Notícies:Red ADL Valencia

2024. Ajudes a inversions materials o immaterials en transformació, comercialització i desenvolupament de productes agraris

10 Apr 2024
Foment de la integració d'entitats associatives agroalimentàries de caràcter supra autonòmic, a inversions materials o immaterials en transformació, comercialització i desenvolupament de productes agraris

Beneficiaris: Podran accedir a estes ajudes les entitats a les quals es referix l'article 4 del Reial decret 1010/2015, de 6 de novembre, i complisquen els requisits establits en l'article 5 del citat reial decret.

Finalitat: La finalitat d'estes subvencions és el finançament de projectes d'inversions materials o immaterials en transformació, comercialització o desenvolupament de productes agrícoles contemplats en l'annex I del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) o del cotó, exceptuats els productes de la pesca, d'acord amb el que s'establix en l'article 3 del Reial decret 1010/2015, de 6 de novembre, pel qual s'establixen les bases reguladores de la concessió d'ajudes a inversions materials o immaterials en transformació, comercialització i desenvolupament de productes agraris en el marc del Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020 per al foment de la integració d'entitats associatives agroalimentàries de caràcter supra autonòmico.

Bases reguladores: Reial decret 1010/2015, de 6 de novembre, pel qual s'establixen les bases reguladores de la concessió d'ajudes a inversions materials o immaterials en transformació, comercialització i desenvolupament de productes agraris en el marc del Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020 per al foment de la integració d'entitats associatives agroalimentàries de caràcter supra autonòmico.

Finançament: El pressupost total per a estes ajudes és de 39.939.897,11 euros, que s'abonaran en 2025.

Intensitat i import de l'ajuda:

1. L'ajuda aconseguirà:

a) El 60 per cent de les despeses subvencionables, en el cas que el beneficiari siga una Entitat Associativa Prioritària.

b) El 40 per cent de les despeses subvencionables, en el cas que el beneficiari siga una entitat mercantil participada majoritàriament (més del 50 per cent del capital social) per una Entitat Associativa Prioritària. El percentatge d'ajuda final serà el proporcional a dita 40 per cent que corresponga a la participació de l'Entitat Associativa Prioritària en l'entitat mercantil.

2. El límit d'ajuda màxim per projecte d'inversió és de 5.000.000 euros.

Sol·licitud: Les sol·licituds d'ajuda es dirigiran a la Presidència del FEGA. Conforme al que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, és obligatòria la presentació electrònica de la sol·licitud i de la documentació corresponent, disponible en la seu electrònica associada del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) l'adreça del qual és (https://sede.mapa.gob.es), en l'apartat “Procediments”.

Termini de presentació de sol·licituds: Les sol·licituds d'ajuda es presentaran des de l'11 d'abril i fins al 9 de maig de 2024

+Info