Notícies:Red ADL Valencia

Ajudes per als consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat Valenciana i entitats associatives gestores de l'autorització de l'ús de la marca CV

07 Mar 2023
Fomentar la producció i comercialització de productes agroalimentaris de qualitat diferenciada

Beneficiaris

1. Els consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat Valenciana i entitats associatives gestores de l'autorització de l'ús de la marca CV que participen productors implicats en algun programa de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat.

2. Els beneficiaris finals hauran d'ostentar la condició de pime actives en el sector agrícola.  

Objecte L'objecte de les ajudes previstes en aquesta convocatòria és el de fomentar la producció i comercialització de productes agroalimentaris de qualitat diferenciada, a través del suport a:

a) Les activitats inicials per a la constitució de nous consells reguladors o òrgans de gestió de les denominacions d'origen protegides i indicacions geogràfiques protegides.

b) Els costos derivats de les activitats de control i certificació suportats pels consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat Valenciana i entitats associatives gestores de l'autorització de l'ús de la marca CV, en els termes i amb els límits establits en el present annex.

c) Els costos derivats de les activitats de promoció i informació suportats pels consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat Valenciana i entitats associatives gestores de l'autorització de l'ús de la marca CV, en els termes i amb els límits establits en el present annex.

Bases reguladores Ordre 5/2015, de 30 d'octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per als consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat Valenciana i entitats associatives gestores de l'autorització de l'ús de la marca CV (DOGV núm. 7649; 03.11.2015).

Quantia Import 1.450.000 €.  

Sol·licitud les sol·licituds han de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL sede.gva.es/es/proc15770

Termini de presentació de les sol·licituds Des del 8 de març i fins al 7 d'abril de 2023.

+Info