Notícies:Red ADL Valencia

2023. Subvencions destinades a la transformació digital i modernització dels sistemes de gestió del padró municipal de les entitats locals

20 Nov 2023
Transformació digital i la modernització del padró municipal de les entitats locals

Finalitat. La finalitat siga la transformació digital i la modernització del padró municipal de les entitats locals. Les actuacions subvencionables que es duguen a terme en aplicació d'esta ordre hauran d'emmarcar-se, en alguna de les dues tipologies previstes en l'article 5. 2.

Entitats beneficiàries. Podran tindre la consideració d'entitats beneficiàries i, per tant, executores de les ajudes:

a) Les diputacions provincials de règim comú i de règim foral, els capítols, els consells insulars, així com les comunitats autònomes uniprovincials, sent els destinataris de les actuacions que realitzen, en els termes de l'article 5, els municipis amb població inferior a 20.000 habitants del seu àmbit territorial, d'acord amb les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal referides a l'1 de gener de 2020.

b) Les Ciutats de Ceuta i Melilla, que seran les destinatàries de les actuacions que realitzen en els termes de l'article 5.

Bases reguladores Ordre TER/1235/2023, de 15 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'efectua la convocatòria corresponent a 2023 de subvencions destinades a la transformació digital i modernització dels sistemes de gestió del padró municipal de les entitats locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. (BOE Núm. 276 Dissabte 18 de novembre de 2023)

Pressupost. L'import total màxim de les subvencions a què es refereix esta convocatòria és de 64.117.540 euros

Actuacions subvencionables.

1. Les actuacions subvencionables hauran d'enquadrar-se en alguna de les següents tipologies, en el marc de la transformació digital de les administracions d'entitats locals, podent les entitats previstes en l'article 3.1 sol·licitar la subvenció per al desenvolupament d'una d'elles o per a ambdues:

a) Posada en marxa d'un nou sistema de gestió de la informació sobre el territori d'àmbit municipal. Cada municipi de l'àmbit territorial de l'entitat beneficiària haurà de comptar amb una base de dades d'habitatges, unificada a nivell nacional, en la qual s'identificarà cada habitatge mitjançant un identificador basat en la referència cadastral en el territori fiscal comú, o en el codi equivalent en els territoris forals, del bé immoble en el qual estiga situat la llar. Així mateix, s'haurà de comptar amb eines que permeten l'actualització de la informació obrant en aquesta base de dades. Es preveu que, d'acord amb els àmbits definits en l'objectiu 168 i en la fita 169, esta actuació contribuirà a la consecució de la transformació digital en termes d'automatització i Administració pública centrada en les dades.

b) Posada en marxa d'un nou sistema d'intercanvi d'informació padronal en temps real entre els municipis i l'Institut Nacional d'Estadística (INE). L'actuació subvencionable comprendrà l'elaboració dels projectes d'adaptació des dels sistemes d'informació actuals dels ajuntaments, de periodicitat mensual. De la mateixa forma, i d'acord amb els àmbits definits en l'objectiu 168 i en la fita 169, esta actuació contribuirà a la consecució de la transformació digital en termes d'automatització i Administració pública centrada en les dades.

2. Una vegada publicada esta ordre, l'INE proporcionarà, abans del 31 de desembre de 2023, una Guia tècnica en la qual es detallaran les activitats subvencionables a desenvolupar i el seu calendari. Aquesta guia es publicarà en el portal d'internet de l'INE i del Ministeri de Política Territorial. Així mateix, en el quart trimestre de 2024 l'INE publicarà una versió inicial dels manuals d'integració dels padrons municipals amb els sistemes de l'INE, amb la finalitat que les entitats beneficiàries puguen escometre correctament l'actuació prevista en l'apartat 1.b).

3. En compliment amb el que es disposa en el *PRTR, en el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, en particular la Comunicació de la Comissió Guia tècnica (2021/C 58/01) sobre l'aplicació del principi de «no causar un perjudici significatiu», amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya (CID) i el seu document annex, així com en la Decisió sobre els Acords Operatius (OA), totes les actuacions que es duguen a terme en compliment d'esta ordre han de respectar el principi de DNSH.

Requisits de les actuacions subvencionables. Les actuacions subvencionables hauran de complir amb tots els requisits següents:

a) Alineament amb els plans estratègics: PRTR, Agenda Espanya Digital 2025 i Pla de Digitalització de les Administracions Públiques 2021-2025.

b) Reutilització. en els termes previstos en l'article 157 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, el resultat dels projectes desenvolupats podrà ser objecte de reutilització per altres Administracions que ho requerisquen si la seua naturalesa ho permet.

c) Interoperabilitat. en els termes establits en Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.

d) Les Administracions facilitaran la integració d'informació en les plataformes comunes de gestió de contractació pública electrònica i de subvencions que s'indiquen.

e) No seran objecte d'ajuda aquelles actuacions que, directament o indirectament ocasionen un perjudici significatiu al medi ambient, d'acord amb l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020 (Reglament de Taxonomia), o que estiguen dirigides a augmentar l'eficiència dels combustibles fòssils.

Sol·licituds. Les sol·licituds únicament es podran presentar de manera electrònica d'acord amb l'assenyalat en l'article 12, a través del procediment previst a aquest efecte en la seu electrònica del Ministeri de Política Territorial (procediments-subvenciones), i hauran d'ajustar-se al que es disposa en els articles 15 i 16.

Termini per a la presentació de les sol·licituds d'ajuda s'iniciarà les 9.00 hores del dia 22 de novembre de 2023 i fins a les 15.00 hores del dia 1 d'abril de 2024 (hora peninsular espanyola).

+Info