Notícies:Red ADL Valencia

2024. Subvencions per a la recuperació de danys en infraestructures municipals i xarxa viària provincial i insular

25 Mar 2024
Finançar els projectes directament relacionats amb els sinistres que executen els ajuntaments, els capítols insulars, les diputacions provincials o les comunitats autònomes uniprovincials, les comarques i les mancomunitats en els termes municipals i nuclis de població, relatius a les obres de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments o instal·lacions i servicis de titularitat municipal

Beneficiaris: Es convoquen les subvencions per a la recuperació de danys en infraestructures municipals i xarxa viària provincial i insular previstes en l'apartat tercer de l'Acord del Consell de Ministres de 5 de setembre de 2023, vinculades a la declaració de 'zona afectada greument per una emergència de protecció civil' efectuada respecte del territori afectat pels incendis forestals esdevinguts en les comunitats autònomes d'Andalusia, Canàries, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Comunitat Foral de Navarra, Comunitat Valenciana i Extremadura, que es relacionen en l'annex de la convocatòria.

Tindran la consideració d'entitats beneficiàries de les subvencions, les diputacions provincials, els capítols insulars i les comunitats autònomes uniprovincials el territori de les quals estiga comprés en l'àmbit d'aplicació d'esta convocatòria; tot això, sense perjuí de la condició d'interessat que corresponga a les entitats sol·licitants.

Objecte: Les subvencions es destinaran a finançar els projectes directament relacionats amb els sinistres detallats en l'annex de la resolució de convocatòria, que executen els ajuntaments, els capítols insulars, les diputacions provincials o les comunitats autònomes uniprovincials, les comarques i les mancomunitats en els termes municipals i nuclis de població, relatius a les obres de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments o instal·lacions i servicis de titularitat municipal inclosos en l'article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de la xarxa viària de les diputacions provincials, dels capítols insulars o , si és el cas, de les comunitats autònomes uniprovincials, dels danys produïts pels episodis que van motivar la declaració de la zona afectada greument per una emergència de protecció civil objecte de convocatòria.

Bases reguladores: Orde HAP/196/2015, de 21 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions que tinguen per finalitat l'execució d'obres de reparació o restitució de: infraestructures, equipaments i instal·lacions i servicis de titularitat municipal i de les mancomunitats, conseqüència de catàstrofes naturals, així com xarxes viàries de les diputacions provincials, capítols, consells insulars i comunitats autònomes uniprovincials (publicada en el «BOE» núm. 37, de 12 de febrer de 2015).

Quantia: L'import total màxim de les subvencions a què es referix esta convocatòria és de 4.501.710,19 euros.

Als projectes subvencionables se'ls podrà concedir una subvenció de fins al 50 per cent del seu cost.

Sol·licitud Obligatòriament s'hauran d'emplenar i presentar de manera electrònica, a través de l'aplicació informàtica 'AURA - Subvencions a *EELL davant catàstrofes naturals', accessible des de la seu electrònica del Ministeri de Política Territorial https://sede.administracionespublicas.gob.es/ (Procediments - Subvencions), seleccionant l'apartat dedicat a esta convocatòria.

Termini de presentació de sol·licituds: Les sol·licituds, una per obra, es formularan per les entitats executores dels projectes compresos en l'àmbit d'aplicació de la convocatòria, des de les 9.00 hores de l'endemà de la publicació d'este anunci en el Butlletí Oficial de l'Estat, fins a les 15.00 hores del dia 25 d'abril de 2024.

+Info