Notícies:Red ADL Valencia

2024. Subvencions per a donar suport a activitats no econòmiques desenvolupades per associacions empresarials que impulsen la reindustrialització de la Comunitat Valenciana. INENTI 2024

25 Mar 2024
Suport a activitats no econòmiques desenvolupades per associacions empresarials que impulsen la reindustrialització de la Comunitat Valenciana

Objecte i àmbit de la convocatòria L'objecte de la present resolució és convocar en l'exercici 2024, en règim de concurrència competitiva, els següents programes d'ajudes:

a) Programa I: Ajudes destinades a donar suport a activitats no econòmiques que impulsen la reindustrialització de la Comunitat Valenciana, desenvolupades per associacions empresarials sectorials industrials vinculades als següents sectors de la Comunitat Valenciana: indústria agroalimentària, sector de l'automoció, sector de biotecnologia, sector ceràmic, sectors del vidre, àrids i materials de construcció no metàl·lics, sector del cuir i calçat, sector de les energies, sector d'envasos i embalatges, sector espacial i aeronàutic, sector del joguet i dels productes infantils, sector de la fusta, moble i il·luminació, sector del marbre i de pedra natural, sector metall-mecànic, sector del plàstic, sectors de la producció audiovisual i videojocs, sector químic, sector tèxtil, i sector de la valorització de materials.

b) Programa II: Ajudes destinades a donar suport a activitats no econòmiques que impulsen la reindustrialització de la Comunitat Valenciana, desenvolupades per associacions empresarials multisectorial d'àmbit comarcal.

Finançament

1. Per a l'exercici 2024, les ajudes convocades es finançaran amb un import global màxim estimat de 2.682.000 euros.

2. S'establix la següent distribució per programa i per sectors de l'import global màxim d'esta convocatòria, sense perjuí que a la mateixa se li atorga expressament un caràcter estimatiu:

Programa I: Associacions sectorials vinculades a la indústria / Import màxim

 • Indústria agroalimentària (CNAEs 10 i 11) i biotecnologia 138.000 €
 • Automoció 138.000 €
 • Ceràmica 138.000 €
 • Àrids, vidre i altres materials de construcció no metàl·lics 138.000 €
 • Cuir i calçat 138.000 €
 • Energies 138.000 €
 • Envasos i embalatges 138.000 €
 • Espacial i de l'aeronàutica 138.000 €
 • Joguet i productes infantils 138.000 €
 • Fusta, mobles i aparells d'il·luminació 138.000 €
 • Marbre i pedra natural 138.000 €
 • Metall-mecànic 138.000 €
 • Plàstic 138.000 €
 • Producció audiovisual i de videojocs 138.000 €
 • Químic 138.000 €
 • Tèxtil 138.000 €
 • Valorització de materials 138.000 €
 • Subtotal programa I 2.346.000 €

Programa II: Associacions multisectorials d'àmbit comarcal 336.000 €

Entitats beneficiàries

1. Podran ser beneficiàries del programa d'ajudes I, les associacions empresarials sectorials i les agrupacions empresarials innovadores, i per a projectes en cooperació, els consorcis o agrupacions sense personalitat jurídica, sempre que operen totalment o parcialment en àmbits sectorials industrials de la Comunitat Valenciana, que tinguen seu o domicili social en la Comunitat Valenciana, i justifiquen de manera suficient la seua vinculació directa i la del projecte d'actuació amb algun o diversos dels sectors objecte d'esta convocatòria.

2. Podran ser beneficiàries del programa d'ajudes II, les associacions empresarials multisectorials d'àmbit comarcal, sempre que tinguen seu o domicili social en la Comunitat Valenciana, almenys el 50% de les seues associades siguen empreses industrials, i acrediten haver desenvolupat activitat com a associació empresarial en eixos àmbits, almenys, en els anys 2021, 2022 i 2023. No seran admissibles les sol·licituds presentades per fundacions, agrupacions o qualssevol altres entitats sense ànim de lucre que no estiguen degudament constituïdes com a associacions empresarials multisectorials d'àmbit comarcal, i inscrites en els registres corresponents.

3. Els centres tecnològics per si mateixos no podran obtindre la condició d'entitat beneficiària única d'estos programes, sense perjuí de poder participar com a entitat contractada o com a integrant d'una agrupació empresarial innovadora o d'un consorci sense personalitat jurídica.

