Notícies:Red ADL Valencia

2023. Subvencions destinades al Programa de suport al manteniment del treball autònom de dones

08 mar 2023
Oberta la sol·licitud d'ajudes per a fomentar l’emprenedoria a través del programa de suport al manteniment del treball autònom de dones, pel qual s’atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d’adopció, a fi que puguen transferir-los el coneixement necessari que possibilite el manteniment de l’activitat durant la baixa maternal.

Beneficiaris Les dones treballadores autònomes que en el moment de la contractació subvencionable estiguen embarassades o en procés d'adopció.

Objecte La concessió de subvencions per a fomentar l'emprenedoria a través del Programa de suport al manteniment del treball autònom de dones, pel qual s'atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció, a fi que puguen transferir-los el coneixement necessari que possibilite el manteniment de l'activitat durant la baixa maternal.

Bases reguladores Ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores del Programa de foment d'ocupació dirigida a l'emprenedoria, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 29 de setembre de 2017.

Condicions per a la concessió de la subvenció La concessió de la subvenció requerirà:

a) La contractació ha d'efectuar-se a partir de l'1 de gener de 2023 i sempre amb caràcter previ a la baixa maternal de la dona treballadora autònoma.

b) La persona contractada ha d'haver romàs en situació de desocupació mantenint la inscripció com a demandant d'ocupació en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació fins a la seua contractació.

c) La persona contractada no ha de mantindre amb la beneficiària una relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, o el seu equivalent en el cas de les parelles de fet

Quantia L'import global màxim estimat per a finançar aquestes subvencions serà de 150.000 euros 

L'import de la subvenció ascendirà a:

a) En el cas de contractes temporals a jornada completa d'almenys 3 mesos de duració: 1.500 euros

b) En el cas de contractes temporals a jornada completa d'almenys 6 mesos de duració: 3.500 euros

Els imports indicats s'incrementaran en 500 euros si es contracta una persona amb diversitat funcional o a una dona.

Els contractes a temps parcial d'almenys 30 hores setmanals resultaran subvencionables, amb reducció proporcional de la quantia de l'ajuda.

La sol·licitud Es presentarà preferentment de manera telemàtica en la Seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat «EAUTOM 2023 Programa d'ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones pel qual s'atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció». En la pàgina web de LABORA (http:// www.labora.gva.es/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio)

Termini de presentació de sol·licituds El termini per a presentar les sol·licituds s'iniciarà el dia 9 de març, sense que en cap cas puguen presentar-se després de l'1 de setembre de 2023.

+Info