Notícies:Red ADL Valencia

Ajudes per a la creació d'aules de formació oberta, flexible i a distància mitjançant tecnologies de la informació i la comunicació a través d'Aula Mentor

11 jun 2021
Finançar les activitats de formació contínua -dirigides a població adulta i en modalitat a distància- que desenvolupen les Aules Mentor de nova creació i a sufragar part de les despeses necessàries per a la seua posada en marxa i per a la realització d'aquestes activitats per part de les entitats locals.

Objecte de la subvenció Donar suport a la implantació del programa de formació oberta i a distància Aula Mentor mitjançant la creació de noves aules dependents d'entitats locals.

Beneficiaris Entitats locals a les quals es refereix l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, així com les entitats locals d'àmbit territorial inferior al municipal instituïdes o reconegudes per les comunitats autònomes i les entitats públiques dependents de les entitats locals territorials.

Bases reguladores Ordre ECI/1305/2005, de 20 d'abril (BOE de 12 de maig), per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions que concedeix el Ministeri d'Educació i Formació Professional en règim de concurrència competitiva.

Quantia Dotació de 2.020.000,00 € que es distribuiran en 505 mòduls de 4.000,00 euros cadascun.

Termini de presentació de sol·licituds. Del 14/06 al 16/07/2021.

+Info