Notícies:Red ADL Valencia

Ajudes 2023 destinades al foment d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica en règim de comunitats d'energies renovables

02 Jun 2023
Impuls d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica en règim de comunitats d'energies renovables

Entitats beneficiàries Qualsevol comunitat d'energies renovables o comunitat energètica, els ajuntaments, associacions veïnals, cooperatives elèctriques, cooperatives agràries, comunitats de regants, comunitats de béns, així com les comunitats de propietaris.

Objecte Ajudes per a l'impuls d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica en règim de comunitats d'energies renovables, amb càrrec al pressupost de l'IVACE de l'exercici 2023. Les actuacions susceptibles de suport són les instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica a partir d'energies renovables o energies residuals, en règim de comunitats d'energies renovables, en qualsevol de les modalitats previstes en l'article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric. Aquestes instal·lacions podran incorporar equips de millora de gestió i optimització de les pròpies instal·lacions de generació.

Només es consideraran susceptibles de suport els projectes i/o instal·lacions noves i que estiguen constituïdes per equips nous i sense ús previ i el projecte objecte de subvenció haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

Bases reguladores Ordre 19/2016, de 19 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) en matèria d'energies renovables i biocarburants (DOGV 7903, 25.10.2016).

Quantia El pressupost total de la convocatòria serà de 5.000.000 euros.

Les ajudes tenen la consideració de subvenció i una intensitat de fins al 45% del cost subvencionable del projecte. No obstant això, la intensitat d'ajuda podrà incrementar-se en fins a 10 punts percentuals per a les ajudes a les mitjanes empreses i en fins a 20 punts percentuals per a les ajudes a les petites empreses, ajuntaments, entitats públiques i entitats i institucions sense ànim de lucre respecte de les seues activitats no econòmiques.

La quantia màxima subvencionable per projecte no podrà excedir de 200.000 euros.

Sol·licituds: per via telemàtica d'acord amb el model normalitzat disponible en la pàgina web http://www.ivace.es

Termini de presentació de les sol·licituds El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el 8 de juny de 2023, i finalitzarà el 25 de juliol de 2023 a les 23.59.59 hores.

+Info