

Vegeu l'Ordre 2/2017, d'1 de febrer

Vegeu Resolució de 22/03/2018

Vegeu Extracte de la Resolució de 22/03/2018

 

Tramitar l'ajuda: Fes clic aci. 

Per a més informació sobre els tramits i requisits: clic en GVA.es