Bases reguladores Orde 1/2024, de 30 de gener, de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a impulsar la reindustrialització de l'economia de la Comunitat Valenciana (DOGV 9781, 05.02.2024).

Actuacions subvencionables

1. Només podran subvencionar-se conformement a esta convocatòria, les següents actuacions que impulsen la reindustrialització de la Comunitat Valenciana, desenvolupades per les entitats sol·licitants, i que no suposen un avantatge econòmic directe i individualitzada per a empreses determinades:

Investigació, desenvolupament i innovació

a) Foment de l'accés de les empreses als resultats o a la participació en projectes d'investigació, desenvolupament o innovació.

b) Impuls a la I+D+i interna de les empreses, així com la innovació oberta i disruptiva.

c) Suport a la transferència de coneixement entre diferents sectors o des del sistema d'innovació (Universitat, Instituts tecnològics, pimes i startups tecnològiques) a les indústries.

d) Acceleració de la transformació digital dels processos industrials i l'ús de tecnologies habilitadores (KETs).

Internacionalització i cadena de valor

e) Promoció del sector en l'exterior, impuls sectorial de la internacionalització, actuacions de defensa comercial del sector, activitats de promoció de la marca conjunta, actuacions per a l'establiment, desenvolupament i promoció d'indicacions geogràfiques.

f) Prospecció dels mercats globals, de nous productes, negocis o noves empreses compradores, així com accions o campanyes de foment del consum dels productes vinculats al sector.

g) Foment del màrqueting digital, els marketplaces i les plataformes b2b i b2c.

h) Promoció de la vigilància tecnològica i de mercats, i la detecció de tendències.

i) Foment de la reconversió o diversificació dels processos productius cap a la fabricació de productes diferenciats, la diversificació, el disseny i la millora de l'oferta de valor.

Sostenibilitat

j) Impuls de la implantació en les empreses o àrees industrials de l'economia circular, la descarbonització, l'ecoinnovació, el tractament de residus i l'eficiència energètica.

k) Suport a la incorporació en les empreses d'iniciatives relacionades amb el green deal i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Formació i talent

l) Promoció de la FP Industrial, sensibilitzant sobre la seua ocupabilitat i oportunitats d'ocupació en la indústria.

m) Foment d'acords de col·laboració dels instituts amb els sectors específics i/o empreses per a la implantació de la formació en centres de treball (FCT) i l'FP Dual.

n) Creació de base de dades de professionals formats per a facilitar la contractació.

o) Accions formatives en exportació i promoció exterior, en noves tecnologies, indústria 4.0, transformació digital i l'ús de la intel·ligència artificial., així com en matèries específiques de cada sector industrial.

Cooperació i clústers

p) Activitats per a agrupar enfront de reptes comuns, per a realitzar accions conjuntes o projectes europeus, a empreses tractores, pimes, agents científics o tecnològics, centres educatius o de formació

q) Foment de la col·laboració de les empreses per a la realització conjunta de proves, homologacions, estudis tècnics o la certificació de productes o servicis.

r) Impuls de la cooperació entre empreses de productes complementaris o de diferents sectors per al desenvolupament de noves cadenes de valor, per a abordar nous mercats o per a donar una oferta integral de productes i servicis competitius en l'àmbit internacional.

s) Dinamització de clústers o agrupacions empresarials innovadores per a la consecució d'alguns dels objectius de l'Estratègia de Reindustrialització de la Comunitat enumerats en els apartats anteriors.

Seguretat industrial.

t) Promoció del compliment de la normativa de la seguretat industrial en les empreses i les seues instal·lacions.

o) Impuls a la figura de responsable de seguretat industrial com a garant del compliment dels requisits reglamentaris en matèria de seguretat industrial en les empreses i com a agent responsable del compliment de les obligacions del titular de les seues instal·lacions quant a la seua comunicació de posada en servici, modificació i cessament o desmantellament.

Sol·licitud Les entitats sol·licitants podran buscar el tràmit telemàtic específic en el catàleg de Servicis Públics interactius de la Generalitat a través de l'enllaç https://sede.gva.es, o accedir directament al mateix en l'apartat d'Incentius i ajudes en matèria d'indústria de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, través del següent enllaç: https://portalindustria.gva.es/es/ajudes-convocatories

Termini de presentació de sol·licituds El termini de presentació de sol·licituds serà des del 26 de març fins al 16 d'abril de 2024, tots dos dies inclosos.

+Info