Notícies:Red ADL Valencia

2023. Finançament de formació mitjançant microcrèdits, dins de la Inversió 'Adquisició de noves competències per a la transformació digital, verda i productiva'

21 Nov 2023
Concessió d'ajudes del projecte «Finançament de formació (microcrèdits)» per a la formació de persones treballadores ocupades i desocupades, mitjançant la realització d'accions de formació que, d'acord amb el seu perfil, es destinen a impulsar o millorar la seua carrera professional o la seua ocupabilitat, o permeten adquirir noves competències per a la transformació digital, verda i productiva.

Entitats sol·licitants: requisits i acreditació.

1.- Podran ser beneficiaris de les subvencions que es regulen en esta convocatòria:

a) Per a la línia prevista en l'article 3.1.a): Les persones treballadores ocupades, tant per compte d'altri com persones treballadores pertanyents al Règim Especial de Treballadors Autònoms i les persones sòcies treballadores d'entitats de l'Economia Social, i persones desocupades, que realitzen formació en els termes establits en la convocatòria des d'1 de gener de 2023 fins al moment de presentació de la sol·licitud.

b) Per a la línia de subvenció prevista en l'article 3.1.b): Les entitats impartidores de la formació, constituïdes amb anterioritat a 1 de gener de 2023, que justifiquen la disponibilitat d'instal·lacions i recursos que destinaran a la impartició de la formació i el compliment dels requisits, condicions i especificacions dels programes formatius corresponents. Conforme amb l'anterior, podran sol·licitar subvencions

Les entitats impartidores de formació, públiques o privades, inscrites per a impartir les especialitats formatives per a les quals sol·liciten subvenció, amb presència en més d'una comunitat autònoma, titulars d'aules o instal·lacions per a formació presencial o plataformes digitals, que permeten la impartició de les especialitats formatives que sol·liciten en, almenys, dues comunitats autònomes i que no tinguen circumscrit el seu àmbit d'actuació a una sola comunitat autònoma.

 • Les empreses quan estiguen inscrites per a això en les especialitats formatives per a les quals sol·liciten subvenció i disposen de les instal·lacions i mitjans, que permeten la impartició en, almenys dues comunitats autònomes.
 • Les agrupacions previstes en l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre amb presència en més d'una comunitat autònoma o ciutat amb Estatut d'Autonomia.

Objecte. Les subvencions que es concedisquen tindran com a finalitat la concessió d'ajudes del projecte «Finançament de formació (microcrèdits)» per a la formació de persones treballadores ocupades i desocupades, mitjançant la realització d'accions de formació que, d'acord amb el seu perfil, es destinen a impulsar o millorar la seua carrera professional o la seua ocupabilitat, o permeten adquirir noves competències per a la transformació digital, verda i productiva.

Duració de la formació.

 • La formació que es finance dins de la línia de subvenció de l'article 3.1.a), podrà cursar-se des de l'1 de gener de 2023 fins a l'1 de setembre de 2024 però la seua terminació i superació ha de realitzar-se després de la data de publicació d'esta convocatòria.
 • La formació que es finance dins de la línia de subvenció de l'article 3.1.b), es podrà executar des de la data de notificació a les entitats beneficiàries de la resolució de concessió de la subvenció i fins al 15 de setembre de 2024.

Normativa. Esta convocatòria es regirà d'acord amb el que es disposa en:

 • La Llei 38/2003, de 17 de novembre.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre.
 • La Llei 3/2023, de 28 de febrer,
 • El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
 • El Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre.
 • L'Ordre TES/1016/2023, de 5 de setembre.
 • Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre.

Quantia. El finançament d'esta convocatòria ascendeix a 22.996.000 euros. D'ells, 2.000.000 euros per a l'exercici 2023 i 20.996.000 euros per a 2024 

El finançament corresponent a la present convocatòria s'eleva a 22.996.000 euros, segons el següent desglossament:

a) Formació vinculada a l'economia verda: 8.750.000 euros. Este import es destinarà íntegrament a la formació prevista en l'article 3.1.b).

b) Formació vinculada a les competències digitals: 8.746.000 euros. D'este import:

1r Formació prevista en l'article 3.1.a): 2.796.000 euros.

2n Formació prevista en l'article 3.1.b): 5.950.000 euros

c) Formació vinculada a l'àmbit de l'economia productiva: 5.500.000 euros. D'este import:

1r Formació prevista en l'article 3.1.a): 600.000 euros.

2n Formació prevista en l'article 3.1.b): 4.900.000 euros.

Les sol·licituds de subvenció que es presenten en el marc d'esta convocatòria es tramitaran de manera electrònica mitjançant l'aplicació informàtica que estarà a la disposició de les entitats impartidores sol·licitants en la pàgina web de la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (www.fundae.es)

Termini de presentació de sol·licituds.

 • Les persones sol·licitants definides en l'article 10.1.a) des del 22 de novembre i fins al 30 de setembre de 2024. 
 • Les entitats *impartidoras de l'article 10.1. b) des del 22 de novembre i fins al 21 de desembre de 2023

+Info