Notícies:Red ADL Valencia

Ajudes 2022 per a la integració sociolaboral de treballadors i treballadores en situació o en risc d'exclusió social en empreses d'inserció

14 ene 2022
Presentació de sol·licituds en dos terminis: del 1/03/2022 al 15/03/2022 i del 01/09/2022 al 15/09/2022

 

El DOGV num 9256/14.01.2022 ha publicat la RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen subvencions destinades a la integració sociolaboral de treballadors i treballadores en situació o en risc d'exclusió social en empreses d'inserció per a 2022.

Beneficiaris

Empreses d'inserció que desenvolupen la seua activitat en la Comunitat Valenciana i que, havent sigut qualificades amb caràcter definitiu per LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, contracten persones treballadores en situació o risc d'exclusió social i que complisquen amb els requisits establits en les bases reguladores.

Finançament

Per a l'exercici 2022, les ajudes convocades es finançaran amb càrrec al subprograma 322.51 «Foment d'Ocupació», del LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per un import global màxim d'1.250.000 euros finançats amb fons del SEPE, amb càrrec al Capítol 4, línia S2240, segons el detall d'imports que a continuació s'especifica:

a) Les ajudes per als programes regulats en el capítol II del títol II de les bases reguladores, destinades a les empreses d'inserció qualificades i inscrites en el registre administratiu de la Comunitat Valenciana, excepte els de la secció 5a, es finançaran per un import global d'1.200.000 euros.

b) Les ajudes per al programa regulat en la secció 5a del capítol II del títol II de les bases reguladores, destinades a la creació de nous llocs de treball vinculat a inversió fixa en les empreses d'inserció qualificades i inscrites en el registre administratiu de la Comunitat Valenciana, es finançaran per un import global de 50.000 euros.

Quantia de les ajudes

1. Subvencions destinades a la creació o manteniment de llocs de treball de persones en situació o risc d'exclusió social: ajuda consistent en una quantia equivalent al 90% del Salari Mínim Interprofessional vigent en l'exercici 2022, inclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries, per la creació o manteniment del lloc d'una persona treballadora a jornada completa pel període màxim de gener a desembre de 2022 i sempre que aquesta contractació estiga vinculada al desenvolupament d'un itinerari personalitzat d'inserció.
2. Subvenció per a finançar les despeses salarials i de Seguretat Social derivats de la contractació de personal tècnic de suport sociolaboral en empreses d'inserció: fins a 3.500 euros anuals (1.750 euros semestrals) per cada persona treballadora en situació o risc d'exclusió social, contractada durant el període entre 1 de gener i 31 de desembre de 2022, sempre que es complisca amb els requisits de l'article 23 i amb les ràtios mínimes establides en l'apartat 3 de l'article 24 de l'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores. En cap cas l'ajuda podrà superar el 100% del cost salarial real del personal tècnic de suport sociolaboral en l'empresa d'inserció.
3. Subvenció per a finançar les despeses salarials i de Seguretat Social derivats de la contractació de personal de suport a l'activitat productiva: fins a 2.500 euros anuals (1.250 euros semestrals) per cada persona treballadora en situació o risc d'exclusió social contractada a jornada completa durant el període entre 1 de gener i 31 de desembre de 2022, sempre que es complisca amb els requisits de l'article 27 i amb les ràtios mínimes establides en l'apartat 3 de l'article 28 de l'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores. En cap cas l'ajuda podrà superar el 100% del cost salarial real del personal de suport a l'activitat productiva en l'empresa d'inserció.
4. Subvenció per a finançar despeses corrents per a la posada en marxa de les empreses d'inserció, corresponents a despeses realitzades i pagades durant l'exercici 2022, que podran gaudir-se des de la data de qualificació definitiva, durant els tres primers anys de funcionament: fins al 50% del cost del servei prestat, sense que el total de l'ajuda supere la quantitat de 500 euros anuals per cada persona en situació o risc d'exclusió, contractada en l'empresa d'inserció en la data de sol·licitud de l'ajuda.
5. Subvenció a la creació de nous llocs de treball vinculats a inversions fixes: fins a 12.000 euros anuals per cada nou lloc de treball ocupat per persones en situació o risc d'exclusió social, amb el límit màxim del 90% del cost total de la inversió subvencionable, havent de justificar-se fins al 100% de la inversió.
6. Subvenció a la gerència d'empreses d'inserció: fins al 50% del S.M.I. corresponent a l'exercici 2022, inclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries, per la contractació a jornada completa durant tot el període subvencionable de la persona que exercisca la gerència.

L'ajuda serà proporcional per a contractes inferiors a un any o a una jornada parcial, segons jornada mínima establida en l'article 20 de l'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran de forma telemàtica, bé a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana a través del procediment habilitat a aquest efecte, o bé a través de la web del LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

Terminis de presentació de les sol·licituds

 1. Les sol·licituds d'ajudes arreplegades en les seccions 1a, 2a, 3a,4a i 6a del capítol II del títol II de l'ordre reguladora de les bases destinades a finançar els costos salarials de persones en situació o risc d'exclusió social, de personal tècnic de suport sociolaboral en empreses d'inserció, de personal de suport a l'activitat productiva i de gerents, així com a finançar despeses corrents per a la posada en marxa de les empreses d'inserció, hauran de presentar-se en els següents terminis:
  • Primer termini: del dia 1 al dia 15 de març de 2022, tots dos inclusivament, es presentaran les sol·licituds d'ajudes per a finançar parcialment els costos salarials del personal corresponent als mesos de gener a juny, inclosa la paga extra de juny, i les despeses corrents corresponents als mesos de gener a juny de 2022.
  • Segon termini: del dia 1 al dia 15 de setembre de 2022, tots dos inclusivament, es presentaran les sol·licituds d'ajudes per a finançar parcialment els costos salarials del personal, corresponent als mesos de juliol a desembre, inclosa la paga extra de desembre i les despeses corrents corresponents als mesos de juliol a desembre de 2022
 2. Les sol·licituds d'ajudes arreplegades en la secció 5a del capítol II del títol II de l'ordre reguladora de les bases, destinades a finançar la creació de nous llocs de treball vinculat a inversió fixa, es presentaran del dia 1 al dia 15 de març de 2022, tots dos inclusivament.
 3. Quan l'empresa d'inserció no haja obtingut la qualificació definitiva amb anterioritat als terminis referits en els apartats anteriors del present article, el termini per a la presentació de sol·licituds corresponents, serà d'un mes des d'aquesta qualificació, sent el termini màxim per a la petició d'aquestes ajudes el 31 d'octubre de 2022.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de tres mesos, a comptar des de l'endemà a l'entrada de la sol·licitud en el Registre Telemàtic de la Generalitat

Termini de presentació del compte justificatiu de la despesa

 1. Per a la justificació de les subvencions regulades en les seccions 1a, 2a, 3a, 4a i 6a del capítol II del títol II de l'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores, es presentarà:
  • Del 10 al 31 de juliol de 2022, la documentació justificativa establida en l'article 12 de la present resolució, corresponent a la despesa del primer semestre de l'any, inclosa la paga extra de juny, excepte el model 190
  • De l'1 al 20 de febrer de 2023, la documentació justificativa establida en l'article 12 de la present resolució, corresponent a la despesa del segon semestre de l'any, inclosa la paga extra de desembre, així com el model 190
 2. Per a la justificació de l'ajuda regulada en la secció 5a del capítol II del títol II de l'ordre reguladora de bases, relativa a creació de nous llocs de treball vinculats a inversions fixes, es presentarà amb anterioritat al 31 d'octubre de 2022