Notícies:Red ADL Valencia

2024 Convocatòria de la línia de finançament Préstec IVF Labora Formació

11 Apr 2024
Anticipar les subvencions aprovades a favor dels centres, entitats de formació i autònoms acreditats per LABORA, destinades a la realització d'accions formatives dirigides a proporcionar una millor qualificació professional i estimular la inserció laboral.

Objecte Esta convocatòria té per objecte anticipar les subvencions aprovades a favor dels centres, entitats de formació i autònoms acreditats per LABORA, destinades a la realització d'accions formatives dirigides a proporcionar una millor qualificació professional i estimular la inserció laboral.

Requisits per a ser beneficiari del finançament

1. Haver resultat beneficiari de les subvencions de LABORA de les següents convocatòries per a les quals se sol·licita l'acompte:

i. Resolució de 30 de desembre de 2022, publicada el 27 de gener de 2023 (DOGV 9521) per la qual s'aprova la convocatòria per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades amb càrrec a l'exercici pressupostari 2023 en aplicació de l'Orde EFP/942/2022.

ii. Resolució de 30 de desembre de 2022, publicada el 27 de gener de 2023 (DOGV 9521) per la qual s'aprova la convocatòria per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades amb càrrec a l'exercici pressupostari 2023 en aplicació de l'Orde TMS/368/2019.

iii. Resolució de 3 de març de 2023, publicada el 9 de març de 2023 (DOGV 9550) per la qual s'aprova la convocatòria per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades amb càrrec a l'exercici pressupostari 2023 en aplicació de l'Orde EFP/942/2022.

iv. Resolució de 3 de març de 2023, publicada el 9 de març de 2023 (DOGV 9550) per la qual s'aprova la convocatòria per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades amb càrrec a l'exercici pressupostari 2023 en aplicació de l'Orde TMS/368/2019.

2. Haver iniciat l'actuació formativa en el moment de la sol·licitud.

3. Estar en disposició de comptar amb totes les llicències, autoritzacions i permisos necessaris per a l'execució del projecte i complir la normativa nacional i comunitària que resulte aplicable.

4. Estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat, així com de les obligacions davant la Seguretat Social.

5. No estar incurs en un procediment d'insolvència col·lectiva.

6. El compliment dels requisits del present article ha d'acreditar-se mitjançant la firma de la Declaració Responsable. El fet de presentar esta Declaració Responsable facultarà a l'IVF per a fer, en qualsevol moment, telemàticament o per altres mitjans, les comprovacions per mostreig o exhaustives necessàries per a verificar la conformitat de les dades consignades en estes declaracions.

Disponibilitat pressupostària El Institut Valencià de Finances reserva un volum de fons propis equivalent a 50.000.000 euros

Característiques dels préstecs

1. Import: les entitats podran sol·licitar fins al 80% de l'import de la subvenció concedida en el cas de les subvencions rebudes a l'empara de les convocatòries d'accions formatives per a persones desocupades; i fins al 60% de l'import de la subvenció concedida, en el cas de les subvencions rebudes a l'empara de les convocatòries d'accions formatives parell persones ocupades. En tots dos casos, l'import mínim de finançament sol·licitat serà de 20.000 euros.

2. Termini d'amortització del finançament: fins a 24 mesos

3. Garantia: corprén sobre els drets de crèdit derivats, o que puguen derivar-se, de les subvencions concedides per LABORA.

4. Amortització: els cobraments procedents de les subvencions pignorades o de qualsevol altre dret econòmic que corresponga al prestatari per la prestació del servici, s'aplicaran a amortitzar anticipadament l'operació fins a la seua total cancel·lació.

5. Tipus d'interés: el préstec generarà un tipus d'interés resultant de la suma del tipus EURIBOR a un any, amb límit inferior 0%, més un marge de risc de crèdit del 2,20%, a aplicar sobre el risc viu de l'operació a cada moment.

6. Liquidació: la liquidació i pagament dels interessos s'efectuarà coincidint amb l'amortització del capital disposat. En la data de venciment de l'operació, el Institut liquidarà les diferències existents, si és el cas, entre l'import nominal del préstec més l'interés generat de l'operació i els imports cobrats per l'IVF pels drets econòmics de la subvenció anticipada. No obstant això, en cas de produir-se amortitzacions anticipades, els imports percebuts s'aplicaran, a més del capital, als interessos generats fins a eixe moment.

7. Sense comissions d'obertura, disposició i cancel·lació anticipada.

Sol·licituds La sol·licitud de finançament es realitzarà mitjançant els formularis d'emplenament electrònic previst en la present convocatòria com a Annex I, sent obligatòria la seua presentació en línia a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de l'IVF (https://prestamos.ivf.es).

Termini de presentació de sol·licituds Les sol·licituds podran presentar-se des del dia 12 d'abril i fins al 30 de novembre de 2024.

+Info