Notícies:Red ADL Valencia

Ajudes 2021 per al suport de l'activitat comercial en zones rurals

13 sep 2021
Presentació sol•licituds del 14/09/2021 al 06/10/2021

 

El BOE num 218/11.09.2021 ha publicat l'Ordre ICT/950/2021, de 10 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la línia d'ajudes per al suport de l'activitat comercial en zones rurals i es procedeix a la seua convocatòria l'any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Té per objecte aprovar les bases reguladores de les subvencions destinades a donar suport a la implementació, modernització i foment de l'activitat comercial en zones rurals, millorant la competitivitat, sostenibilitat i diversificació de l'economia rural.

El procediment de concessió de les ajudes serà el de concurrència competitiva, entre les sol•licituds presentades pels potencials beneficiaris conforme als principis de publicitat, transparència, igualtat i no discriminació. Els criteris per a avaluació de les sol•licituds seran els assenyalats en l'article 17 de l'ordre.

Beneficiaris

Les següents entitats locals:

 • Els municipis, amb poblacions de fins a 5.000 habitants conforme a les dades del Reial decret pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del padró municipal vigent en el moment de la sol•licitud o col•lectivitats d'aquests.
 • Les províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals, els capítols i consells insulars sempre que la mitjana simple de la població dels municipis en els quals es plantege l'actuació o projecte no supere els 5.000 habitants.
 • Les comarques o altres entitats que agrupen diversos municipis, en els quals la mitjana simple de la població dels municipis en els quals es plantege l'actuació o projecte no supere els 5.000 habitants, instituïdes per les comunitats autònomes de conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i els corresponents Estatuts d'Autonomia.

Requisits

 • La condició de beneficiari de l'ajuda implica que assumeix, enfront de l'entitat convocant i l'entitat col•laboradora, la totalitat de drets i obligacions inherents a tal condició, derivada de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i del seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
 • Les accions que realitzen els beneficiaris hauran de complir amb l'estipulat en aquestes bases reguladores.
 • No podran ser beneficiaris de les ajudes les entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies relacionades en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
 • No podran ser beneficiaris de les ajudes les entitats que tinguen deutes per reintegrament d'ajudes o préstecs amb l'Administració, o estiguen subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una Decisió prèvia de la Comissió Europea que haja declarat una ajuda il•legal i incompatible amb el mercat comú.

A l'efecte d'aquesta línia d'ajudes, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) actuarà com a entitat col•laboradora d'acord amb el que s'estableix en l'article 12 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, donant compliment a les obligacions i requisits que s'estableixen en els articles 13, 15 i 17.3.c) d'aquesta Llei. Les funcions a exercir per part de la **FEMP vindran especificades en el conveni a subscriure entre la Secretaria d'Estat de Comerç i la **FEMP sense que puguen aquestes consistir en el lliurament i distribució de fons.

Despeses subvencionables.

Els potencials beneficiaris hauran de presentar una sol•licitud d'ajuda única que podrà desglossar-se en anualitats i englobar una o diverses de les categories de despeses indicades a continuació:

