Notícies:Red ADL Valencia

Ajudes 2021 per a l'enfortiment de l'activitat comercial en zones turístiques en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

13 sep 2021
Termini de presentació del 14/09/2021 al 04/10/2021

 

El BOE num 218/ 11.09.2021 ha publicat l'Ordre ministerial del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, de 10 de setembre de 2021, per la qual es convoca la línia d'ajudes per a l'enfortiment de l'activitat comercial en zones turístiques en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Té per objecte aprovar les bases reguladores de subvencions per a les entitats locals susceptibles de ser beneficiàries, segons l'article 3, destinades a la realització d'actuacions amb l'objectiu de reduir l'impacte econòmic negatiu generat per la crisi sanitària de la **COVID-19 en els establiments comercials localitzats en les seues zones turístiques i els negocis de les quals estan vinculats amb l'arribada de visitants

Beneficiaris

Les següents Entitats locals:

 • a) Els municipis que tinguen una població superior a 20.000 habitants, conforme a les dades del Reial decret en vigor pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal vigent en el moment de presentar la sol•licitud.
 • b) Les províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals, els capítols i consells insulars quan el projecte estiga destinat a poblacions de 5.000 i 20.000 habitants.
 • c) Exclusivament en aquelles Comunitats Autònomes uniprovincials (i que manquen de diputació, Consells i/o Capítols), els ajuntaments amb poblacions de més de 5.000 habitants podran presentar projectes directament.
 • d) Els municipis que si bé comptant amb una població inferior a 5.000 habitants, superen aquesta xifra tenint en compte la seua població flotant, entenent aquesta població com aquella que viatja d'un lloc a un altre, trobant-se en aqueix municipi en un moment determinat, independentment del temps que es porte vivint en aquest, no sent aquest la seua residència habitual.

Es considerarà que un municipi compleix amb la condició de l'apartat d) si acredita un increment del 100% en almenys un dels serveis municipals següents comparant els mateixos entre un trimestre de temporada baixa amb un de temporada alta dins d'un mateix any natural:

 • 1r Tonatge de recollida de fem, conforme dades aportades per l'empresa municipal o concessionària de referit servei
 • 2n facturació en consum elèctric municipal, conforme dades aportades per l'empresa subministradora d'aquest servei
 • 3r facturació en consum d'aigua en el municipi, conforme dades aportades per l'empresa subministradora d'aquest servei.

Les Entitats locals hauran de complir amb, almenys, un dels següents criteris per a ser considerats, a l'efecte d'aquesta convocatòria, com a «zona comercial turística» i, per tant, possibles beneficiaris:

 • Que tinguen almenys 25.000 pernoctacions a l'any;
 • que tinguen més d'un 30% d'habitatges de segona residència;
 • que el percentatge de treballadors afiliats a la Seguretat Social pertanyents a les CNAEs 45,46 i 47 siga superior al 7% d'afiliats totals.

Requisits:

 1. La condició de beneficiari de l'ajuda implica que assumeix, enfront de l'entitat convocant, la totalitat de drets i obligacions inherents a tal condició, derivada de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i del seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
 2. Les accions que realitzen els beneficiaris hauran de complir amb l'estipulat en aquestes bases reguladores.
 3. No podran ser beneficiaris de les ajudes les entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies relacionades en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
 4. No podran ser beneficiaris de les ajudes les entitats que tinguen deutes per reintegrament d'ajudes o préstecs amb l'Administració, o estiguen subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una Decisió prèvia de la Comissió Europea que haja declarat una ajuda il•legal i incompatible amb el mercat comú.

A l'efecte d'aquesta línia d'ajudes, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) actuarà com a entitat col•laboradora d'acord amb el que s'estableix en l'article 12 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, donant compliment a les obligacions i requisits que s'estableixen en els articles 13, 15 i 17.3.c) d'aquesta Llei. Les funcions a exercir per part de la **FEMP vindran especificades en el conveni a subscriure entre la Secretaria d'Estat de Comerç i la **FEMP sense que puguen aquestes consistir en el lliurament i distribució de fons.

