Notícies:Projecte Xarxa AODL

Ajudes 2018 a associacions del sector industrial en el marc del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (PEIV)

28 dic 2017
Les associacions empresarials industrials dels sectors del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta - moble i il·luminació, químic, automoció i plàstic podràn sol·licitar ajudes del 18/1/18 al 19/2/18 per a sufragar les seues activitats

L'objectiu d'estes ajudes és recolzar les actuacions realitzades pel teixit associatiu de caràcter industrial de la Comunitat Valenciana, que milloren la competitivitat i la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de les empreses industrials de la Comunitat Valenciana. Seran en concret subvencionables totes o alguna de les següents actuacions, dutes a terme entre l'1 de gener i el 31 d'octubre de 2018, que s'emmarquen en alguna de les tipologies següents:

1.1. Organització de programes de formació, trobades, seminaris i conferències destinats a fomentar la millora de la competitivitat i dels processos productius en el sector o en la indústria valenciana.

1.2. Actuacions de foment de l'ecoinnovación i l'economia circular en el sector o en la indústria valenciana.

1.3. Actuacions que ajuden a la transformació del sector al model d'indústria 4.0.

1.4. Actuacions que fomenten la competitivitat de les indústries del sector per mitjà de millores en l'eficiència energètica.

Tindran la consideració de despeses subvencionables les que satisfacen el que estableix l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que hagen sigut efectivament pagats entre l'1 de gener de 2018 i la finalització del període de justificació, i s'enquadren en alguna de les categories:

a) Col·laboracions externes, serveis tècnics, serveis professionals i serveis d'informació i difusió que siguen necessaris per a la realització del projecte. No s'admetran despeses de personal propi de les associacions. 

b) Despeses d'auditoria per a l'elaboració de l'Informe de revisió del compte justificatiu de la subvenció per entitat auditora externa inscrita en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes, fins a un import màxim de sis-cents euros, IVA exclòs, per sol·licitud.

L'ajuda consistirà en una subvenció del 100 % de les despeses que siguen considerats com subvencionables. El pressupost mínim subvencionable del projecte global d'actuacions serà de 9.000 euros, IVA exclòs

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 18 de gener fins al 19 de febrer de 2018, ambdós dies inclosos. Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23.59 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola).

+info: http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2017/12106&L=0