Notícies:Red ADL Valencia

2023. Ajudes per a la preparació i aplicació dels plans de producció i comercialització per a l'any 2023, amb possibilitat de bestretes a estos, de les organitzacions de productors pesquers i les seues associacions d'àmbit nacional i transnacional

21 Nov 2023
Ajudes per a la preparació i l'aplicació dels plans de producció i comercialització de les organitzacions de productors pesquers de l'any 2022 i les seues associacions d'àmbit nacional i transnacional.

Beneficiaris Podran ser beneficiàries de les ajudes les Organitzacions de Productors Pesquers (OPP) i Associacions d'Organitzacions de Productors Pesquers (AOP) d'àmbit transnacional, nacional i autonòmic donades d'alta en el Registre establit en l'article 8 del Reial decret 277/2016, de 24 de juny, tant si sol·liciten bestreta com si no.

Objecte Es convoca en règim de concurrència competitiva, la concessió d'ajudes per a la preparació i l'aplicació dels plans de producció i comercialització de les organitzacions de productors pesquers de l'any 2022 i les seues associacions d'àmbit nacional i transnacional.

Bases reguladores Reial decret 956/2017, de 3 de novembre, pel qual s'estableix el marc regulador d'ajudes a les organitzacions professionals del sector de la pesca i de l'aqüicultura, cofinançades pel Fons Europeu Marítim i de Pesca, i les seues bases reguladores d'àmbit estatal, i pel qual es modifiquen el Reial decret 418/2015, de 29 de maig, pel qual es regula la primera venda de productes pesquers, i el Reial decret 277/2016, de 24 de juny, pel qual es regulen les organitzacions professionals en el sector dels productes de la pesca i de l'aqüicultura.

Quantia El finançament de l'ajuda als plans de producció i comercialització, s'efectuarà amb càrrec al pressupost del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació a través de l'aplicació 23.16.415B.772, 'Ajudes al desenvolupament de la nova OCM per a la comercialització dels productes pesquers' dels Pressupostos Generals de l'estat per a 2023, amb un import de 6.515.500, i per a 2024 amb un import de 7.500.000 €. La quantia màxima total de l'ajuda per a esta convocatòria s'estableix en 14.015.500 €.

Sol·licituds S'hauran de presentar les sol·licituds a través del registre electrònic del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en els models que estaran accessibles en la seu electrònica: https://sede.mapama.gob.es/portal/site/se), o en qualsevol dels llocs previstos segons l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Termini de presentació

  • La presentació de les sol·licituds per a les bestretes dels plans de producció i comercialització per a 2023, serà des del 21 de novembre i fins al 29 de novembre de 2023.
  • La presentació de les sol·licituds d'ajuda dels plans de producció i comercialització, es dugueren a terme en una segona fase, que s'iniciarà a partir del 15 de maig i fins al 4 de juny de 2024.

+Info