Despeses subvencionables

 • Despeses relacionades amb inversions en la via pública. Seran subvencionables aquelles despeses dirigides a l'adequació funcional, millora i modernització de les vies públiques, amb la consegüent millora de la integració dels usos turístics i comercials, tals com:
  • Eixamplament de voreres.
  • Ornamentació, embelliment i enjardinament.
  • Senyalística comercial i turística.
  • Instal•lacions de millora de l'accessibilitat, eliminació de barreres urbanístiques i millora de la **transitabilidad per als vianants.
  • Dotació de places d'aparcament a l'entorn de les àrees comercials.
  • Creació d'àrees logístiques de repartiment i distribució, amb l'objectiu de pal•liar problemes derivats de la càrrega i descàrrega, així com la logística inversa.
  • Instal•lacions per a la gestió de la mobilitat.
  • Millora del mobiliari urbà: Seients, enllumenat públic, elements de protecció, papereres, contenidors de residus, entre altres.
 • Despeses relacionades amb actuacions que tinguen un impacte en la digitalització del sector comercial:
  • Creació de sistemes de comunicació electrònics per a la gestió i comunicació tipus intranet entre els associats o amb altres agents del seu interès, amb la finalitat d'intercanviar informació, coneixements, o la realització d'accions de promoció o esdeveniments conjunts.
  • Implantació de Xarxes Wifi amb la finalitat de millorar l'experiència de client i generar sinergies amb altres sectors que suposen benefici mutu.
  • Inversió en noves tecnologies dirigides tant a la millora de la gestió interna de l'establiment comercial, com a la millora de les vendes turístiques.
  • Estratègies digitals amb la finalitat d'impulsar les zones de turisme de compres mitjançant la generació de continguts multimèdia per a la promoció comercial, creació d'Apps, difusió de l'oferta comercial a través de les eines generades, entre altres.
  • Millora de l'atenció, relació i coneixement de client, nacional i estranger, i la seua fidelització, mitjançant l'ús de noves tecnologies i tècniques d'analítica avançada.
  • Redissenye de l'entorn web per a millorar l'experiència de compra del client.
  • Publicitat i presència en diferents canals o suports digitals utilitzats pel turista, que contribuïsquen a augmentar el trànsit i la fidelització dels clients.
  • Creació d'eines de diagnòstic per a les associacions i pimes comercials de la seua demarcació amb la finalitat d'ajudar-los en operacions relacionades amb solucionar problemes específics, obertura d'un nou local, relleu generacional, tràmits administratius, plans de viabilitat del negoci, entre altres.
 • Despeses relacionades amb la sostenibilitat i economia circular.
  • Inversions per a reduir el consum d'inputs per part del comerç i dels consumidors en els seus establiments, i la substitució d'aquests per altres alternatives més respectuoses amb el medi ambient.
  • Solucions tecnològiques per a millorar l'eficiència en el consum energètic i d'altres subministraments en els establiments comercials, instauració de processos amb base tecnològica, ecoeficients o per a la correcta separació dels residus (bioresidus, paper, plàstic, vidre, etc) per al seu posterior reciclatge i valorització.
  • Altres actuacions i solucions dirigides a incrementar la sostenibilitat, l'adaptació al canvi climàtic i l'eficiència i que impliquen un avanç cap a una economia resilient i baixa en carboni i la reducció en la generació de residus, inclosa el foment de la reutilització de productes, l'economia circular i el desaprofitament zero en els establiments comercials situats en zones turístiques.
  • Actuacions d'adaptació al canvi climàtic com a intervencions en espais públics orientats a atenuar l'efecte d'illa de calor urbana en zones comercials.
 • Despeses de formació en idiomes dirigits a empleats i autònoms del sector comercie. Dins d'aquest concepte tindran consideració de despeses subvencionables:
  • Lloguer de l'espai per a la realització de les jornades.
  • Lloguer de mobiliari i dels equips necessari per a la realització d'aquestes.
  • Subcontractació d'un tercer per a la realització d'aquestes, sempre que l'activitat subcontractada amb el tercer no supere el 80 per cent de l'import de l'activitat subvencionada.
  • Honoraris dels ponents.

No seran subvencionables aquells projectes que no respecten plenament les normes i prioritats de la Unió Europea en matèria climàtica i mediambiental i el principi de «no causar un perjudici significatiu» en el sentit de l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020, relatiu a l'establiment d'un marc per a facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088.

Pressupost i límits de les ajudes a concedir

La present convocatòria compta amb una dotació pressupostària de 32.173.333 euros. L'ajuda que es concedisca s'imputarà a l'aplicació pressupostària del programa 20.50.430A.762 dels Pressupostos Generals de l'Estat per a cada exercici, de la Secretaria d'Estat de Comerç del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, procedents del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència, o el seu equivalent en els Pressupostos Generals de l'Estat per a cada exercici.

L'import del finançament a concedir segons aquesta ordre serà d'un mínim del 60 per cent i un màxim del 100 per cent sobre el pressupost del projecte que haja sigut considerat finançable

La inversió mínima a realitzar dependrà del nombre d'habitants que els beneficiaris resultants de la revisió del Padró municipal, vigent en el moment de presentar la sol•licitud:

 • Municipis de més de 300.000 habitants: Inversió mínima d'1.000.000,00 d'euros.
 • Municipis de 100.000 i 300.000 habitants i diputacions provincials i forals, els capítols i consells insulars: Inversió mínima de 500.000,00 euros.
 • Municipis de menys de 100.000 habitants: Inversió mínima de 200.000,00 euros.

El beneficiari podrà subcontractar fins al 100 per cent del projecte, d'acord amb el que s'estableix en l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre

El pagament de la subvenció es realitzarà amb caràcter anticipat pel 100 per cent de l'ajuda concedida, tramitant-se d'ofici per l'òrgan instructor, després de la notificació de la concessió de la subvenció.

Presentació sol•licituds

El termini de presentació de sol•licituds serà com a màxim de dos mesos comptats des de l'endemà al de la publicació de l'extracte de l'ordre de convocatòria en el «Boletín Oficial del Estado»

En la convocatòria de 2021, les candidatures podran ser presentades des de l'endemà a la data de publicació d'aquest extracte de l'ordre de convocatòria en el «Boletín Oficial del Estado» fins al dia 4 d'octubre de 2021, inclusivament.

La sol•licitud es realitzarà de manera electrònica a través de la seu electrònica del ministeri, a través del següent link

S'estableix un termini de tres mesos des de la finalització de les actuacions subvencionades, d'acord amb el cronograma presentat en la sol•licitud, per a presentar la justificació de les despeses realitzades i, en tot cas, abans del 31 de març de 2023.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment serà de sis mesos comptats des de la data de publicació de la corresponent convocatòria