Notícies:Red ADL Valencia

Ajudes destinades a les persones treballadores desocupades que participen en les accions formatives finançades per LABORA

16 oct 2020
Convocatoria de becas y ayudas para trabajadores desempleados que participen en acciones formativas de LABORA

Objecte establir en l'àmbit de la C.V. els aspectes corresponents a la sol·licitud, tramitació i pagament de les ajudes destinades a les persones treballadores desocupades que participen en les accions formatives finançades per LABORA – Servei Valencià d'Ocupació i Formació

Bases reguladores d'aquestes ajudes, recollides en l'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, reguladora del Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral, en relació amb l'oferta formativa de les administracions competents i el seu finançament, i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament

Finançament i import de la convocatòria un import global màxim de 3.830.000 euros

Persones beneficiàries: l'alumnat desocupat que participe en les següents accions formatives:

  1. Accions formatives desenvolupades a l'empara de la convocatòria de concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades i la formació amb compromís de contractació amb càrrec a l'exercici pressupostari 2019, la data prevista del qual de finalització d'acord amb la documentació d'inici de curs presentada per l'entitat, haguera sigut posterior al 31 d'octubre d'aquest exercici o el dret del qual a l'ajuda poguera haver-se generat amb posterioritat a aquesta data com a conseqüència de la realització del mòdul de PPNL/FCT o PNL.
  2. Accions formatives desenvolupades a l'empara de la convocatòria de concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades i la formació amb compromís de contractació amb càrrec a l'exercici pressupostari 2020.
  3. Accions formatives en matèria de formació professional per a l'ocupació que s'impartisquen en els Centres Propis de Formació de LABORA i els Centres Integrats Públics de Formació Professional de la Generalitat, la data prevista de la qual de finalització haguera sigut posterior al 31 d'octubre de 2019 o el dret del qual a l'ajuda poguera haver-se generat amb posterioritat a aquesta data com a conseqüència de la realització del mòdul de PPNL/FCT o PNL.

Tipologia i quantia de les ajudes

  1. Beca per discapacitat. Podran percebre la beca les persones desocupades que tinguen una discapacitat d'almenys el 33%. Aquesta beca tindrà una quantia de 6,40 euros per dia realment assistit.
  2. Ajudes de transport, manutenció i allotjament. Les quanties i condicions de les ajudes seran les següents: a) Ajuda en concepte de transport: 0,19 euros per quilòmetre, amb el límit de 20 € per dia realment assistit. Aquesta ajuda requerirà que el centre d'impartició de l'acció formativa o del mòdul de PPNL es trobe a més de sis quilòmetres del domicili de la persona participant. b) Ajuda en concepte de manutenció: si l'assistència al curs, en horari de matí i vesprada, requereix un desplaçament d'almenys 50 quilòmetres, l'ajuda ascendirà a 9,70 € per dia realment assistit. c) Ajuda en concepte d'allotjament i manutenció: si l'assistència al curs, en horari de matí i vesprada, requereix un desplaçament d'almenys 100 quilòmetres, l'ajuda ascendirà a 66,90 euros per dia lectiu.
  3. Ajudes en concepte de la participació de dones víctimes de violència de gènere en les accions formatives. Durant el temps de participació en una acció formativa la dona tindrà dret a percebre una beca per assistència de 10 euros

Lloc i termini de presentació de sol·licituds

1. Les persones físiques podran triar en tot moment si es comuniquen a través de mitjans electrònics o no.

2. D'acord amb el que es disposa en l'apartat anterior:

a) Les sol·licituds es presentaran en model normalitzat en les direccions territorials competents en la matèria de formació professional per a l'ocupació, sense perjudici de poder presentar-la en els altres llocs previstos en la normativa vigent en matèria de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

b) Per a realitzar la presentació telemàtica de les sol·licituds, s'accedirà a la Seu Electrònica de la Generalitat (https://seu.gva. és), o de la pàgina web www.labora.gva.es a través de l'enllaç «sol·licitud telemàtica».

3. L'alumnat desocupat d'accions formatives desenvolupades a l'empara de la convocatòria corresponent a l'exercici 2019, la data prevista del qual de finalització d'acord amb la documentació d'inici de curs presentada per l'entitat, siga posterior al 31 d'octubre d'aquest exercici o el dret del qual a l'ajuda poguera generar-se amb posterioritat a aquesta data com a conseqüència de la realització del mòdul de PPNL/FCT o PNL, les sol·licituds es presentaran en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la publicació d'aquesta resolució en el DOGV o des del dia que es produïsca la incorporació de l'alumnat al curs o al citat mòdul de PPNL/FCT, si fora posterior. En el cas de l'alumnat desocupat participant en accions formatives desenvolupades a l'empara de la convocatòria corresponent a l'exercici 2020, el termini de presentació de les sol·licituds s'iniciarà el primer dia de l'acció formativa i conclourà el dia de la seua finalització, o serà d'un mes des de la publicació de la present resolució en el DOGV, si fora posterior. Així mateix, si el dret a l'ajuda poguera generar-se amb posterioritat, com a conseqüència de la realització del mòdul de PPNL/FCT, només en relació amb aquest període, el termini d'un mes es comptarà des de la data d'incorporació de l'alumnat a aquesta

+Info