 • Despeses dirigides a la transformació digital:
  • Inversió per a incorporar, mantenir o millorar les funcionalitats de la venda del sector comercial amb establiment físic i el no sedentari situats en zones rurals a través de canals digitals que fomenten la **omnicanalidad dels models de negoci i milloren l'experiència de compra en l'entorn digital dels clients.
  • Foment de l'activitat comercial mitjançant la realització de campanyes d'animació comercial en xarxes socials, aplicacions o en la pàgina web de l'entitat local que fomenten i impulsen el consum local.
  • Publicitat, comunicació i visibilitat en diferents mitjans o suports digitals mitjançant la utilització de noves tecnologies.
  • Altres inversions que responguen a les necessitats de transformació digital dels comerços en l'àmbit de la seua demarcació.
 • Despeses relacionades amb la transformació del punt de venda:
  • Creació o manteniment de l'activitat comercial essencial en el municipi que garantisca el proveïment d'aquest. Les inversions dirigides a la implantació d'un nou establiment comercial o millora en un ja existent, se situaran en locals o espais pertanyents a l'entitat local, i en ells s'haurà de desenvolupar, almenys, l'activitat comercial; podent aquesta complementar-se amb la d'altres serveis d'interès per a la comunitat. No se subvencionaran actuacions relacionades amb l'adaptació de l'activitat comercial al COVID-19.
  • Afavorir la transformació digital del comerç no sedentari i dels canals curts de comercialització impulsant accions que milloren la gestió de l'oferta i la demanda a través de diferents suports digitals, i la relació client-proveïdor; permetent que es puguen dissenyar rutes de repartiment més eficients.
  • Inversió en obres per a millorar les instal•lacions, la seua accessibilitat i adequació de les zones ocupades per mercats municipals, àrees comercials i mercats no sedentaris, i les seues àrees confrontants.
  • Incorporació de noves tecnologies en el procés de compra i pagament dels productes adquirits, evitant cues i aglomeracions en els establiments comercials; així com l'actualització de les modalitats de pagaments oferides als clients.
  • Inversió en noves modalitats de lliurament i devolució dels productes fora dels horaris d'obertura o de repartiment. Se subvencionaran les despeses relacionades amb l'obra i reforma dels espais de l'establiment per a la posada en marxa d'aquests serveis, si escau.
 • Despeses relatives a sostenibilitat i economia circular:
  • Inversions per a reduir el consum de productes d'un sol ús per part del comerç i dels consumidors en els seus establiments i la substitució d'aquests per altres alternatives més respectuoses amb el medi ambient. Implementació de solucions tecnològiques per a millorar l'eficiència en el consum energètic i d'altres subministraments en els establiments comercials, així com la instauració de processos ecoeficients i per a la correcta separació dels residus (bioresidus, paper, plàstic, vidre, etc) per al seu posterior reciclatge i valorització.
  • Qualssevol altres actuacions i solucions dirigides a incrementar la sostenibilitat, l'adaptació al canvi climàtic, i l'eficiència del model de negoci i impliquen un avanç cap a una economia resilient i baixa en carboni, la reducció en la generació de residus, inclòs el foment de la reutilització de productes, i l'economia circular.
 • Despeses relatives a la cadena de subministrament i traçabilitat: Inversió en projectes que, mitjançant la utilització de noves tecnologies, generen xarxes de subministrament i comunicació locals o de proximitat que involucren a la totalitat o part dels següents actors: comerç minorista, productors locals i proveïdors de serveis afins.
 • Despeses de sensibilització i formació:
  • Sensibilització i formació teòrica i pràctica d'habilitats i ús i gestió d'eines tecnològiques en el comerç, Màrqueting Digital, explotació i anàlisi de dades vinculades amb la venda online independentment del canal triat per a això
  • Formació, sensibilització i campanyes per al foment d'estratègies d'economia circular, prevenció de la generació de residus, reutilització de productes, correcta separació dels residus per al seu reciclatge i reutilització de productes en el model de negoci del sector comercial
 • Altres despeses subvencionables:
  • Implantació de xarxes Wifi que tinguen per objecte l'establit en l'apartat 1.1 de la present ordre de bases.
  • Actuacions vinculades a la millora i visibilització de l'oferta comercial i d'altres sectors afins que milloren l'experiència de compra mitjançant noves tecnologies.
  • Senyalística integrada de l'oferta comercial en zones rurals

El beneficiari podrà subcontractar fins al 100 per cent del projecte, d'acord amb el que s'estableix en l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

En els projectes que es presenten a aquesta convocatòria podran finançar-se despeses reportades i pagades entre l'1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2022. La realització del projecte presentat per al seu finançament haurà d'estar finalitzat en aquesta data

Pressupost i límits de les ajudes a concedir

La present convocatòria compta amb una dotació pressupostària de 4.823.000 euros. L'ajuda que es concedisca s'imputarà a l'aplicació pressupostària del programa 20.50.430A.76302 dels Pressupostos Generals de l'Estat per a cada exercici de la Secretaria d'Estat de Comerç del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, procedents del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència, o el seu equivalent en els Pressupostos Generals de l'Estat per a cada exercici.

Els projectes d'inversió que es presenten per a ser objecte de finançament hauran d'emmarcar-se en, almenys, una de les categories de despesa de la present ordre, dur-se a terme en el territori nacional i tenir un valor mínim de:

 • 250.000 euros per a les diputacions, consells i capítols insulars.
 • 100.000 euros per a les comarques i consells comarcals.
 • 50.000 euros per als municipis de menys de 5.000 habitants.

L'import del finançament a concedir segons aquestes bases reguladores serà d'un mínim del 60 per cent i un màxim del 100 per cent sobre el pressupost del projecte que haja sigut considerat finançable, podent ser cofinançat fins a un 40 per cent.

El pagament de la subvenció es realitzarà amb caràcter anticipat pel 100 per cent de l'ajuda concedida, tramitant-se d'ofici per l'òrgan instructor, després de la notificació de la concessió de la subvenció.

Presentació de sol•licituds.

El termini de presentació de sol•licituds serà com a màxim de dos mesos comptats des de l'endemà al de la publicació de l'extracte de l'ordre de convocatòria en el «Boletín Oficial del Estado». Per a la convocatòria de 2021, el termini de presentació de sol•licituds serà fins al dia 6 d'octubre de 2021.

Enllaç seu electrònica>>>>

S'estableix un termini de 3 mesos des de la finalització de les actuacions subvencionades, d'acord amb el cronograma presentat en la sol•licitud, per a presentar la justificació de les despeses realitzades i, en tot cas, abans del 31 de març de 2023.